Obrazovna reforma ključna je za buduću stabilnost i prosperitet BiH/Education reform is essential for the future stability and prosperity of BiH

 Obrazovna reforma ključna je za buduću stabilnost i prosperitet BiH

Jedna od najvažnijih stvari koje vlasti mogu uraditi je uspostava kvalitetnog obrazovnog sistema – to je nešto do čega je svima stalo. Svi želimo osigurati uspješnu budućnost svojoj djeci. Sjedinjene Države podržavaju one zvaničnike, roditelje, prosvjetne radnike i učenike u Bosni i Hercegovini koji zajedno provode neophodne aktivnosti za uspostavu obrazovnog sistema kakav može i treba biti u budućnosti.    

Kvalitetno obrazovanje čine elementi koji su međusobno povezani – konkretni, opipljivi elementi poput dobro obučenih nastavnika, funkcionalnih škola i savremenih udžbenika; te oni manje opipljivi kao što su inspiracija u  nastavi i plan i program fokusiran na vještine analitičkog razmišljanja. Postizanje ravnoteže između svih ovih potreba je stalni izazov u svakoj zemlji svijeta, a neposredan način poboljšanja obrazovanja je analiza podataka.     

Vlasti u BiH, na svim nivoima, ovo su mudro prepoznale 2016. godine kada su se složile da se Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj  (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)) dopusti da provede PISA testiranje u BiH (Program za međunarodnu procjenu znanja i vještina učenika - Program for International Student Achievement). Poslije ovog pozitivnog iskoraka uslijedio je još jedan, kada je 2019. godine BiH učestvovala u Međunarodnom istraživanju trendova u znanju matematike i prirodnih nauka - TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) u saradnji sa Međunarodnom asocijacijom za evaluaciju obrazovnih postignuća (International Association for the Evaluation of Educational Achievement IEA). BiH sada ima još jednu priliku da učestvuje u trećem testu PIRLS 2022. godine (Napredak u međunarodnom istraživanju čitalačke pismenosti -  Progress in International Reading Literacy Study), te da se sada prijavi za PISA test 2022. godine prije nego što bude prekasno. Zvaničnici u vlasti dužni su učenicima i nastavnicima u BiH potvrdu učešća u ovim testovima. 

U mnogim zemljama svijeta, ovakve međunarodne analize bile su osnova za provođenje reformi kojima su transformisani obrazovni sistemi kako bi odgovarali potrebama učenika u 21. vijeku. Tako može biti i u BiH. Rezultati testiranja otkrivaju oblasti koje je potrebno unaprijediti, a OECD i IEA takođe daju konkretne preporuke u oblasti politika koje će poboljšati obrazovanje u BiH. 

OECD je objavila korisne infografske podatke u vezi sa najnovijim analizama. U odnosu na prosjek OECD, BiH zaostaje po svim indikatorima. Rezultati TIMSS istraživanja pokazuju da 22-24% učenika u BiH, uzrasta 10 godina, nisu čak dosegli ni najniži nivo rezultata u oblasti matematike i prirodnih nauka, što ih u samom startu stavlja u nepovoljan položaj za ostvarivanje uspjeha u budućnosti. Ovo nisu dobre vijesti, ali se značajna poboljšanja mogu postići praćenjem preporuka koje je dalo istraživanje PISA, poput ulaganja u stručne škole, i omogućivanjem fleksibilnosti u radu nastavnika u smislu prilagođavanja njihovih predavanja potrebama učenika, kao i praćenjem preporuka istraživanja TIMSS kojima bi se nastavnicima omogućilo napredovanje kroz stručno usavršavanje i usvajanje određenih aspekata Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa. 

SAD aktivno podržavaju reforme za unapređenje sistema obrazovanja u BiH.  Dugi niz godina širom zemlje podučavamo vještine analitičkog razmišljanja u sklopu Obrazovnog programa u oblasti demokratije i ljudskih prava i takmičenja u sklopu Projekta građanin kojeg podržava Civitas.  Kroz program TABLA kojeg provodi USAID obučavaju se nastavnici prirodnih nauka, tehnologije, inženjerstva i matematike i osigurava oprema školama kako bi se podržao napredak u ovim predmetima.  Kao odgovor na pandemiju COVID 19, u okviru oba programa podržali smo prelazak nastavnika na virtualno okruženje.  Programi poput ovih koje nudimo mi i drugi međunarodni partneri pomažu, ali nisu dovoljni.

Obrazovna reforma ključna je za buduću stabilnost i prosperitet BiH i moguća je ukoliko koristite sredstva koja vam stoje na raspolaganju.  Već posjedujete osnovne elemente - kreativne i vrijedne nastavnike i pametne mlade učenike.  Koristeći međunarodna testiranja i podatke koje ona nude za ostvarivanje napretka, učenici u BiH će dobiti obrazovanje koje im je potrebno i koje zaslužuju.  Ambasada SAD u BIH nastaviće podržavati učenike u zemlji i zato pozivamo da se donesu odluke o politikama koje će osigurati najbolju i najsvjetliju budućnost narednoj generaciji. ###

 Education reform is essential for the future stability and prosperity of BiH

Getting education right is one of the most important things a government can do – and it’s something everyone cares about.  We all want to ensure future success for our children.  The United States supports the officials, parents, educators and students of Bosnia and Herzegovina who make the concerted efforts necessary to make education here all it can and should be for the future.  

Quality education is made up of interwoven elements -- tangible essentials like well-trained teachers, functional schools, and modern textbooks; and less tangible components like inspired instruction and a curriculum focused on analytical thinking skills. Balancing all these needs is an ongoing challenge for every country in the world, and the straightforward way to improve education is to look at the data. 

 BiH authorities at all levels wisely recognized this in 2016 when they agreed to allow the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) to implement the Program for International Student Achievement (PISA) test in BiH.  They followed this positive step with another, when in 2019 BiH participated in the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) in cooperation with the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). BiH is currently presented with another opportunity to participate in a third test, the Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) in 2022, and to commit to PISA 2022 now, before it’s too late.  Government officials owe it to the students and teachers of BiH to confirm participation in these tests.

These international assessments have been the starting point for countries around the world to enact reforms that have transformed education systems to meet the needs of the 21st century student. They can do the same for BiH.  Data from the tests reveals areas for improvement, and the OECD and the IEA also give concrete policy recommendations that will make education in BiH better. 

