Pravedno i nezavisno pravosuđe ključno je za svaki demokratski sistem vlasti

Pravedno i nezavisno pravosuđe ključno je za svaki demokratski sistem vlasti  

Povjerenje građana u sposobnost pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine da se bori protiv korupcije na najnižoj je razini do sada. Percepcija javnosti o razini odgovornosti javnih dužnosnika, sudske nepristranosti i ponašanju sudaca i tužitelja također se značajno pogoršala u posljednjih godinu dana. 

Neki tužitelji i sudije čak priznaju kako su oni dio problema, vjeruju kako je njihova profesija vrlo podložna podmićivanju i vide sistem kao kompromitiran političkim uticajem i korupcijom. 

Ukratko, pravosudni sistem BiH ne funkcioniše, a to znaju i građani i pravosuđe.

Ove izjave potkrijepljene su podacima sadržanim u najnovijem Indeksu efikasnostipravosuđa BiH za 2021. godinu (JEI-BiH), istraživanju koje svake godine provode Sjedinjenje Američke Države, u partnerstvu s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem (VSTV) koje je osmišljeno u cilju praćenja i procjene efikasnosti.

Kako bi se postigla prihvatljiva razina poštivanja vladavine prava, potrebne su značajne promjene i zbog toga Sjedinjene Američke Države i drugi prijatelji BiH financiraju programe u pravosudnom sektoru. Ali, naše financiranje nije neograničeno. Moramo vidjeti napredak, kao i predanost VSTV, sudaca i tužitelja reformama. To znači da pravosuđe mora procesuirati korumpirane aktere. Međutim, prije nego što to bude u stanju učiniti, mora pomesti pred svojim vratima.

Nisam zadovoljan. Doista, nitko ne bi trebao biti zadovoljan kada su najkorumpiraniji slobodni i kada su oni na vlasti nedodirljivi nauštrb običnih građana.

Pravedno i nezavisno pravosuđe ključno je za svaki demokratski sistem vlasti. Njime se osigurava odgovornost, jednakost i pristup pravdi za sve. Poštovanje vladavine prava vraća povjerenje građana u to da se sva prava poštuju i štite. Također ih osposobljava da daju pozitivan doprinos ekonomiji i društvu.

Posljedice

Korumpirani čelnici često ignoriraju pitanja koja su bh. građanima najvažnija – kvalitetna radna mjesta, kvalitetne škole, pouzdana zdravstvena zaštita i vladavina prava. To je pravi razlog zašto ljudi napuštaju ovu prekrasnu zemlju.

Stabilnost u BiH zahtijeva povjerenje javnosti u institucije zadužene za provedbu njezinih zakona, posebice pravosudne institucije. Provedba zakona ne odnosi se  na političku pripadnost, osobne interese ili odmazdu. Nezavisno pravosuđe mora biti oslobođeno nedopuštenog utjecaja kako bi BiH imala vladavinu prava – što znači da apsolutno nitko nije iznad zakona i da su pred njim svi jednaki.

Ipak, mnogi suci i tužitelji idu linijom manjeg otpora, autocenzurišući svoj rad i odlučujući se za procesuiranje jednostavnijih slučajeva kako bi izbjegli kontroverzan rad jer sistem nagrađuje količinu, a ne kvalitetu. To rezultira gotovo potpunim nekažnjavanjem korumpiranih ljudi na vlasti, takozvanih "velikih riba" koje su uključene u korupciju na visokom nivou i organizirani kriminal.

Tužitelji imaju ogromne ovlasti da podnesu kaznenu prijavu protiv onih koji krše zakon. Ovdje želim biti jasan: neki tužitelji u BiH bili su odvažni i hrabri u procesuiranju korupcije. Treba pohvaliti njihove napore. Cijenimo pojedince s visokim osobnim integritetom i osjećajem moralne odgovornosti da ispune svoju dužnost tužitelja. Oni razumiju da je njima, kao javnim dužnosnicima, povjerena važna uloga u borbi protiv korupcije. Američka vlada čvrsto stoji iza tih pojedinaca.

Međutim, VSTV, predsjednici sudova i glavni tužitelji isuviše rijetko su pružali bilo kakvu podršku ili zaštitu onima koji odlučno procesuiraju moćne javne dužnosnike koji zloupotrebljavaju zakon zbog osobne i političke koristi.

