1. mart je više od nezavisnosti/March 1 is About More Than Independence

 


1. mart je više od nezavisnosti

Najiskrenije čestitamo građanima Bosne i Hercegovine Dan nezavisnosti.  Prvi mart je mnogo više od prilike da se obilježi ovaj istorijski trenutak.  Ovaj dan je također prilika da se obilježi demokratski napredak Bosne i Hercegovine u proteklih više od protekle tri decenije i da se oda priznanje za sav trud, istrajnost i žrtvovanje građana koji su taj napredak omogućili.

Ne dolazi se do nezavisnosti tako lako, a to znaju i Sjedinjene Države, ali nezavisnost pruža mogućnost građanima da odrede sopstvenu budućnost.  Zajedno sa našim međunarodnim partnerima, ponosno stojimo uz ljude u BiH koji su izabrali budućnost u evro-atlantskoj zajednici zemalja i izgradili neophodne državne institucije koje ih vode ka toj budućnosti.  Uspostava ovih pravosudnih, finansijskih, sigurnosnih i drugih državnih institucija istorijsko je postignuće i veliki korak ka ispunjenju obećanja o nezavisnoj Bosni i Hercegovini – jakoj, demokratskoj i prosperitetnoj državi.

Najveći uspjeh je formiranje multietničkih Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kojima Bošnjaci, Hrvati, Srbi i Ostali služe časno rame uz rame u zemlji i van njenih granica radi sigurnosti BiH i svih njenih građana.  Od podrške programima obuke za oficire, nabavke ključne opreme i sredstava do zajedničkih vježbi, Sjedinjene Države bile su najbliži partner OSBiH u protekle dvije decenije.  Radujemo se nastavku jačanja tog strateškog partnerstva u godinama koje su pred nama.
Kao dio naše trajne posvećenosti BiH i njenim građanima i njihovoj želji za evrom-atlantskom budućnošću, Sjedinjene Države osigurale su više od dvije milijarde dolara pomoći od 1995. godine s ciljem podrške bh. institucijama, kao i demokratskom, društvenom i ekonomskom napretku na svim nivoima vlasti.

Naravno da ima smetnji.  Bh. institucije sada su izložene napadima lidera koji nastoje uništiti napredak postignut u proteklih 31 godinu ili koji ih nastoje kontrolisati radi sopstvenih, koruptivnih interesa.  Mnogi od ovih lidera čak nastoje iskriviti istoriju.  

Političari poput Milorada Dodika i njegovih saveznika ignorišu realnost da su lideri Republike Srpske, uključujući i njegovu političku stranku, radili sa svojim kolegama iz Federacije na izgradnji ovih državnih institucija dobrovoljnim prenosom nadležnosti u interesu bolje, funkcionalnije BiH.  Ovo negiranje činjenica i tobožnje pravne tvrdnje koje čujemo iz Republike Srpske nisu samo napad na državne institucije na čijoj je uspostavi BiH marljivo radila – one su napad na sami duh kompromisa koji prevazilazi etničke i političke linije, a koji je u srcu Daytonskog mirovnog sporazuma.

Ova vrsta politike koja služi samo sopstvenim interesima sprečava Bosnu i Hercegovinu da ostvari svoj puni potencijal.  Neuspjeh Aprilskog paketa iz 2006. bila je propuštena prilika za provedbu reformi i jačanje bh. institucija i ubrzanje napredovanja ove zemlje ka Evropskoj uniji.  Od tada je ovaj isti maksimalizam uzrokovao neuspjeh mnogih naknadnih pokušaja da se provedu osnovne reforme i uspostavi funkcionalnost, što je rezultiralo jednim od najnedjelotvornijih perioda u istoriji bh. vlasti, onim nakon izbora 2018. godine.