The OECD has published useful infographics about the latest assessment.  BiH lags behind the OECD average in all indicators.  The TIMSS results show that 22-24% of 10-year-old students in BiH do not reach even the lowest level of achievement in math and science, putting them at a disadvantage for future success from the very beginning.  This is not good news, but substantive improvement can be achieved by following PISA recommendations like investing in vocational schools and giving teachers flexibility to adapt their teaching to students’ needs, and following the TIMSS recommendations to empower teachers with professional development opportunities and embrace aspects of the Common Core Curriculum. 

The U.S. actively supports efforts to improve education in BiH. We teach analytical thinking skills through the long-standing, nationwide Democracy and Human Rights Education Program and Project Citizen competition, supported by Civitas. USAID's TABLA program trains teachers in science, technology, engineering, and mathematics subjects and provides equipment to schools to support the advancement of these disciplines. In response to the COVID-19 pandemic, both programs have supported teachers in the move to the virtual environment. Programs such as these, offered by us and by other international partners help, but they are not enough.

Education reform is essential for the future stability and prosperity of BiH, and it’s possible if you use the tools at your disposal.  You already have the key elements – creative and hard-working teachers and bright young students.  Using international tests and the data they provide to move forward, the students of BiH will have the education they need and deserve. The U.S. Mission to Bosnia and Herzegovina will continue to support BiH students, and we therefore urge action on policy decisions that will lead to the best and brightest future for the next generation.

###


Comments

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Prije svega hvala dr. Agbazara što mi je vratio mog ljubavnika unutar 48 sati. Nemam ništa za reći nego da ti se zahvalim i da ti javim da sam sretna.. Moj ljubavnik se bolje ponaša prema meni i sada provodi većinu vremena sa mnom govoreći mi koliko me voli nego ikad prije.. Ako imaš Za sve probleme s ljubavnikom kontaktirajte Dr.Agbazara putem e-pošte: ( agbazara@gmail.com ) ili ( WhatsApp +2348104102662 ) jer on je rješenje za sve probleme u vezi

   Delete
 2. Perspektive djece, mladih i cjelojupnog naseg drustva mnogo ce zavisiti i od obrazovnih reformi ciji sustinski cilj treba da bude stalno piboljsavanje kvaliteta tokova i ishoda obrazovno-vaspitnog procesa u ptedskolskim, skokskim i visokoskolskim institucijama. Podrska pomenutih i drugih medjunarodnih institucija, organizacija i projekata takvim obrazovnim reformama u zemljama u teanziciji (kao sto je BiH) izuzetno je znacajna. Nadajmo se da ce se na takvu podrsku jos u vecoj mjeri oslanjati nase prosvjetne politike, pedagoske institucije i sira javnost. Ilustrativan primjer je dragocjena i kontinuirana (dvodecenijska) podrsja realitaciji savremenog gradjanskog obrazovanja koju pruza Anbasada SAD u pripremi programa, strucnom usavrsavanju prosvjetnih radnika, izradi i stampanju udzbenika i prirucnika, radu timova inostranih i lokalnih eksperata u razvijanju inoviranih publikacija i koncipiranju online obuke nastavnika za inkluzivno gradjansko obrazovanje.
  Prof. dr Mile Ilic, Banja Luka

  ReplyDelete
 3. Vaša uvažena ekselencijo ambasadore Nelson,
  Mnogo Vam hvala na doprinosu i podršci koju Američka ambasada u Bosni i Hercegovini, vlada SAD i američki narod pruža svih ovih godina u razvoju i unapređenju obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
  Nemjerljiv je doprinos Civitasa Bosne i Hercegovine na razvoju Građanskog obrazovanja u formalnom i neformalnom vidu obrazovanja u Bosni i Hercegovini od predškolskog do univerzitetskog nivoa obrazovanja.
  Civitas tim je uticao na interkulturalni razvoj, povezao je djecu i nastavnike širom Bosne i Hercegovine kroz razne vidove aktivnosti: Projekt građanin, Brčko ljetni kamp, posjeta Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, projekt Umijeće življenja, upoznaj Ustav i ono što ti pruža, Integrisanje pristupa na razvoju ključnih kompetencija i životnih vještina i dr.
  Sve ove godine Civitas tim pruža nam podršku učenicima, nastavnicima, profesorima da unaprijedimo znanje iz oblasti Demokratije i ljudskih prava. Naglašavam da je ovo jedini predmet gdje učenici na početku školske godine dobiju besplatno udžbenik iz Građanskog obrazovanja i Demokratije i ljudskih prava na korišćenje i na kraju školske godine vraćaju u biblioteku kako bi naredne generacije mogle koristiti udžbenik u redovnoj nastavi. Omogućili su generacijama i generacijama učenika putovanje, druženje u cijeloj Bosni i Hercegovini.
  Uticali su na razvoj kognitivnih i participativnih vještina.
  U doba pandemije i na razvoj digitalnih kompetencija, kroz razne vidove aktivnosti na Civitas platformi (CERTA-mreža) i na taj način su u ovo teško vrijeme nastavili razvoj socijalne interakcije učenika, studenata, nastavnika i profesora u Bosni i Hercegovini.

  Otvoreni su, profesionalni, podržavaju drugog i drugačijeg, ukazuju na značaj razvoja građanskog aktivizma i bogatstvo života unutar pluralnog bosanskohercegovačkog drušva.
  Civitas tim daje ogroman doprinos u razvoju reforme obrazovanja u Bosni i Hercegovini koja je prijeko potrebna i ključna za prosperitet i razvoj Bosne i Hercegovine.
  Za 22 godine odlične saradnje od srca želim da se zahvalim: Raheli Džidić, Sandri Sladaković, Ivani Kešić i Harisu Ibričić.
  Vama Vaša ekselencijo ambasadore Nelson želim dobro zdravlje i da nastavite i dalje da svojim nesebičnim zalaganjem dajete doprinos u razvoju obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.

  ReplyDelete
 4. Кроз подршку грађанском образовању уз партнрство образовног центра Цивитас БиХ, подстичете заправо реформу образовања уопште, јер се у циљевима и исходима грађанског образовања налази ресурс неопходан за саму реформу. Ту прије свега мислим на развој критичког мишљења. Јер нећемо спровести реформу образовања док год не промијенимо однос према самом образоању.

