Pragmatizam, a ne poziranje: bosanskohercegovački lideri treba da prionu na posao


Pragmatizam, a ne poziranje: bosanskohercegovački lideri treba da prionu na posao

Čestitamo građanima Bosne i Hercegovine jer su na izborima 2. oktobra koristili svoja demokratska prava. Bilo je ohrabrujuće vidjeti tako veliki broj ljudi koji su glasali kao i volontera koji su na dan izbora radili kao posmatrači. Pozivamo Centralnu izbornu komisiju da nastavi ulagati napore u ispitivanje nepravilnosti i preduzme sve dodatne, neophodne mjere na utvrđivanju odgovornosti kako bi se osigurao integritet izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Isto tako, pozivamo Tužilaštvo BiH da što prije provede istragu vjerodostojnih navoda o izbornim prevarama i pokrene krivično gonjenje onih koji su u iste bili uključeni.

Ljudi su oduvijek najveće bogatstvo Bosne i Hercegovine. Njihova kreativnost, marljivost, čvrstina i dostojanstvo ovu su zemlju vodili naprijed kroz brojne izazove. Kao što to već čine više od dvadeset pet godina, Sjedinjene Države će i dalje stajati uz njih i pružati im podršku u težnji ka sigurnoj i prosperitetnoj Bosni i Hercegovini u okviru evroatlantske zajednice naroda.

Nažalost, isto se ne može reći za mnoge bosanskohercegovačke političke lidere koji građanima ove zemlje konstantno pružaju razočarenja. Dvadeset sedam godina nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma oni ne samo da nisu uspjeli ispuniti obećanje da će Bosni i Hercegovini pružiti stabilnost i dobru vlast neophodne za obezbjeđivanje budućnosti zemlje, nego su tokom protekle decenije nastojali poništiti uspjehe koje je Bosna i Hercegovina ostvarila od okončanja rata.

Neki će možda samu strukturu Daytonskog mirovnog sporazuma kriviti za izostanak napretka, za nemoć bosanskohercegovačkih institucija i neuspjele reforme. Daytonski sporazum ima svoje mane i Sjedinjene Države su proteklih godina naporno radile na njihovom uklanjanju, ali u Daytonskom mirovnom sporazmu ne postoji ništa – niti jedna riječ – što od lidera traži da kradu, ometaju, odbijaju kompromis, koriste zapaljiv govor ili napadaju sam ustavni temelj ove zemlje. To je lični i sebičan izbor. Nikakav papir nije ove lidere primorao da protraće obećanje mira i da sticanje ličnog bogatstva i moći stave iznad interesa građana ove zemlje.       

Institucije i građani Bosne i Hercegovine platili su cijenu toga. Posljednja vlada na državnom nivou bila je jedna od najneproduktivnijih u istoriji Bosne i Hercegovine. Političari su odbili formirati Vladu Federacije nakon izbora 2018. godine, ignorišući izbornu volju građana i uskraćujući im demokratska prava. Lideri Republike Srpske su u više navrata prijetili potpunim napuštanjem države i u zabludu dovodili svoju javnost u vezi sa podrškom koju su pružili reformama koje su dovele do formiranja jedinstvenih oružanih snaga, Uprave za indirektno oporezivanje te mnogih drugih BiH institucija. U oba entiteta, politički lideri su se oslanjali na nacionalističku retoriku te izvrtali činjenice kako bi osigurali moć, bez obzira na posljedice po stabilnost Bosne i Hercegovine, gurajući zemlju sve dalje na opasnom putu. 

Sve drskiji napadi na stabilnost Bosne i Hercegovine od strane Milorada Dodika i njegovih saveznika najočitiji su primjer toga. Umjesto da se fokusira na stvarna pitanja koja brinu građane – korupciju, slabu mogućnost zapošljavanja i inflaciju – predsjednik Dodik odabrao je da napada daytonski poredak i podriva državne institucije. Sjedinjene Države nikada nisu htjele ukinuti Republiku Srpsku. Korupcija je ono što smo htjeli ukinuti. Predstava koju je prošle sedmice priredio predsjednik Dodik, napadajući Centralnu izboru komisiju zbog provođenja ponovljenog brojanja, nije ponašanje političara kojem je stalo do transparentnosti.

