Obrazovna reforma ključna je za buduću stabilnost i prosperitet BiH/Education reform is essential for the future stability and prosperity of BiH

 Obrazovna reforma ključna je za buduću stabilnost i prosperitet BiH

Jedna od najvažnijih stvari koje vlasti mogu uraditi je uspostava kvalitetnog obrazovnog sistema – to je nešto do čega je svima stalo. Svi želimo osigurati uspješnu budućnost svojoj djeci. Sjedinjene Države podržavaju one zvaničnike, roditelje, prosvjetne radnike i učenike u Bosni i Hercegovini koji zajedno provode neophodne aktivnosti za uspostavu obrazovnog sistema kakav može i treba biti u budućnosti.    

Kvalitetno obrazovanje čine elementi koji su međusobno povezani – konkretni, opipljivi elementi poput dobro obučenih nastavnika, funkcionalnih škola i savremenih udžbenika; te oni manje opipljivi kao što su inspiracija u  nastavi i plan i program fokusiran na vještine analitičkog razmišljanja. Postizanje ravnoteže između svih ovih potreba je stalni izazov u svakoj zemlji svijeta, a neposredan način poboljšanja obrazovanja je analiza podataka.     

Vlasti u BiH, na svim nivoima, ovo su mudro prepoznale 2016. godine kada su se složile da se Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj  (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)) dopusti da provede PISA testiranje u BiH (Program za međunarodnu procjenu znanja i vještina učenika - Program for International Student Achievement). Poslije ovog pozitivnog iskoraka uslijedio je još jedan, kada je 2019. godine BiH učestvovala u Međunarodnom istraživanju trendova u znanju matematike i prirodnih nauka - TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) u saradnji sa Međunarodnom asocijacijom za evaluaciju obrazovnih postignuća (International Association for the Evaluation of Educational Achievement IEA). BiH sada ima još jednu priliku da učestvuje u trećem testu PIRLS 2022. godine (Napredak u međunarodnom istraživanju čitalačke pismenosti -  Progress in International Reading Literacy Study), te da se sada prijavi za PISA test 2022. godine prije nego što bude prekasno. Zvaničnici u vlasti dužni su učenicima i nastavnicima u BiH potvrdu učešća u ovim testovima. 

U mnogim zemljama svijeta, ovakve međunarodne analize bile su osnova za provođenje reformi kojima su transformisani obrazovni sistemi kako bi odgovarali potrebama učenika u 21. vijeku. Tako može biti i u BiH. Rezultati testiranja otkrivaju oblasti koje je potrebno unaprijediti, a OECD i IEA takođe daju konkretne preporuke u oblasti politika koje će poboljšati obrazovanje u BiH. 

OECD je objavila korisne infografske podatke u vezi sa najnovijim analizama. U odnosu na prosjek OECD, BiH zaostaje po svim indikatorima. Rezultati TIMSS istraživanja pokazuju da 22-24% učenika u BiH, uzrasta 10 godina, nisu čak dosegli ni najniži nivo rezultata u oblasti matematike i prirodnih nauka, što ih u samom startu stavlja u nepovoljan položaj za ostvarivanje uspjeha u budućnosti. Ovo nisu dobre vijesti, ali se značajna poboljšanja mogu postići praćenjem preporuka koje je dalo istraživanje PISA, poput ulaganja u stručne škole, i omogućivanjem fleksibilnosti u radu nastavnika u smislu prilagođavanja njihovih predavanja potrebama učenika, kao i praćenjem preporuka istraživanja TIMSS kojima bi se nastavnicima omogućilo napredovanje kroz stručno usavršavanje i usvajanje određenih aspekata Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa. 

SAD aktivno podržavaju reforme za unapređenje sistema obrazovanja u BiH.  Dugi niz godina širom zemlje podučavamo vještine analitičkog razmišljanja u sklopu Obrazovnog programa u oblasti demokratije i ljudskih prava i takmičenja u sklopu Projekta građanin kojeg podržava Civitas.  Kroz program TABLA kojeg provodi USAID obučavaju se nastavnici prirodnih nauka, tehnologije, inženjerstva i matematike i osigurava oprema školama kako bi se podržao napredak u ovim predmetima.  Kao odgovor na pandemiju COVID 19, u okviru oba programa podržali smo prelazak nastavnika na virtualno okruženje.  Programi poput ovih koje nudimo mi i drugi međunarodni partneri pomažu, ali nisu dovoljni.