  Станислав Томић

  ReplyDelete
 5. Poštovani,
  Kao student koji se odlučio za učiteljski poziv, imam potrebu da Vam se iskreno i javno zahvalim. Hvala Vam na doprinosu koji nam konstantno pružate u cilju unapređivanja obrazovanja i vaspitanja u Bosni i Hercegovini.
  Smatram da učenici, pa i studenti treba da se obrazuju i napreduju. Ono što mogu sigurno da potvrdim jeste rad Civitasa, koji na sve načine utiče, osposobljava učenike i studente za građanski aktivizam u demokratskoj društvenoj zajednici. Na takav način, Civitas utiče na razvoj Građanskog vaspitanja u Bosni i Hercegovini, što je veoma važno a ujedno i odgovorno. Pored toga što Civitas pruža podršku učenicima i studentima, tako i profesorima. Oni nam zapravo nude znanja iz svih oblasti Demokratije i ljudskih prava. Svaki njihov program i poziv imaju određeni cilj, a ujedno takvi programi utiču na interakciju, socijalizaciju, razvijanje kritičkog mišljenja. Čak i u periodu COVIDA 19, nastavljaju sa svojim profesionalnim i odanim radom.
  Smatram da nam je Civitas egzemplarni primjer na koji treba da se ugledaju mnoge druge institucije, kako bismo imali kvalitetan obrazovni sistem.

  Lidija Knežević, student Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci, Učiteljski studij.

  ReplyDelete
 6. Prije svega hvala Vam Vaša ekselencijo ambasadore Nelson na Vašoj nesebičnoj podršci i želji za provođenjem obrazovnih i drugih reformi, koje su preduslov Bosne i Hercegovine za punopravno članstvo u NATO i EU.
  Razvoj Građanskog obrazovanja u neformalnom i formanom vidu, u koje su uključeni i učenici i nastavnici, je okosnica djelovanja Civitas BiH ka krajnjem cilju, prosperitetnoj i stabilnoj budućnosti u Bosni i Hercegovini. Jedan od boljih primjera je projekat Građanin/Ja građanin u kojem učenici stiču nova znanja o značaju: zdrave životne sredine, zaštite od svih vidova nasilja, društvenog korisnog rada i volontiranja, zaštite domaće proizvodnje, povećanju sigurnosti u saobraćaju svih učesnika i sl., te uče kako biti što bolji građanin u svojoj zajednici ili o tome nadoponjuju svoje znanje.
  Sve Vaše aktivnosti i aktivnosti Civitasa doprinose da društvo generalno bude odgovornije i bolje osviješteno o svim problemima i načinima njihovog rješavanja, a posebno mladi kao budućnost da budu nositelji svih pozitivnih promjena
  . Vaša ekselencijo amabasadore želimo Vamo puno zdravlja i sreće, te još aktivniji angažman u svim neminovnim reformama u Bosni i Hercegovini, pa tako i u obrazovnom sistemu.

  Amar Lukavačkić, magistar prava, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

  ReplyDelete
 7. Uvažena Ekselencijo Ambasadore Nelson hvala na trudu i radu koji ulažete kroz veoma važnu i utjecajnu poziciju Ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

  Kao neko ko od 2008. godine radi direktno sa učenicima moram priznati da nam je upravo reforma obrazovanja jako potrebna, međutim svjesna sam i činjenice da je to proces koji će vjerojatno potrajati.
  Moja iskustva u obrazovanju su vezana za aktivnosti koje provodi Civitas BiH. Sa ponosom ističem da je upravo edukacija / certifikacija koju je 2005. godine proveo Civitas BiH utjecao na moje prvo zaposlenje u srednjoj školi gdje i danas radim. Civitas BiH uz svestranu podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država ima kontinuitet u radu , što je za svaku pohvalu. Posebno želim istaknuti i činjenicu da je Civitas i u vrijeme pandemije Covid -19 održao nekoliko online radionica kako za profesore tako i za učenike.
  Ponosna na to da su upravo kroz izučavanje predmeta Demokratija i ljudska prava/ Građansko obrazovanje iz naših škola izašle generacije učenika koje su spremne aktivno participirati u demokratskom društvu, iznijeti svoje kritičko mišljenje, te biti nosioci pozitivnih promjena u društvu.
  Vaša Ekselencijo dugujem Vam veliku zahvalnost jer sam zahvaljujući Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH i Civitasu BiH koji je prepoznao moj trud i zalaganje u obrazovanju , imala priliku 2019. godine učestvovati u IVLP programu, te otputovati u Sjedinjene Američke Države.
  Bila je to izuzetna čast i prilika da u najboljem svjetlu predstavim svoju državu Bosnu i Hercegovinu, prilika za dodatnu edukaciju, stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija koje su mi pomogle da napredujem u struci.
  Smatram da mi trebamo biti pokretači pozitivnih promjena u našem društvu, a razlog više je što imamo mogućnost da prenosimo svoja znanja na generacije učenika koje podučavamo. Izuzetno cijenim Vaš trud i podršku koju dajte svim pozitivnim promjenama u Bosni i Hercegovini, a posebno posebno na tome što radite na reformi obrazovanja .
  Iskreno se nadam da ćemo zajedničkim znanjem , vještinama, kompetencijama uspjeti da damo doprinos reformi obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
  S poštovanjem

  Salčinović Đenita, prof.

  "The role of the teacher is to create the conditions for invention rather than provide
  ready- made knowledge" Seymour Papert

  ReplyDelete
 8. Vaša ekselencijo, ambasadore Nelson. U Vašem tekstu „Obrazovna reforma ključna je za buduću stabilnost i prosperitet BiH“ kao i u velikom broju međunarodnih dokumenata, ističe se osam područja temeljnih kompetencija u cilju stvaranja kvalitetnog obrazovanja: komunikacija na maternjem jeziku, komunikacija na stranim jezicima, informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT), matematička i naučna pismenost, osposobljenost za poduzetništvo, osposobljenost za cjeloživotno učenje, interpersonalne i građanske kompetencije i kulturna ekspresija. Zahvaljujući kadrovskoj i finansijskoj podršci Vaše države putem CIVITAS-a u Bosni i Hercegovini više od 25 godina u Bosni i Hercegovini putem izučavanja predmeta Demokratija i ljudska prava posljednje dvije kompetencije se veoma uspješno ostvaruju sticanjem znanja, razvijanjem vještina i sposobnosti, oblikovanjem stavova i sistema vrijednosti koje iskazuju stepen tolerancije, privrženosti idealima jednakosti, slobode, dostojanstva, mirno rješavanje sporova.