Imajući u vidu ove izazove, Sjedinjene Države i njihovi međunarodni partneri moraju pojačati angažman u Bosni i Hercegovini, a ne odstupiti.  Naše obećanje da ćemo podržavati suverenitet, institucionalni i teritorijalni integritet BiH i njen multietnički karakter nije puka retorika – to je stvarna, dugogodišnja obaveza koju ispunjavamo svaki dan.  Oni koji sumnjaju u našu trajnu posvećenost zemlji ili u to da BiH pripada Zapadu – ili sugeriraju da ona možda ima jače saveznike u Rusiji, Kini ili Iranu – jako se varaju.

Više od godinu dana nakon početka ničim izazvane, nezakonite, brutalne i sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu, važnije je više nego ikada da Sjedinjene Države i njihovi saveznici udvostruče nastojanja da pomognemo BiH da ojača svoje demokratske institucije i da još jednom potvrdi da joj je mjesto u evro-atlantskoj zajednici zemalja.

To znači da treba iskoristiti zamah stvoren dodjeljivanjem statusa kandidata BiH za članstvo u Evropskoj uniji i usvojiti reforme neophodne za pregovore o priključivanju EU, za iskorjenjivanje korupcije, oživljavanje ekonomije i uklanjanje diskriminacije.  BiH su potrebni konkretni koraci, ne više akcioni planovi, u suprotnom će ova prilika nestati.

To znači jačanje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i obezbjeđenje dovoljnih resursa kako bi se OSBiH mogle modernizovati i ispunjavati svoje obaveze pružanja sigurnosti bh. građanima i doprinosa globalnoj bezbjednosti.  To također znači provedbu davno zaustavljenih reformi u oblasti odbrane kako bi se učvrstili partnerstvo i saradnja Oružanih snaga sa NATO savezom.

To znači provedbu reforme bh. pravosuđa koje sve više postaje sredstvo za takvo djelovanje, umjesto da je prepreka koruptivnom djelovanju.  Prevelik broj sudija radi za političare, a ne za pravdu.  Prevelik broj tužilaca izbjegava da procesuira teške i izazovne predmete koji zadiru u interese političkih lidera ili njihovih stranaka.

To znači da treba povećati stepen transparentnosti bh. izbornog sistema radi borbe protiv nepravilnosti kojima smo svjedočili na izborima 2022. godine kako građani ne bi više sumnjali u to da li njihov glas zaista vrijedi.  Vrijeme je da bh. parlament usvoji paket mjera koji se tiče integriteta izbornog procesa.
Sjedinjene Države uradiće svoj dio posla.  Nastavićemo sa identifikacijom i sankcionisanjem pojedinaca odgovornih za koruptivne i anti-daytonske aktivnosti i osiguravati finansijsku i političku podršku institucijama ove zemlje i raditi na jačanju – ne samo održavanju – demokratije u BiH. 

Nastavićemo pružati podršku Oružanim snagama BiH u skladu sa našim dugogodišnjim uvjerenjem da je budućnost BiH u evro-atlantskim institucijama, uključujući NATO savez.  Nastavićemo pružati pomoć u borbi protiv korupcije, stvaranju uslova za ekonomski rast kojeg će predvoditi jak privatni sektor i u promoviranju pomirenja.

Također se nadamo da će bh. politički lideri uraditi svoj dio posla.

Za nas je privilegija da zajedno sa građanima Bosne i Hercegovine slavimo Dan nezavisnosti.

Radujemo se zajedničkoj proslavi ovog dana u godinama koje su pred nama.


###

March 1 is About More Than Independence

We warmly congratulate the citizens of Bosnia and Herzegovina on this Independence Day.  March 1 is more than an opportunity to commemorate a historic moment.  It is also an opportunity to celebrate BiH’s democratic progress over more than three decades, and to honor the hard work, perseverance, and sacrifice of citizens that have made it possible.

Independence is often hard-won, as the United States knows, but it carries the opportunity for citizens to determine their own future.  We, and our international partners, have been proud to stand with the people of Bosnia and Herzegovina as they have chosen a future in the Euro-Atlantic community of nations and built the state institutions needed to take them there.  The establishment of these judicial, financial, security, and other state institutions were historic achievements and major steps toward delivering on the promise of an independent Bosnia and Herzegovina as a strong, democratic, and prosperous state.