Obrazovna reforma ključna je za buduću stabilnost i prosperitet BiH i moguća je ukoliko koristite sredstva koja vam stoje na raspolaganju.  Već posjedujete osnovne elemente - kreativne i vrijedne nastavnike i pametne mlade učenike.  Koristeći međunarodna testiranja i podatke koje ona nude za ostvarivanje napretka, učenici u BiH će dobiti obrazovanje koje im je potrebno i koje zaslužuju.  Ambasada SAD u BIH nastaviće podržavati učenike u zemlji i zato pozivamo da se donesu odluke o politikama koje će osigurati najbolju i najsvjetliju budućnost narednoj generaciji. ###

 Education reform is essential for the future stability and prosperity of BiH

Getting education right is one of the most important things a government can do – and it’s something everyone cares about.  We all want to ensure future success for our children.  The United States supports the officials, parents, educators and students of Bosnia and Herzegovina who make the concerted efforts necessary to make education here all it can and should be for the future.  

Quality education is made up of interwoven elements -- tangible essentials like well-trained teachers, functional schools, and modern textbooks; and less tangible components like inspired instruction and a curriculum focused on analytical thinking skills. Balancing all these needs is an ongoing challenge for every country in the world, and the straightforward way to improve education is to look at the data. 

 BiH authorities at all levels wisely recognized this in 2016 when they agreed to allow the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) to implement the Program for International Student Achievement (PISA) test in BiH.  They followed this positive step with another, when in 2019 BiH participated in the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) in cooperation with the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). BiH is currently presented with another opportunity to participate in a third test, the Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) in 2022, and to commit to PISA 2022 now, before it’s too late.  Government officials owe it to the students and teachers of BiH to confirm participation in these tests.

These international assessments have been the starting point for countries around the world to enact reforms that have transformed education systems to meet the needs of the 21st century student. They can do the same for BiH.  Data from the tests reveals areas for improvement, and the OECD and the IEA also give concrete policy recommendations that will make education in BiH better. 

The OECD has published useful infographics about the latest assessment.  BiH lags behind the OECD average in all indicators.  The TIMSS results show that 22-24% of 10-year-old students in BiH do not reach even the lowest level of achievement in math and science, putting them at a disadvantage for future success from the very beginning.  This is not good news, but substantive improvement can be achieved by following PISA recommendations like investing in vocational schools and giving teachers flexibility to adapt their teaching to students’ needs, and following the TIMSS recommendations to empower teachers with professional development opportunities and embrace aspects of the Common Core Curriculum. 

The U.S. actively supports efforts to improve education in BiH. We teach analytical thinking skills through the long-standing, nationwide Democracy and Human Rights Education Program and Project Citizen competition, supported by Civitas. USAID's TABLA program trains teachers in science, technology, engineering, and mathematics subjects and provides equipment to schools to support the advancement of these disciplines. In response to the COVID-19 pandemic, both programs have supported teachers in the move to the virtual environment. Programs such as these, offered by us and by other international partners help, but they are not enough.

Education reform is essential for the future stability and prosperity of BiH, and it’s possible if you use the tools at your disposal.  You already have the key elements – creative and hard-working teachers and bright young students.  Using international tests and the data they provide to move forward, the students of BiH will have the education they need and deserve. The U.S. Mission to Bosnia and Herzegovina will continue to support BiH students, and we therefore urge action on policy decisions that will lead to the best and brightest future for the next generation.