  Prof.dr.sc. Izudin Hasanović, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

  ReplyDelete
 9. Uvažena Ekselencijo Ambasadore Nelson, neizmjerno smo zahvalni na Vašoj aktivnoj podršci reforme za unapređenje sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
  Lično se sjećam takmičenja u sklopu Projekta građanin kojeg podržava Civitas od prije 20 godina, dok sam još uvijek bila učenica osnovne škole. Isto mi je omogućilo putovanja i upoznavanje sa vršnjacima, razvijanje kritičkog razmišljanja, sticanje novih znanja i vještina, te oblikovanje ličnih stavova. Drago mi je što se isto takmičenje održava i dan danas. Smatram da je obrazovni program u oblasti demokratije i ljudskih prava vrlo važan za učenike osnovnih i srednjih škola, a također i za studente. Ovaj program utiče na osvještavanje mladih ljudi o tekućim problemima, ali naravno i o načinima rješavanja istih.
  Nadam se da ćete i dalje nastaviti sa svojim nesebičnim zalaganjem u razvoju obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
  S poštovanjem,

  Amela Hasić Imamović, magistrica prava
  doktorantica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

  ReplyDelete
 10. Poštovani ambasadore Nelson,
  zadovoljstvo je surađivati sve ove godine sa Američkom ambasadom pod Vašom palicom, iako lično nisam imala tek toliko mogućnosti za neku užu suradnju, ali i ono što smo radili skupa ostavilo je jak utisak na mene. Ovo se posebno odnosi na aspekt obrazovanja, ali i mogućnosti pronicanja ideja, te pristupa BiH u članstvo NATO-a, koji upravo podržava i podpomaže Američka Ambasada u BiH. Smatram i nadam se iskreno, da će Američka ambasada prepoznavati i dalje kvalitet ljudi koji su željni suradnje, da šire interese i ideje na području BiH, pa i šire, koje su prozapadno orjentirane. Stoga, samo riječi hvale za Vaš rad i Ambasadu, uz nadu za bolje sutra svih nas. Nadam se nadasve, što boljoj saradnji na projektima i sl. Stojim na raspolaganju.

  Prof. dr jur. Mirela Čokić - Džinić
  mirela.cokic@untz.ba
  mirela.cokicdz@hotmail.com
  Pravni fakultet Tuzla
  00387/61-280-192

  ReplyDelete
 11. Будућност сваког друштва, а нарочито становника Босне и Херцеговине с обзиром на њену специфичну уређеност, у великој мјери ће представљати одраз актуелних, али и претходних и будућих васпитно-образовних политика. Узимајући у обзир све специфичности функционисања државног апарата, те промјене у земљама окружења и шире, неопходно је често ревидирати исходе, садржаје учења, позицију ученика и наставника, али и родитеља у васпитно-образовном процесу. Стечене компетенције нису драгоцјене уколико је њихова примјењивост усмјерена на једно подручје, те је управо због тога неопходна међународна укљученост и подршка у смислу трансфера позитивних идеја и пракси. Амбасада САД је позитиван примјер вишегодишњег успјешног ангажовања на пољу грађанског образовања. То се не односи само на дефинисање програмских садржаја, већ и на свестрану подршку предавачима кроз различите облике усавршавања, пружање квалитетно припремљених приручника са иновативним приступом организацији наставе, онлајн обука (веб-платформи), а као једна од најновијих и тренутно најнеопходнијих активности је дигитализација наставних садржаја из области грађанског образовања (онлајн учионица, е-библиотека) у доба пандемије изазване вирусом корона. Цивитас своје активности темељи на испитивању мишљења наставника, што је један од битних предуслова било које позитивно усмјерене промјене. Тако су кориштени дигитални алати за снимање стања, интересовања и потреба у пракси, што је свакако позитиван примјер и неизоставан сегмент свих даљих активности.
  мср Немања Вукановић, проф. разредне наставе у ОШ "Петар Петровић Његош" у Бањој Луци

  ReplyDelete
 12. Život dolazi s različitim iskustvima. Ne znam s čime se sada suočavate, ali uvjeravam vas da je dr. White, pravo rješenje, ovo je moje kratko svjedočenje. Sretna sam što ovo mogu napisati jer opet imam mira u braku, a sve zahvaljujući velikom čovjeku koji se zove dr. White, ima moćne čarobne kotačiće koji pomažu u pomirenju spora između mene i mog supruga, moj suprug je otišao od kuće i živio s drugom žena 7 mjeseci bez brige za mene i našu četverogodišnju kćer, financijski sam dobro jer sam bankar, ali trebam nježnog muškarca, ali moj muž nije ni blizu, molim ga da se vrati kući nekoliko puta, ali nema ' ne radim ništa, čak sam molila i njegovog starijeg brata da mi pomogne. Pročitao sam svjedočenje muškarca koji je opisao kako je dr. White pomogao da se njegova supruga razvede ljubavnom čarolijom, pa sam mu uzeo kontakt i objasnio mu svoje probleme, rekao mi je što je potrebno za ljubavnu čaroliju i dao sam mu financije za kupovinu tri dana i moj se muž vratio kući, sve zahvaljujući vama, dr. White. Obratite mu se za pomoć: / WhatsApp: +17168691327: ili e-pošta: wightmagicmaster@gmail.com: ako imate bilo kakvih veza ili životnih problema i želite brzo rješenje.

  ReplyDelete
 13. Ja sam srebrni iz Garmana, oženio sam se prije 8 godina bez djeteta, očajnički sam tražio rješenje jer mi je liječnik rekao da ne mogu zatrudnjeti, ali me je jedna prijateljica uputila do čarobnjaka koji se zove dr White, a ja objasnio mu je moje probleme i obećao je da će sa mnom sve biti u redu za 12 dana, dao mi je neke upute koje sam sve napravio savršeno, otišao sam u bolnicu na testiranje i potvrdili su mi da sam trudna 1 tjedan, a sada imam moj lijepi sine i ja također sada imam drugu trudnoću, sve zahvaljujući vama doktore White, obratite mu se za svakojako rješenje,

  1) ako želite vratiti bivšeg.
  2) ako želite da čarolija zatrudni.
  3) ako želite zaustaviti pobačaj.
  4) ako želite da vas netko voli.
  5) čarolija za liječenje svih vrsta bolesti ili bolesti.
  I drugi.
  on je najbolji i vrlo iskren. wightmagicmaster@gmail.com. WhatsApp: +17168691327