Ove neodgovorne aktivnosti i neuspjeh lidera na državnom i entitetskom nivou imaju stvarne posljedice po život građana.  Uz inflaciju, potencijalnu energetsku krizu, posljedice ruske invazije na Ukrajinu i druge rizike sa kojima će se Bosna i Hercegovina suočiti naredne godine, zemlja si ne može priuštiti nedostatak konstruktivne vlasti koja je fokusirana na napredak.  Prioritet mora biti ponovni rad institucija BiH, obnova osnovne funkcionalnosti kako bi zemlja mogla prevazići ovo nevrijeme na najbolji mogući način.  Nemoguće je graditi bolju budućnost za građane ove zemlje, njihovu djecu i unučad ukoliko država ne funkcioniše, ukoliko njene institucije služe interesima samo jedne političke stranke, ukoliko Federacija ne bude imala legalno izabranu vladu još četiri godine, ili ukoliko Republika Srpska uništava sebe i sve oko sebe nastojeći ostvariti iluzorni cilj nezavisnosti.

Nametanje paketa reformi 02.10. od strane visokog predstavnika stvorilo je pretpostavke za funkcionalnu Federaciju.  Po prvi put u šest godina svjedočili smo imenovanjima sudija u Ustavni sud Federacije.  Međutim, samo politički predstavnici u Federaciji mogu garantovati novu, funkcionalnu vlast.  Politički lideri moraju ovu obavezu shvatiti ozbiljno, a međunarodna zajednica mora insistirati na njihovoj odgovornosti ukoliko oni to odbiju da urade.  I visoki predstavnik ovdje ima svoju ulogu, a oni koji nastoje da sruše njega i njegovu instituciju trebali bi pažljivije razmotriti posljedice svog djelovanja.  Aprilski paket iz 2006. godine srušen je od strane ogorčenih pravednika koji su prodavali lažna obećanja o nečemu boljem, a zemlja od tada trpi.  I opet će trpjeti posljedice ukoliko prevladaju snage iz oba entiteta koje su postrojene protiv OHR.

Razumijemo da su mnogi građani razočarani činjenicom da BiH nije postigla veći napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, uključujući provedbu presuda Evropskog suda za ljudska prava.  I Sjedinjene Države su time frustrirane.  U protekle dvije decenije međunarodna zajednica je stalno pokušavala pomoći postizanje sporazuma kako bi se poboljšala funkcionalnost i jednakost državnih institucija – kroz aprilski paket 2006, butmirski proces iz 2008, razgovore koje je vodio gospodin Fühle 2013, sve do posljednjeg pokušaja koji je okončan početkom godine u Sarajevu.  Svaki proces doživio je neuspjeh iz istog razloga – politički lideri, jedini autoritet koji može promijeniti Ustav BiH, izabrali su političko poziranje, odbijali da prihvate manje od “savršenog” rješenja, savršenog po definiciji strane koju predstavljaju i odbijali su kompromis.  Onda su krivili druge za manjak napretka.  Neuspjeh je kolektivan, zajednički je svim liderima u zemlji, onima koji su neiskreno pregovarali, kao i onima koji su odbili da pregovaraju.  Institucije BiH propadaju upravo zbog ovih razloga i zato te institucije nisu u stanju da donesu promjene koje zemlja očajnički treba, a koje ljudi žele.

Sjedinjene Države uvijek će biti uz građane Bosne i Hercegovine.  Ostajemo posvećeni suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru zemlje.  To je politika obje političke stranke u Sjedinjenim Državama u proteklih 27 godina.  Nastavićemo insistirati na odgovornosti onih koju su na vlasti u Bosni i Hercegovini.  Pojedinci koji poduzimaju aktivnosti protiv Daytona, podrivaju demokratiju u BiH ili koji provode koruptivne aktivnosti, od političara do tužilaca, i dalje će se suočavati sa sankcijama.

Vrijeme je da oni koji su izabrani drugog oktobra prionu na posao.

###

Pragmatism Over Posturing: Bosnia and Herzegovina’s Leaders Need to Get to Work

We congratulate the citizens of Bosnia and Herzegovina on exercising their democratic rights in the October 2 elections.  It was encouraging to see so many people casting their ballots and volunteers working as election observers on Election Day.  We urge the Central Election Commission to continue its efforts to investigate irregularities and take any additional accountability measures necessary to ensure the integrity of Bosnia and Herzegovina’s electoral process.  We also urge the State Prosecutor’s Office to investigate expeditiously credible allegations of electoral fraud and to prosecute those who engaged in it.
 
Bosnia and Herzegovina’s people have always been its greatest asset.  Their creativity, diligence, resilience, and decency have carried the country forward through numerous challenges.  The United States will continue to stand by them and support their aspirations for a secure, prosperous Bosnia and Herzegovina in the Euro-Atlantic community of nations, as we have for over 25 years.
 