###


Comments

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Perspektive djece, mladih i cjelojupnog naseg drustva mnogo ce zavisiti i od obrazovnih reformi ciji sustinski cilj treba da bude stalno piboljsavanje kvaliteta tokova i ishoda obrazovno-vaspitnog procesa u ptedskolskim, skokskim i visokoskolskim institucijama. Podrska pomenutih i drugih medjunarodnih institucija, organizacija i projekata takvim obrazovnim reformama u zemljama u teanziciji (kao sto je BiH) izuzetno je znacajna. Nadajmo se da ce se na takvu podrsku jos u vecoj mjeri oslanjati nase prosvjetne politike, pedagoske institucije i sira javnost. Ilustrativan primjer je dragocjena i kontinuirana (dvodecenijska) podrsja realitaciji savremenog gradjanskog obrazovanja koju pruza Anbasada SAD u pripremi programa, strucnom usavrsavanju prosvjetnih radnika, izradi i stampanju udzbenika i prirucnika, radu timova inostranih i lokalnih eksperata u razvijanju inoviranih publikacija i koncipiranju online obuke nastavnika za inkluzivno gradjansko obrazovanje.
  Prof. dr Mile Ilic, Banja Luka

  ReplyDelete
 3. Vaša uvažena ekselencijo ambasadore Nelson,
  Mnogo Vam hvala na doprinosu i podršci koju Američka ambasada u Bosni i Hercegovini, vlada SAD i američki narod pruža svih ovih godina u razvoju i unapređenju obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
  Nemjerljiv je doprinos Civitasa Bosne i Hercegovine na razvoju Građanskog obrazovanja u formalnom i neformalnom vidu obrazovanja u Bosni i Hercegovini od predškolskog do univerzitetskog nivoa obrazovanja.
  Civitas tim je uticao na interkulturalni razvoj, povezao je djecu i nastavnike širom Bosne i Hercegovine kroz razne vidove aktivnosti: Projekt građanin, Brčko ljetni kamp, posjeta Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, projekt Umijeće življenja, upoznaj Ustav i ono što ti pruža, Integrisanje pristupa na razvoju ključnih kompetencija i životnih vještina i dr.
  Sve ove godine Civitas tim pruža nam podršku učenicima, nastavnicima, profesorima da unaprijedimo znanje iz oblasti Demokratije i ljudskih prava. Naglašavam da je ovo jedini predmet gdje učenici na početku školske godine dobiju besplatno udžbenik iz Građanskog obrazovanja i Demokratije i ljudskih prava na korišćenje i na kraju školske godine vraćaju u biblioteku kako bi naredne generacije mogle koristiti udžbenik u redovnoj nastavi. Omogućili su generacijama i generacijama učenika putovanje, druženje u cijeloj Bosni i Hercegovini.
  Uticali su na razvoj kognitivnih i participativnih vještina.
  U doba pandemije i na razvoj digitalnih kompetencija, kroz razne vidove aktivnosti na Civitas platformi (CERTA-mreža) i na taj način su u ovo teško vrijeme nastavili razvoj socijalne interakcije učenika, studenata, nastavnika i profesora u Bosni i Hercegovini.

  Otvoreni su, profesionalni, podržavaju drugog i drugačijeg, ukazuju na značaj razvoja građanskog aktivizma i bogatstvo života unutar pluralnog bosanskohercegovačkog drušva.
  Civitas tim daje ogroman doprinos u razvoju reforme obrazovanja u Bosni i Hercegovini koja je prijeko potrebna i ključna za prosperitet i razvoj Bosne i Hercegovine.
  Za 22 godine odlične saradnje od srca želim da se zahvalim: Raheli Džidić, Sandri Sladaković, Ivani Kešić i Harisu Ibričić.
  Vama Vaša ekselencijo ambasadore Nelson želim dobro zdravlje i da nastavite i dalje da svojim nesebičnim zalaganjem dajete doprinos u razvoju obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.

  ReplyDelete
 4. Кроз подршку грађанском образовању уз партнрство образовног центра Цивитас БиХ, подстичете заправо реформу образовања уопште, јер се у циљевима и исходима грађанског образовања налази ресурс неопходан за саму реформу. Ту прије свега мислим на развој критичког мишљења. Јер нећемо спровести реформу образовања док год не промијенимо однос према самом образоању.