  ReplyDelete
 14. Moje ime, Isabella Ethan Nakon 12 godina braka, suprug i ja smo se na ovaj ili onaj način posvađali sve dok me konačno nije napustio i preselio u Kaliforniju kako bi bio s drugom ženom. Osjećala sam se kao da je moj život završio i da su moja djeca mislila da više nikada neće vidjeti svog oca. Pokušala sam biti snažna samo prema djeci, ali nisam mogla kontrolirati bol koja mi je mučila srce, srce mi je bilo ispunjeno tugom i bolovima jer sam zaista bila zaljubljena u svog muža. Svaki dan i noć mislim na njega i uvijek bih poželjela da mi se vrati, bila sam jako uznemirena i trebala mi je pomoć, pa sam pomoć potražila na internetu i naišla na web stranicu koja sugerira da bi doktor Alaba mogao pomoći njegovu bivšem povratku. Pa sam osjetio da bih trebao pokušati. Kontaktirao sam ga i rekao mi je što da radim. Učinila sam to i tada mi je napravio ljubavnu čaroliju. 48 sati kasnije suprug me stvarno nazvao i rekao mi da mu i djeca jako nedostaju, tako nevjerojatno !! Pa se vratio tog dana, s puno ljubavi i radosti, i ispričao se za svoju pogrešku i bol koju je nanio meni i djeci. Naš je brak bio jači nego prije, sve zahvaljujući dr. Alabiju. On je toliko moćan i odlučio sam svoju priču podijeliti na internetu da je dr. Alaba bio pravi i moćan čarobnjak. Uvijek ću se moliti da dugo živi pomažući svojoj djeci u vrijeme potrebe, ako ste ovdje i trebate bivšu leđa ili vam je muž prešao na drugu ženu, prestanite plakati, odmah se obratite ovom moćnom pravopisnom kotaču. Ovdje je njegova kontakt adresa e-pošte na: {dralaba3000@gmail.com} ili WhatsApp / viber putem njegovog kontakta ispod +1 (580) 373-2215 Hvala dr. ALABA.

  ReplyDelete
 15. OBAVEZNO PROČITATI:
  Osećam se tako srećno dok pišem ovo svedočenje, moje ime je Helena Mark. Sada sam sa ljubavlju svog života, suprug me ostavio zbog drugog čovjeka i svugdje sam tražila pomoć, ali niko nije mogao pomoći, prošle sedmice sam pronašla kontaktne podatke dr Ogundelea, sve sam mu objasnila i nakon 24 sata njegov posao moj muž me nazvao telefonom i zatražio oproštaj, dr Ogundele je moćna kontaktirajte ga na WhatsApp -u ili Viberu: +27638836445. On je pošten i moćan.

  ReplyDelete
 16. Kako sam vratila svog razvedenog muža uz dobru pomoć ljubavne čarolije dr. ALABE... Zovem se Isabella Ethan. Kad sam pročitao svjedočanstvo na internetu o tome kako dr. ALABA, najsjajniji i najmoćniji bacač uroka pomaže vratiti muža koji se razvodi, LJUBAVNIKA. Pitao sam se kako to može biti istina, jer su me mnogi u prošlosti iznevjerili bez ikakvog rezultata. Samo sam pustio post i krenuo po forumu. Na moju obavijest opet ispod, neka osoba je objavila i rekla provjereni bacač uroka. Nakon što je pročitala poštu, bio je to isti čovjek dr. ALABA o kojoj je govorila. Tako da nemam izbora nego stvarno provjeriti kako on radi. Bila sam potpuno shrvana kad me napustio moj voljeni muž. Kao da je cijeli moj svijet nestajao u tuzi i boli. Znam da zvuči čudno, ali od svih čarolija koje sam kontaktirao, on je jedini koji je na mene ostavio dojam da sam toliko istinita i pouzdana. Više od njegovih riječi, vratio je mog muža i ostvario sve moje želje. Sada je vjeran, pazi na mene, svake nedjelje me nudi cvijećem, a često idemo u kino i restoran. moj muž je došao k meni i ispričao se za nepravdu koju je učinio i obećao da to više nikada neće učiniti. Od tada se sve vratilo u normalu. Moja obitelj i ja ponovno živimo sretno zajedno. Zauvijek ću biti zahvalan što sam svoj život pretvorio iz pakla u raj! vjerujem da tko god treba pomoć treba mu doći po pomoć. Neka te Bog i dalje koristi da spasi raskid. Svi koji imaju bračne probleme, probleme s razvodom, izgubljenog ljubavnika ili bilo kakve probleme u vezi, možete mu se obratiti (dralaba3000@gmail.com). Ili ga WhatsApp/Viber putem +1(425) 477-2744

  ReplyDelete
 17. PROFESIONALNA ČAROLIJA KOJA VAM MOŽE POMOĆI S LJUBAVNIM ČAROLIJAMA DA HITNO VRATE BIVŠEG LJUBAVNIKA NAKON RAZVODA/RAZVODA ČAK I AKO SE VAŠA SITUACIJA ČINI BEZNADNA! KONTAKT: DR WALE NA WHATSAPP/VIBERU: +2347054019402 JE SIGURNO NAJBOLJI ČAROVAC ONLINE I NJEGOVI REZULTAT JE 100% GARANCIJA..
  Nakon šest godina mog braka sa suprugom, moj muž je počeo izlaziti s drugim curama i pokazivati ​​mi hladnu ljubav, u nekoliko navrata prijeti da će se razvesti od mene ako se usudim ispitivati ​​ga o njegovoj aferi s drugim djevojkama, bila sam totalno shrvana i zbunjen sve dok mi jedan stari prijatelj nije rekao o čaroliji na internetu DR WALE koji pomaže ljudima u njihovim vezama i problemima braka pomoću moći ljubavnih čarolija, kada sam kontaktirao DR WALE-a, rekao mi je sve što trebam učiniti i ja slijedio sve upute koje mi je dao i učinio sam sve što je tražio od mene. nakon što je prošlo nekoliko tjedana sve se počelo okretati za moje dobro sada je prestao izlaziti s curama i sa mnom je zauvijek i stvarno. Kontaktirajte DR WALE-a sjajnu čaroliju Caster za vašu vezu ili problem u braku.
  Evo njegovog kontakta..
  WhatsApp/Viber : +2347054019402 ili
  drwalespellhome@gmail.com