The greatest of these successes was the formation of the multi-ethnic Armed Forces of Bosnia and Herzegovina, where Bosniaks, Croats, Serbs, and Others serve side-by-side with distinction at home and abroad for the security of BiH and all its citizens.  From supporting training for officers, to procuring vital equipment and supplies and conducting joint exercises, the United States has been the AFBiH’s closest partner over the past two decades.  We look forward to further deepening that strategic partnership in the years to come.

As part of our enduring commitment to BiH, its citizens, and their desire for a Euro-Atlantic future, the United States has provided more than $2 billion in assistance since 1995 to support BiH’s institutions as well as democratic, social, and economic progress at all levels of government.

There have been setbacks, of course.  BiH institutions are now under attack by leaders who seek to destroy the achievements of the past 31 years or control them to satisfy their own corrupt interests.  Many of these leaders are even attempting to distort history itself.

Politicians like Milorad Dodik and his allies ignore the reality that Republika Srpska leaders, including his political party, worked with their Federation counterparts to build these state institutions through the voluntary transfer of competencies in the interest of a better, more functional BiH.  This denial of facts and specious legal claims we hear from Republika Srpska are not just an attack against the state institutions BiH has worked so hard to build – they are an attack on the very spirit of compromise across ethnic and political lines that lies at the heart of the Dayton Peace Agreement.

This brand of self-serving politics has prevented Bosnia and Herzegovina from realizing its full potential.  The failure of the 2006 April Package process was a missed chance to reform and strengthen BiH’s institutions and accelerate this country’s progress toward the European Union.  Since then, this same maximalism has frustrated many subsequent attempts at even basic reform and functionality, culminating in one of the least effective periods in the history of BiH’s governance after the 2018 elections.

In the face of these challenges, the United States and our international partners must step up in Bosnia and Herzegovina, not step away.  Our pledge to uphold BiH’s sovereignty, institutional and territorial integrity, and multiethnic character is not mere rhetoric, but a real and perennial responsibility that we deliver on each and every day.  Those who question our continued commitment to BiH and its place in the West – or suggest that BiH may find stronger allies in Russia, China, or Iran – are deeply mistaken.
More than a year after the start of Russia’s unprovoked, illegal, and brutal full-scale invasion of Ukraine, it is more important than ever for the United States and our allies to redouble our efforts to help BiH strengthen its democratic institutions and to reaffirm this country’s place in the Euro-Atlantic community of nations.

This means using the momentum of Bosnia and Herzegovina’s new status as a European Union candidate country to pass the reforms necessary to move toward accession talks, root out corruption, revitalize the economy, and eliminate discrimination.  BiH needs action, not more action plans, or this moment will slip away.

This means strengthening the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina and making sure it has the resources it needs to modernize and fulfill its responsibilities, keeping BiH citizens safe and contributing to global security.  It also means implementing long-stalled defense reforms necessary to deepen the Armed Forces partnership and cooperation with NATO.  

This means reforming BiH’s judiciary which, far from being a check against corrupt acts, has increasingly become a tool for their execution.  Too many judges work for politicians, not for justice.  Too many prosecutors shy away from pursuing difficult and challenging cases that touch upon the interests of political leaders or their parties.

This means improving the transparency of BiH’s electoral system to fight the kinds of irregularities we saw in the 2022 elections, so that citizens no longer question whether their vote really counts.  It is time for BiH’s parliament to adopt the election integrity package.

The United States will do its part.  We will continue to identify and sanction individuals responsible for corrupt and anti-Dayton activities, and we will continue to provide financial and political support to the institutions of this country and work to strengthen – not just sustain – BiH’s democracy.  We will continue supporting BiH’s Armed Forces, consistent with our long-standing belief that the future for BiH is inside Euro-Atlantic institutions, including NATO.  We will continue to provide assistance to combat corruption, create the conditions for robust private sector-led economic growth, and promote reconciliation.

It is our hope that BiH’s political leaders will do their part as well.

It is our privilege to celebrate Independence Day alongside the citizens of Bosnia and Herzegovina. 
 