Unfortunately, the same cannot be said of many of the political leaders of Bosnia and Herzegovina, who have consistently disappointed this country’s citizens.  Twenty-seven years after Dayton, these leaders have not only failed to deliver on their promise to provide Bosnia and Herzegovina with the stability and good governance necessary to secure the country’s future, over the past decade they have sought to dismantle the successes Bosnia and Herzegovina has achieved since the end of the war.
 
Some may blame the Dayton structure for the lack of progress, for the weakness of Bosnia and Herzegovina’s institutions, and for the failure of reform.  Dayton has its faults, and the United States has worked hard over the years to address them, but there is nothing in Dayton – not a word – that requires leaders to steal, to obstruct, to refuse compromise, to employ inflammatory rhetoric, or to assail the very constitutional foundation of the country.  These are individual and selfish choices.  No piece of paper compelled these leaders to squander the promise of peace and place the acquisition of personal wealth and power above the interests of the country’s citizens.
 
Bosnia and Herzegovina’s institutions and citizens have paid the price.  The last state-level government was one of the least productive in Bosnia and Herzegovina’s history.  Politicians refused to form the Federation government after the 2018 elections, ignoring the electoral will of citizens and denying them their democratic rights.  The leaders of the Republika Srpska have repeatedly threatened to leave the state altogether and have misled their public about their support for reforms that led to the creation of a single armed forces, the Indirect Taxation Authority, and many other BiH institutions.  Political leaders in both entities have relied on nationalist rhetoric and distorted facts to secure power without regard for the consequences to Bosnia and Herzegovina’s stability, pushing the country further down a dangerous path.
 
Milorad Dodik and his allies’ increasingly brazen attacks on Bosnia and Herzegovina’s stability are the clearest example.  Instead of focusing on the real issues of concern to citizens – corruption, lack of employment opportunities, and inflation – President Dodik has chosen to assail the Dayton order and undermine state institutions.  The United States has never sought to abolish the Republika Srpska.  What we have sought to abolish is corruption.  President Dodik’s performance last week, attacking the Central Election Commission for carrying out a basic recount, is not the behavior of a politician who cares about transparency.
 
These irresponsible actions and leadership failures at the state and entity levels have real consequences for citizens.  With inflation, a potential energy crisis, the fallout from Russia’s invasion of Ukraine, and other risks facing Bosnia and Herzegovina in the next year, the country cannot afford the absence of constructive, forward-looking governance.  The priority must be getting Bosnia and Herzegovina’s institutions back to work, restoring basic functionality so that the country can weather these storms as best as possible.  It is impossible to build a better future for the citizens of this country, their children, and their grandchildren if the state does not function or its institutions serve the interests of only one political party, the Federation remains without a duly elected government for another four years, and the Republika Srpska destroys itself and those around it pursuing the will-o’-wisp of independence.
 
The High Representative’s imposition of a package of reforms on October 2 has contributed to the prospect of a functional Federation.  For the first time in six years, we saw appointments to the Federation Constitutional Court.  However, only the Federation’s political representatives can guarantee a new, functional government.  Political leaders must take this duty seriously, and the international community must hold them accountable if they refuse to do so.  The High Representative has a role to play here, too, and those seeking to tear him and his institution down should consider more carefully the consequences of their actions.  The 2006 April Package was shredded by the righteously indignant peddling false promises of something better, and the country has suffered for it ever since.  It will again if the forces arrayed against the OHR from both entities prevail.
 
We understand that many citizens are disappointed that Bosnia and Herzegovina has not made more progress toward joining the European Union, including the implementation of the rulings of the European Court of Human Rights.  The United States shares their frustration.  Over the past two decades, the international community has repeatedly tried to facilitate an agreement to improve the functionality and equality of state-level institutions – the 2006 April Package, the 2008 Butmir Process, the 2013 Fule Talks, and the most recent effort that concluded earlier this year in Sarajevo.  Each process failed for the same reason – political leaders, who are the only authority capable of changing Bosnia and Herzegovina’s constitution, engaged in political posturing, refused to accept less than a “perfect” deal, as their side defined it, and failed to compromise.  They then blamed others for the lack of success.  The failure was collective, shared by all the country’s leaders, those who negotiated in bad faith and those who refused to negotiate at all.  Bosnia and Herzegovina’s institutions are failing for these exact reasons, which is why the institutions are unable to produce the change the country desperately needs, and the people want.
 