  ReplyDelete
 18. Pozdrav svima. Moje ime je Arabella Matej i ovdje sam da se zahvalim velikom dr. Isikolu što je riješio moje bračne probleme. Brak mi se raspao zbog beskrajnih problema i poteškoća koje sam imala sa svojim mužem. Otišao je ne osvrćući se, a ja sam toliko mjeseci bila sama. Njegova obitelj se umiješala i još uvijek se ništa nije promijenilo. Bila sam emocionalno slomljena i izgubila nadu da ću ponovno pronaći ljubav jer je on bio sve u muškarcu kojeg sam ikada željela. Kao i mnogi ljudi, i ja sam upoznao DR ISIKOLA kada sam počeo tražiti pomoć. Opširno smo razgovarali o mojim problemima i on me uvjerio da ću dobiti rješenje koje mi treba. Nisam imao izbora nego poštivati ​​njegove procedure i nije ništa odgađao. Uspostavio je ljubavnu vezu za mene i mog muža, a ljubav i sreća koju smo dijelili su vraćeni i stigao mi je točno nakon 48 sati kao što je DR ISIKOLO obećao. On je zaista divan pomagač i pouzdan je. ako imate bilo kakvih problema, samo mu pošaljite poruku putem WhatsApp +2348133261196 ili mu e-mail putem: isikolosolutionhome@gmail.com

  ReplyDelete
 19. Dobar dan svima, želim da svi znaju za dr Ogundele, odličnog čarolija koji mi je vratio mog dečka (muža) u roku od 24 sata sa svojim moćima, moj dečko me ostavio na 2 godine da budem sa drugom ženom, prošle nedelje sam bila upoznao sa dr Ogundeleom, nakon njegovog posla moj dečko se vratio kući. Rekao sam dr Ogundeleu da ću podijeliti dobre vijesti da ljudi znaju o njemu, ako imate problema u vezi, život ili bolest kontaktirajte ga na njegov WhatsApp ili Viber: +27638836445. Ovaj čovjek je moćan i stvaran.

  Žao mi je ako vas ovaj post vrijeđa, samo pokušavam da cijenim čovjeka koji je unio sreću mojoj porodici, braku i poslu.

  Verona.

  ReplyDelete
 20. ZOVEM SE TOMMY LUKAS, OVO JE MOJE ISKUSTVO:
  Inače ranije ne vjerujem u druge moći. Ali dr Ogundele mi je dao veliku nadu i razlog da vjerujem u njega. Supruga i ja smo se razvodili više od 7 godina i bio sam usamljen i patio sa svojom decom, ali mi je bila potrebna da se vrati u život, pa sam svuda tražio pomoć, ali samo je dr Ogundele mogao da mi pomogne. Ovaj čovjek je moćan, dr Ogundele mi je vratio moju ženu u roku od 48 sati sa svojim moćima, a njegove čini su bezopasne. Rekao sam mu da ću svjedočiti ljudima kao zahvalnost od mene, zato dijelim svoju priču, ako nekome treba njegova pomoć hitno ga kontaktirajte na WhatsApp i Telegram: +27638836445. On je pošten i efikasan.

  ReplyDelete
 21. DR ISIKOLO nije nitko za usporedbu u pogledu rješenja za vaše probleme u vezi ili braku. Moje ime je Ariana Antolić. Dugo se borim s depresijom znajući da je to posljedica slomljenog srca kad me dečko ostavio zbog druge dame. Nikada nisam znala da je donio odluku da odem od mene sve dok nisu prošli mjeseci i nisam mogla doći do njega. Morala sam kontaktirati DR ISIKOLA kada sam čula za njega. Rekao mi je što sve treba učiniti kako bih obnovio ljubav i veze između mene i mog muškarca, što je i učinio. Rezultat se počeo očitovati nakon 48 sati kako je i obećao. Možda zvuči čudno, ali 100% je istina da on nikoga ne iznevjeri. Ne brinite više i kontaktirajte ga sada. email: isikolosolutionhome@gmail.com ili mu pošaljite poruku putem WhatsAppa ili Vibera +2348133261196.

  ReplyDelete
 22. Moje ime je Goda Bradić. Prošla sam kroz teške trenutke s različitim muškarcima pronalazeći pravu ljubav i istinsko prihvaćanje dok nisam upoznala svog muža koji je ušao u moj život i volio me bez riječi. Živjeli smo zajedno 2 godine i bili smo sretni dok nije došlo do previše svađa i nismo se razišli. Mislila sam da mogu nastaviti dalje, ali shvatila sam da sam duboko zaljubljena u njega i da trebam zauvijek s njim. Nisam imao izbora nego potražiti pomoć što me navelo da kontaktiram dr. Isikoloa znajući kako je mogao pomoći drugima. Posvetio mi je svoju pažnju i dao sve od sebe da nas ponovno pomiri i nakon 48 sati rezultat se očitovao, vratio mi se i ponovno smo se pomirili. Sada su se ljubav i sreća vratili i sve što mogu reći je da istinski cijenim dr. Isikolo jer je nesebično pomogao meni i drugima. Njegov kontakt putem e-pošte: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga također kontaktirati putem WhatsAppa ili Vibera na +2348133261196

  ReplyDelete
 23. Pozdrav svima. Zovem se Lora Galović. Ovdje sam da zahvalim velikom dr. Isikolu što je riješio moje bračne probleme. Moj se brak srušio zbog beskrajnih problema i poteškoća koje sam imala s mužem. Otišao je bez osvrtanja, a ja sam bila sama toliko mjeseci. Njegova obitelj je intervenirala i dalje se ništa nije promijenilo. Bila sam emocionalno slomljena i izgubila nadu da ću ponovno pronaći ljubav jer on je bio sve u čovjeku kojeg sam ikada željela. Baš kao i mnogi ljudi, i ja sam saznao za DR. ISIKOLO kada sam počeo tražiti pomoć. Dugo smo razgovarali o mojim problemima i on me uvjerio da ću dobiti rješenje koje mi je potrebno. Nisam imao izbora nego postupiti u skladu s njegovim postupcima, a on nije ništa odgađao. Napravio je ljubavnu vezu za mene i mog muža i ljubav i sreća koju smo dijelili su vraćeni i stigao je do mene točno nakon 48 sati kako je DR ISIKOLO obećao. On je doista divan pomagač i vrijedan je povjerenja. ako imate bilo kakvih problema, samo mu pošaljite poruku putem WhatsAppa ili Vibera: +2348133261196 ili mu pošaljite e-poruku putem: isikolosolutionhome@gmail.com