  Станислав Томић

  ReplyDelete
 5. Poštovani,
  Kao student koji se odlučio za učiteljski poziv, imam potrebu da Vam se iskreno i javno zahvalim. Hvala Vam na doprinosu koji nam konstantno pružate u cilju unapređivanja obrazovanja i vaspitanja u Bosni i Hercegovini.
  Smatram da učenici, pa i studenti treba da se obrazuju i napreduju. Ono što mogu sigurno da potvrdim jeste rad Civitasa, koji na sve načine utiče, osposobljava učenike i studente za građanski aktivizam u demokratskoj društvenoj zajednici. Na takav način, Civitas utiče na razvoj Građanskog vaspitanja u Bosni i Hercegovini, što je veoma važno a ujedno i odgovorno. Pored toga što Civitas pruža podršku učenicima i studentima, tako i profesorima. Oni nam zapravo nude znanja iz svih oblasti Demokratije i ljudskih prava. Svaki njihov program i poziv imaju određeni cilj, a ujedno takvi programi utiču na interakciju, socijalizaciju, razvijanje kritičkog mišljenja. Čak i u periodu COVIDA 19, nastavljaju sa svojim profesionalnim i odanim radom.
  Smatram da nam je Civitas egzemplarni primjer na koji treba da se ugledaju mnoge druge institucije, kako bismo imali kvalitetan obrazovni sistem.

  Lidija Knežević, student Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci, Učiteljski studij.

  ReplyDelete
 6. Prije svega hvala Vam Vaša ekselencijo ambasadore Nelson na Vašoj nesebičnoj podršci i želji za provođenjem obrazovnih i drugih reformi, koje su preduslov Bosne i Hercegovine za punopravno članstvo u NATO i EU.
  Razvoj Građanskog obrazovanja u neformalnom i formanom vidu, u koje su uključeni i učenici i nastavnici, je okosnica djelovanja Civitas BiH ka krajnjem cilju, prosperitetnoj i stabilnoj budućnosti u Bosni i Hercegovini. Jedan od boljih primjera je projekat Građanin/Ja građanin u kojem učenici stiču nova znanja o značaju: zdrave životne sredine, zaštite od svih vidova nasilja, društvenog korisnog rada i volontiranja, zaštite domaće proizvodnje, povećanju sigurnosti u saobraćaju svih učesnika i sl., te uče kako biti što bolji građanin u svojoj zajednici ili o tome nadoponjuju svoje znanje.
  Sve Vaše aktivnosti i aktivnosti Civitasa doprinose da društvo generalno bude odgovornije i bolje osviješteno o svim problemima i načinima njihovog rješavanja, a posebno mladi kao budućnost da budu nositelji svih pozitivnih promjena
  . Vaša ekselencijo amabasadore želimo Vamo puno zdravlja i sreće, te još aktivniji angažman u svim neminovnim reformama u Bosni i Hercegovini, pa tako i u obrazovnom sistemu.

  Amar Lukavačkić, magistar prava, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

  ReplyDelete
 7. Uvažena Ekselencijo Ambasadore Nelson hvala na trudu i radu koji ulažete kroz veoma važnu i utjecajnu poziciju Ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