The United States will always stand with the citizens of Bosnia and Herzegovina.  We remain committed to the country’s sovereignty, territorial integrity, and its multiethnic character.  This has been the bipartisan policy of the United States for 27 years.  We will continue to hold those in positions of power in Bosnia and Herzegovina accountable.  Individuals who engage in anti-Dayton behavior, undermine Bosnia and Herzegovina’s democracy, or engage in corruption, from politicians to prosecutors, will continue to face sanctions.
 
It is now time for those who were elected on October 2 to get to work.

 

Comments

 1. Oh please!! This sounds like Schmidt himself drafted.

  ReplyDelete
 2. zdravo prijatelju, bila sam povrijeđena i slomljena kada se prije sedam mjeseci dogodio veliki problem između mene i mog muža u mom braku. toliko strašno da je iznio slučaj na sudu radi razvoda. rekao je da nikad više ne želi ostati sa mnom i da me više ne voli. Pa se spakirao iz kuće i natjerao mene i moju djecu na teške bolove. Pokušao sam ga na sve moguće načine vratiti, nakon mnogo moljakanja, ali bezuspješno. a on je potvrdio da je donio odluku i da me više nikad ne želi vidjeti. Tako sam jedne večeri, vraćajući se s posla, srela svoju staru prijateljicu koja je tražila mog muža. Pa sam joj sve objasnila, pa mi je rekla da jedinog načina da vratim muža je da posjetim bacača uroka, jer je i ona to stvarno radila. Tako da nikad nisam vjerovao u magiju, ali nisam imao izbora nego poslušati njezin savjet. Zatim mi je dala adresu e-pošte bacača uroka kojeg je posjetio. DR apata. Sljedećeg sam jutra poslala e-mail na adresu koju mi je dala, a bacač uroka me uvjeravao da će mi vratiti muža u sljedeća dva dana. Kakva nevjerojatna izjava!! Nikada nisam vjerovao, pa je on razgovarao sa mnom i rekao mi sve što moram učiniti. Onda ih radim, pa me sljedeća dva dana, začudo, nazvao moj suprug koji me nije nazvao zadnjih 7 mjeseci da mi javi da se vraća. Tako nevjerojatna !! Tako se vratio isti dan, s puno ljubavi i radosti, i ispričao se za svoju grešku i bol koju je nanio meni i mojoj djeci. Onda je od tog dana naša veza bila jača nego prije, uz pomoć sjajnog bacača čarolija. Dakle, savjetovat ću vam ako imate bilo kakvih problema, kontaktirajte dr Apata na e-mail: drapata4@gmail.com ili ga kontaktirajte na WhatsApp i Viber na ovaj broj: (+66 81 302 8552)..

  ReplyDelete
 3. Bok, moje ime je Nira. Godinama sam bila u vezi s Andersonom, ali on je prekinuo sa mnom. Pokušao sam sve da ga vratim, ali sve je bilo uzalud. Stvarno sam ga željela natrag zbog ljubavi koju gajim prema njemu. Svašta sam ga molila, obećavala, ali on je odbijao. Objasnio sam svoj problem svojoj prijateljici, a ona je predložila da kontaktiram čarača koji bi mi mogao pomoći da bacim čaroliju da ga vratim. Iako nikad nisam vjerovala u čarolije, nisam imala drugog izbora nego pokušati. Pa sam poslala e-mail čaraču, a on me uvjeravao da će sve biti u redu za tri dana i da će mi se bivši vratiti. Začudo, dogodilo se to drugog dana oko 16 sati. Bivši me nazvao, ispričao se za sve i rekao da me želi natrag jer me jako voli. Bila sam tako sretna i vratila sam mu se. Ponovno smo počeli sretno živjeti zajedno. Obećao sam svima za koje znam da imaju problema u vezi da ću ih uputiti na jedinog istinskog i moćnog čarača koji mi je pomogao s mojim problemom. Ako trebate njegovu pomoć, možete mu poslati e-poštu na babawalewiseman01@gmail.com On nudi razne vrste čarolija, uključujući ljubavne čarolije, čarolije za izgubljenu ljubav, čarolije za razvod, čarolije za brak, čarolije vezanja, razbijanje čarolija, protjerivanje voljene osobe iz prošlosti , čarolije za unapređenje na poslu, čarolije za zadovoljstvo i lijek za sve bolesti od kojih bolujete. Obratite mu se za trajno rješenje bilo kojeg problema koji imate.
  putem babawalewiseman01@gmail.com WhatsApp +2348136951551 viber: +2348136951551

  ReplyDelete

Post a Comment