  ReplyDelete
 24. Pozdrav svima, ja sam Maria Dujmović iz Hrvatske. Ljubav ostaje neverovatna kada ste sa svojom srodnom dušom i sreća zauvek je zagarantovana za vas oboje. DR ISIKOLO me je natjerao da shvatim da možete povratiti ono što vam čini život lijepim baš kada sam izgubila nadu da ću vratiti svog čovjeka i on mi ga je vratio. Imali smo komplikovanu vezu i svađali smo se sve vreme i on je ostavio slomljeno srce, a ja sam bila jadna. DR ISIKOLO se pojavio nakon nekoliko pokušaja da ga povrati i nisu uspjeli. Vratio je ljubav i vezu između mene i mog muškarca i za samo 48 sati imali smo sastanak i razgovarali o stvarima, a sada planiramo da se vjenčamo i živimo sretno zajedno zauvijek. Riječi ne mogu izraziti moju zahvalnost DR ISIKOLU i svi koji su o njemu govorili o njemu nikada nisu lagali o njemu jer je on zaista od povjerenja. Kontaktirajte ga danas i neka vam i on pomogne. email: (isikolosolutionhome@gmail.com) ili mu pošaljite poruku putem Viber/WhatsApp-a: +2348133261196

  ReplyDelete
 25. Sve zahvaljujući ovom velikom čovjeku koji se zove dr. Agbazara, veliki čarolija koji je vratio radost u meni pomažući mi da vratim svog ljubavnika koji je prekinuo sa mnom prije četiri mjeseca, ali sada sa mnom uz pomoć dr. Agbazare, velika ljubavna čarolija kotačić. Sve mu zahvaljujemo, možete mu se obratiti za pomoć ako vam zatreba u teškim vremenima putem: ( agbazara@gmail.com ) možete i WhatsApp: ( +2348104102662 )

  ReplyDelete
 26. Bok, moje ime je Anna Trivković i ovdje sam da vam kažem više o dr Isikolu i njegovim dobrim djelima. Život nema smisla kada izgubite voljenu osobu i borite se s emocionalnom traumom koja postaje nepodnošljiva. Hvala dr. ISIKOLU koji mi je priskočio u pomoć i dao rješenje za mene kada je svaka nada izgubljena. Pred mojim očima, moj muškarac me ostavio zbog druge dame i pokušala sam na sve moguće načine da ga vratim, ali nikad nisam uspjela. Morao sam tražiti pomoć dok nisam saznao za DR Isikolo. Pružio mi je maksimalnu pažnju i podršku koju sam trebao i dao je sve od sebe i vratio mi mog čovjeka, a rezultat koji se očituje nakon 48 sati još uvijek me zadivljuje. Sada su naša ljubav i sreća ponovo oživljene i rade bolje za nas. Nemojte više paničariti jer DR ISIKOLO može pomoći i vama. Samo mu pošaljite poruku putem Vibera ili WhatsAppa: +2348133261196 ili mu pošaljite poruku putem: isikolosolutionhome@gmail.com

  ReplyDelete
 27. Baš kao i mnogi drugi ljudi, toplo zahvaljujem dr. Isikolu na pomoći i rješenju mojih problema. Bila sam zaslijepljena ljubomorom i nesigurnošću, i to je stvorilo kaos u mom odnosu sa zaručnikom i on nije mogao odoljeti mojim nevoljama i ostavio me. Nakon njega sam shvatila da sam otišla predaleko sa svime što sam mu činila loše samo da bi se on preselio u drugi grad i izgubila sam svaki način da pokušam doći do njega i ispričati se. U tom sam trenutku znao da mi treba pomoć da ga vratim, pa sam morao kontaktirati dr. Isikolo. Pokazao je veliku zabrinutost, rekla sam mu sve i složila se da sam kriva, a on me uvjerio da ću ga vratiti i vratiti ljubav i sreću koju smo dijelili, što je i učinio. Kao što sam i obećao, nazvao me Thompson nakon 48 sati, ispričao sam mu se za sve i pozvao me k sebi da se pomirimo i opet budemo zajedno. Hvala dr Isikolo na svemu i iskrenosti u pomaganju ljudima. Samo mu pošaljite poruku putem WhatsAppa ili Vibera: +2348133261196 ili mu pošaljite poruku putem: isikolosolutionhome@gmail.com

  ReplyDelete
 28. TRAŽITE POMOĆ DA SEBI VRATITE BIVŠI, KONTAKTIRAJTE DR. ISIKOLO SADA
  Moje ime je Katica Brozović. Od obilja radosti moje srce veliča o DR. ISIKOLU. Priskočio mi je u pomoć kad mi je mjesecima bio uništen život. Moj me ljubavnik ostavio zbog druge dame i nisam znala da je kontroliran i hipnotiziran. Učinio sam sve što sam mogao da ga natjeram da mi se vrati, ali sve je bilo uzalud. Otišao je iz grada s gospođom i nikad se više nisam čuo s njim niti sam ga vidio. Potražila sam pomoć na internetu kada sam pročitala kako je DR ISIKOLO pomogla drugim ženama koje su imale iste probleme. Kontaktirao sam ga i rekao mi je što sve treba napraviti, što sam i poslušao. Baš kao što je obećao, ljubav i sreća koju sam dijelila sa svojim partnerom su vraćene i on je bio očišćen od mračnog šarma koji su na njega stavili i vratio mi se nakon 48 sati. DR ISIKOLO je iskren u pomaganju ljudima, a može i vama pomoći ako se danas odlučite obratiti mu se. Njegov kontakt putem e-pošte: isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete WhatsApp na +2348133261196.