  Kao neko ko od 2008. godine radi direktno sa učenicima moram priznati da nam je upravo reforma obrazovanja jako potrebna, međutim svjesna sam i činjenice da je to proces koji će vjerojatno potrajati.
  Moja iskustva u obrazovanju su vezana za aktivnosti koje provodi Civitas BiH. Sa ponosom ističem da je upravo edukacija / certifikacija koju je 2005. godine proveo Civitas BiH utjecao na moje prvo zaposlenje u srednjoj školi gdje i danas radim. Civitas BiH uz svestranu podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država ima kontinuitet u radu , što je za svaku pohvalu. Posebno želim istaknuti i činjenicu da je Civitas i u vrijeme pandemije Covid -19 održao nekoliko online radionica kako za profesore tako i za učenike.
  Ponosna na to da su upravo kroz izučavanje predmeta Demokratija i ljudska prava/ Građansko obrazovanje iz naših škola izašle generacije učenika koje su spremne aktivno participirati u demokratskom društvu, iznijeti svoje kritičko mišljenje, te biti nosioci pozitivnih promjena u društvu.
  Vaša Ekselencijo dugujem Vam veliku zahvalnost jer sam zahvaljujući Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH i Civitasu BiH koji je prepoznao moj trud i zalaganje u obrazovanju , imala priliku 2019. godine učestvovati u IVLP programu, te otputovati u Sjedinjene Američke Države.
  Bila je to izuzetna čast i prilika da u najboljem svjetlu predstavim svoju državu Bosnu i Hercegovinu, prilika za dodatnu edukaciju, stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija koje su mi pomogle da napredujem u struci.
  Smatram da mi trebamo biti pokretači pozitivnih promjena u našem društvu, a razlog više je što imamo mogućnost da prenosimo svoja znanja na generacije učenika koje podučavamo. Izuzetno cijenim Vaš trud i podršku koju dajte svim pozitivnim promjenama u Bosni i Hercegovini, a posebno posebno na tome što radite na reformi obrazovanja .
  Iskreno se nadam da ćemo zajedničkim znanjem , vještinama, kompetencijama uspjeti da damo doprinos reformi obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
  S poštovanjem

  Salčinović Đenita, prof.

  "The role of the teacher is to create the conditions for invention rather than provide
  ready- made knowledge" Seymour Papert

  ReplyDelete
 8. Vaša ekselencijo, ambasadore Nelson. U Vašem tekstu „Obrazovna reforma ključna je za buduću stabilnost i prosperitet BiH“ kao i u velikom broju međunarodnih dokumenata, ističe se osam područja temeljnih kompetencija u cilju stvaranja kvalitetnog obrazovanja: komunikacija na maternjem jeziku, komunikacija na stranim jezicima, informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT), matematička i naučna pismenost, osposobljenost za poduzetništvo, osposobljenost za cjeloživotno učenje, interpersonalne i građanske kompetencije i kulturna ekspresija. Zahvaljujući kadrovskoj i finansijskoj podršci Vaše države putem CIVITAS-a u Bosni i Hercegovini više od 25 godina u Bosni i Hercegovini putem izučavanja predmeta Demokratija i ljudska prava posljednje dvije kompetencije se veoma uspješno ostvaruju sticanjem znanja, razvijanjem vještina i sposobnosti, oblikovanjem stavova i sistema vrijednosti koje iskazuju stepen tolerancije, privrženosti idealima jednakosti, slobode, dostojanstva, mirno rješavanje sporova.

  Prof.dr.sc. Izudin Hasanović, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

  ReplyDelete
 9. Uvažena Ekselencijo Ambasadore Nelson, neizmjerno smo zahvalni na Vašoj aktivnoj podršci reforme za unapređenje sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
  Lično se sjećam takmičenja u sklopu Projekta građanin kojeg podržava Civitas od prije 20 godina, dok sam još uvijek bila učenica osnovne škole. Isto mi je omogućilo putovanja i upoznavanje sa vršnjacima, razvijanje kritičkog razmišljanja, sticanje novih znanja i vještina, te oblikovanje ličnih stavova. Drago mi je što se isto takmičenje održava i dan danas. Smatram da je obrazovni program u oblasti demokratije i ljudskih prava vrlo važan za učenike osnovnih i srednjih škola, a također i za studente. Ovaj program utiče na osvještavanje mladih ljudi o tekućim problemima, ali naravno i o načinima rješavanja istih.
  Nadam se da ćete i dalje nastaviti sa svojim nesebičnim zalaganjem u razvoju obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
  S poštovanjem,

  Amela Hasić Imamović, magistrica prava
  doktorantica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