We look forward to many more together.Comments

  1. zdravo prijatelju, bila sam povrijeđena i slomljena kada se prije sedam mjeseci dogodio veliki problem između mene i mog muža u mom braku. toliko strašno da je iznio slučaj na sudu radi razvoda. rekao je da nikad više ne želi ostati sa mnom i da me više ne voli. Pa se spakirao iz kuće i natjerao mene i moju djecu na teške bolove. Pokušao sam ga na sve moguće načine vratiti, nakon mnogo moljakanja, ali bezuspješno. a on je potvrdio da je donio odluku i da me više nikad ne želi vidjeti. Tako sam jedne večeri, vraćajući se s posla, srela svoju staru prijateljicu koja je tražila mog muža. Pa sam joj sve objasnila, pa mi je rekla da jedinog načina da vratim muža je da posjetim bacača uroka, jer je i ona to stvarno radila. Tako da nikad nisam vjerovao u magiju, ali nisam imao izbora nego poslušati njezin savjet. Zatim mi je dala adresu e-pošte bacača uroka kojeg je posjetio. DR apata. Sljedećeg sam jutra poslala e-mail na adresu koju mi je dala, a bacač uroka me uvjeravao da će mi vratiti muža u sljedeća dva dana. Kakva nevjerojatna izjava!! Nikada nisam vjerovao, pa je on razgovarao sa mnom i rekao mi sve što moram učiniti. Onda ih radim, pa me sljedeća dva dana, začudo, nazvao moj suprug koji me nije nazvao zadnjih 7 mjeseci da mi javi da se vraća. Tako nevjerojatna !! Tako se vratio isti dan, s puno ljubavi i radosti, i ispričao se za svoju grešku i bol koju je nanio meni i mojoj djeci. Onda je od tog dana naša veza bila jača nego prije, uz pomoć sjajnog bacača čarolija. Dakle, savjetovat ću vam ako imate bilo kakvih problema, kontaktirajte dr Apata na e-mail: drapata4@gmail.com ili ga kontaktirajte na WhatsApp i Viber na ovaj broj: (+66 81 302 8552)..

    ReplyDelete
  2. Bok, moje ime je Nira. Godinama sam bila u vezi s Andersonom, ali on je prekinuo sa mnom. Pokušao sam sve da ga vratim, ali sve je bilo uzalud. Stvarno sam ga željela natrag zbog ljubavi koju gajim prema njemu. Svašta sam ga molila, obećavala, ali on je odbijao. Objasnio sam svoj problem svojoj prijateljici, a ona je predložila da kontaktiram čarača koji bi mi mogao pomoći da bacim čaroliju da ga vratim. Iako nikad nisam vjerovala u čarolije, nisam imala drugog izbora nego pokušati. Pa sam poslala e-mail čaraču, a on me uvjeravao da će sve biti u redu za tri dana i da će mi se bivši vratiti. Začudo, dogodilo se to drugog dana oko 16 sati. Bivši me nazvao, ispričao se za sve i rekao da me želi natrag jer me jako voli. Bila sam tako sretna i vratila sam mu se. Ponovno smo počeli sretno živjeti zajedno. Obećao sam svima za koje znam da imaju problema u vezi da ću ih uputiti na jedinog istinskog i moćnog čarača koji mi je pomogao s mojim problemom. Ako trebate njegovu pomoć, možete mu poslati e-poštu na babawalewiseman01@gmail.com On nudi razne vrste čarolija, uključujući ljubavne čarolije, čarolije za izgubljenu ljubav, čarolije za razvod, čarolije za brak, čarolije vezanja, razbijanje čarolija, protjerivanje voljene osobe iz prošlosti , čarolije za unapređenje na poslu, čarolije za zadovoljstvo i lijek za sve bolesti od kojih bolujete. Obratite mu se za trajno rješenje bilo kojeg problema koji imate.
    putem babawalewiseman01@gmail.com WhatsApp +2348136951551 viber: +2348136951551

    ReplyDelete

Post a Comment