  ReplyDelete
 29. MOGUĆNOST POVRATKA BIVŠEG PARTNERA JE KOD DR ISIKOLA ZAGARANTIRANA. KONTAKTIRAJTE GA SADA
  Pozdrav svima, ja sam Sara Demirović. Nikada nisam znala da postoji velika mogućnost da mi se vrati moj muškarac sve dok nisam upoznala DR. ISIKOLA. Bilo mi je jako teško kad me dečko ostavio zbog druge dame. Bio sam shrvan i nisam se mogao povratiti. Njegovi prijatelji i obitelj učinili su sve što su mogli da nas ponovno ujedine, ali pokazalo se da nije uspjelo. Bila sam sama nekoliko mjeseci i nisam mogla vidjeti sebe kako volim drugoga. Stoga sam morala potražiti pomoć od DR. ISIKOLA koji mi je dao privilegiju da osiguram da su moje želje ispunjene. Ponovno nas je spojio i ljubav i sreća su se vratile. Njegove su riječi vezane za njega i nikad ne iznevjeri kada ikome obeća 48 sati da će dobiti rezultat, što me iznenadilo kada se moj rezultat očitovao. Nemojte se truditi tražiti pomoć negdje drugdje. Kontaktirajte ga sada. Njegov e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com ili mu pošaljite poruku putem WhatsApp-a: +2348133261196

  ReplyDelete
 30. Sretna sam što sam vjerovala vrlo poštenom čovjeku da mi vrati bivšeg supruga nakon gotovo godinu dana razdvojenosti. Prije nego što sam upoznala dr. Ilekhojie, pretraživala sam mnoge web stranice tražeći načine da vratim svog bivšeg muža nakon što je tražio razvod od mene bez ikakvog razloga. Bio sam shrvan, ali dr. Ilekhojie mi je dao nadu i sigurnost da će mi ga vratiti. Nakon što je napravio čaroliju pomirenja, moj muž je nazvao nakon dva dana i zamolio da se vrati kući meni i naše četvero djece. Sutradan je stigao kući i bio sam vrlo sretan što sam ga ponovno sreo. Koristim ovaj način da cijenim dr. Ilekhojiea za ono što je učinio za mene i što je pomogao mnogim drugim ljudima. Ostavljam njegov kontakt da mu se možete obratiti ako imate sličnih problema. Whatsapp/Telegram (+2348147400259)

  ReplyDelete
 31. Not all heros wear capes or even have to be seen doing what they do, some heros just prefer to work the back door and do the underground works and they do all they do quietly without noise, Just like the saying action speaks louder than words, i am talking about online private investigators who can solve any cyber problems of any kind you just need to mention it to them and follow given instructions, Their mail is Brillianthackers800@gmail.com also their whatsapp +14106350697, you can do the thanking later.

  ReplyDelete
 32. Pozdrav svima, ja sam Maria Arapović. Dugo je vrijeme moj muž živio u drugom stanu zbog pritiska na poslu i bili smo jako sretni zajedno iako je nekoliko mjeseci bio odvojen od nas. Nisam znala da je kolegica s posla već bila u vezi s njim, što je natjeralo mog muža da podnese razvod od mene niotkuda. Znala sam da nešto nije u redu jer se nikada nismo morali toliko svađati ili svađati da ga natjeramo da ode. Bio sam istraumatiziran i tražim pomoć da se uhvatim u koštac sa situacijom koja me dovela do DR ISIKOLA zbog pohvala kojima su ga ljudi obasipali na internetu. Dugo smo razgovarali i rekao mi je sve što sam trebao znati o tome što se dogodilo i zakonskom postupku za rješavanje problema. Ispunio je svoja obećanja i vratio mi muža, a brakorazvodni proces je poništen. Sada nam se muž vratio kući i sretni smo zajedno. Doista je nevjerojatno kako ljudi mogu istinski pomoći drugim ljudima kada su u potrebi. On vam također može pomoći. Samo mu pošaljite poruku putem WhatsApp +2348133261196 ili mu pošaljite e-poruku putem: isikolosolutionhome@gmail.com

  ReplyDelete
 33. Moj suprug i ja zauvijek ćemo ostati zahvalni dr. Ilekhojieu za njegovu božansku intervenciju u našim životima. Supruga i ja pobjegli smo iz Somalije u Kanadu. Došli smo u Kanadu i život nije bio lak i trebalo nam je više sredstava da podmirimo svoje račune. Moja je supruga malo istraživala na internetu kako bi dobila pomoć u dobivanju na lutriji i dobila je vjerodostojne preporuke od svog šefa da dopre do dr. Ilekhojieja koji svojim ritualom sreće daje dobitne brojeve na lutriji. Stupili smo u kontakt s dr. Ilekhojiejem koji nas je obavijestio o procesu koji smo pristali izvesti odmah. Nakon što je ritual sreće obavljen, kupili smo listić na lutriji Hospital Research Foundation Home i igrali ga baš prema uputama dr. Ilekhojiea s brojevima koje je otkrio. Za 2 dana osvojili smo stan s 3 spavaće sobe i novčani iznos od 700.000 dolara. Naši su se životi promijenili u roku od tjedan dana i prema uputama dr. Ilekhojiea, 30% iznosa poslano je bilo kojem domu za starije osobe kako bi se pomoglo u plaćanju skrbi za napuštene osobe. Možete mu se obratiti i vidjeti što će se dogoditi. Nazovite/pošaljite poruku +2348147400259 ili e-mail: gethelp05@gmail.com

  ReplyDelete
 34. Želim brzo reći svijetu da postoji pravi pomagač koji je moćan i iskren. Nedavno mi je pomogao da ponovno uspostavim vezu s mužem iako je on već tražio razvod. Vidio sam nekoliko svjedočanstava DR Ilekhojie na facebooku i instagramu. Nisam bio voljan uspostaviti kontakt jer sam izgubio nadu, ali nešto iznutra me tjeralo da pokušam. Kontaktirala sam ga na Whatsappu i objasnila mu sve što se dogodilo u mom braku. Jednostavno mi je rekao da je moj muž pod lošim utjecajem i da se njime manipulira što je prekinulo našu vezu i natjeralo ga da ode. Uvjerio me da će izvesti ritual pomirenja kako bi obnovio već izgubljenu vezu među nama. Pružila sam mu sve što je želio i pobrinula sam se da sve što je potrebno bude dostupno jer je moj muž jedini muškarac kojeg poznajem cijeli život i nisam ga željela daleko od sebe i naše djece. Za točno 3 dana nazvao je moj muž s čudnim brojem i sa suzama tražio da se vrati kući. Mislio sam da je šala dok ga nisam vidio kako se dovezao na naš ranč. Prošlo je 3 mjeseca i bili smo kao srednjoškolci, on se sada vratio s toliko ljubavi i brige. Mislio sam ostaviti njegove podatke ovdje za slučaj da netko treba njegovu pomoć. Možete ga kontaktirati putem njegove e-pošte (gethelp05@gmail.com ili nazovite/Whatsapp +2348147400259

  ReplyDelete

Post a Comment