  ReplyDelete
 10. Poštovani ambasadore Nelson,
  zadovoljstvo je surađivati sve ove godine sa Američkom ambasadom pod Vašom palicom, iako lično nisam imala tek toliko mogućnosti za neku užu suradnju, ali i ono što smo radili skupa ostavilo je jak utisak na mene. Ovo se posebno odnosi na aspekt obrazovanja, ali i mogućnosti pronicanja ideja, te pristupa BiH u članstvo NATO-a, koji upravo podržava i podpomaže Američka Ambasada u BiH. Smatram i nadam se iskreno, da će Američka ambasada prepoznavati i dalje kvalitet ljudi koji su željni suradnje, da šire interese i ideje na području BiH, pa i šire, koje su prozapadno orjentirane. Stoga, samo riječi hvale za Vaš rad i Ambasadu, uz nadu za bolje sutra svih nas. Nadam se nadasve, što boljoj saradnji na projektima i sl. Stojim na raspolaganju.

  Prof. dr jur. Mirela Čokić - Džinić
  mirela.cokic@untz.ba
  mirela.cokicdz@hotmail.com
  Pravni fakultet Tuzla
  00387/61-280-192

  ReplyDelete
 11. Будућност сваког друштва, а нарочито становника Босне и Херцеговине с обзиром на њену специфичну уређеност, у великој мјери ће представљати одраз актуелних, али и претходних и будућих васпитно-образовних политика. Узимајући у обзир све специфичности функционисања државног апарата, те промјене у земљама окружења и шире, неопходно је често ревидирати исходе, садржаје учења, позицију ученика и наставника, али и родитеља у васпитно-образовном процесу. Стечене компетенције нису драгоцјене уколико је њихова примјењивост усмјерена на једно подручје, те је управо због тога неопходна међународна укљученост и подршка у смислу трансфера позитивних идеја и пракси. Амбасада САД је позитиван примјер вишегодишњег успјешног ангажовања на пољу грађанског образовања. То се не односи само на дефинисање програмских садржаја, већ и на свестрану подршку предавачима кроз различите облике усавршавања, пружање квалитетно припремљених приручника са иновативним приступом организацији наставе, онлајн обука (веб-платформи), а као једна од најновијих и тренутно најнеопходнијих активности је дигитализација наставних садржаја из области грађанског образовања (онлајн учионица, е-библиотека) у доба пандемије изазване вирусом корона. Цивитас своје активности темељи на испитивању мишљења наставника, што је један од битних предуслова било које позитивно усмјерене промјене. Тако су кориштени дигитални алати за снимање стања, интересовања и потреба у пракси, што је свакако позитиван примјер и неизоставан сегмент свих даљих активности.
  мср Немања Вукановић, проф. разредне наставе у ОШ "Петар Петровић Његош" у Бањој Луци

  ReplyDelete
 12. Život dolazi s različitim iskustvima. Ne znam s čime se sada suočavate, ali uvjeravam vas da je dr. White, pravo rješenje, ovo je moje kratko svjedočenje. Sretna sam što ovo mogu napisati jer opet imam mira u braku, a sve zahvaljujući velikom čovjeku koji se zove dr. White, ima moćne čarobne kotačiće koji pomažu u pomirenju spora između mene i mog supruga, moj suprug je otišao od kuće i živio s drugom žena 7 mjeseci bez brige za mene i našu četverogodišnju kćer, financijski sam dobro jer sam bankar, ali trebam nježnog muškarca, ali moj muž nije ni blizu, molim ga da se vrati kući nekoliko puta, ali nema ' ne radim ništa, čak sam molila i njegovog starijeg brata da mi pomogne. Pročitao sam svjedočenje muškarca koji je opisao kako je dr. White pomogao da se njegova supruga razvede ljubavnom čarolijom, pa sam mu uzeo kontakt i objasnio mu svoje probleme, rekao mi je što je potrebno za ljubavnu čaroliju i dao sam mu financije za kupovinu tri dana i moj se muž vratio kući, sve zahvaljujući vama, dr. White. Obratite mu se za pomoć: / WhatsApp: +17168691327: ili e-pošta: wightmagicmaster@gmail.com: ako imate bilo kakvih veza ili životnih problema i želite brzo rješenje.

  ReplyDelete

Post a Comment