Korak u pravom smjeru 

Na inicijativu opozicionih stranaka iz oba entiteta, a unatoč otporu SNSD i HDZ BiH, Parlament BiH je, u maju 2020., prvi put u istoriji, formirao Istražnu komisiju za pravosuđe. Komisija je ispitala brojne svjedoke, prije svega suce i tužitelje, koji su svojim riječima potvrdili nalaze američkog istraživanja JEI-BiH.

U izvještaju Komisije, objavljenom u junu 2022, utvrđene su slabosti koje su izravno uticale na efikasnost pravosudnog sistema: politički utjecaj i korupcija. Izvještaj je posebno vrijedan jer su ga jednoglasno usvojili članovi Komisije iz svih političkih subjekata.

Podrška građanima BiH u stvaranju svjetlije budućnosti

Američka vlada predana je saradnji sa sucima i tužiteljima koji se bore za pravosuđe koje podrazumijeva poštenje, jednakost i transparentnost i predani su zaustavljanju i procesuiranju korumpiranih aktera. Nastojimo poboljšati efikasnost, transparentnost i reakciju pravosudnih institucija u rješavanju slučajeva korupcije i privrednog kriminala te izgraditi njihovu sposobnost da se odupru neprimjerenim vanjskim utjecajima. To činimo za građane – a to bi trebalo da rade i lokalni dužnosnici.

VSTV i pravosuđe trebalo bi da odmah poduzmu korake na promjeni sistema ocjenjivanja efikasnosti sudaca i tužitelja, kako bi ih se potaknulo da rade na slučajevima korupcije visoke razine. Kriterije napredovanja u karijeri moraju učiniti transparentnima i objektivnima.

VSTV mora iskorijeniti korupciju u vlastitim redovima. Oni koji predvode borbu protiv korupcije postoje širom pravosudnog sistema, ali je njihova efikasnost umanjena zbog neprimjerenog političkog uplitanja.

Naposljetku, izvršna vlast mora osigurati odgovarajuća sredstva za procesuiranje slučajeva korupcije na visokoj razini i poboljšati koordinaciju između agencija za provedbu zakona kako bi se ubrzao proces.

Ljudi ove zemlje zaslužuju pravosudni sistem koji funkcioniše za sve, a ne samo za nekolicinu.

Želim biti savršeno jasan: Vlada SAD bit će uz građane koji se bore za poštivanje vladavine prava, i uz hrabre pojedince koji istinski pokušavaju poboljšati kvalitet života svih ljudi u Bosni i Hercegovini. 

###


A fair and independent judiciary is essential to any democratic system of government

Citizens’ trust in the ability of Bosnia and Herzegovina’s judiciary system to tackle corruption is at an all-time low. The public’s perception of the level of accountability of public officials, of judicial impartiality, and of the conduct of judges and prosecutors has also deteriorated significantly in the past year.

Some prosecutors and judges even acknowledge that they are part of the problem, believe that their own profession is highly susceptible to bribery, and see the system as compromised by political influence and corruption.

In short, BiH’s judicial system is not working, and citizens – and the judiciary – know it.

These statements are backed up by data contained in the U.S. government’s most recent Judicial Effectiveness Index for BiH (JEI-BiH), a survey conducted annually by the United States in partnership with the High Judicial and Prosecutorial Council (HJPC) designed to monitor and evaluate judicial performance.

The United States and other friends of BiH fund programs in the judicial sector because significant change is needed to achieve an acceptable level of respect for the rule of law. But our funding is not indefinite. We must see progress and a commitment by the HJPC, judges, and prosecutors to reform. That means the judiciary must prosecute corrupt actors. Before it can do that, however, it must clean its own house.

I am not satisfied. Indeed, no one should be satisfied when the most corrupt are free and when those in power are untouchable at the expense of ordinary citizens.

A fair and independent judiciary is essential to any democratic system of government. It ensures accountability, equality, and access to justice for all. Respect for the rule of law reassures citizens that all rights are respected and protected. It also empowers them to make a positive contribution to the economy and society.

The Consequences

The issues that matter most to BiH citizens – good jobs, good schools, reliable health care, and rule of law – are often ignored by corrupt leaders. This is a prime reason people are leaving this beautiful country.

Stability in BiH requires public confidence in the institutions charged with enforcing its laws, especially the criminal justice system. Enforcing the law is not about political affiliations, personal interests, or retribution. An independent judiciary must be free of undue influence for BiH to have the rule of law – which means absolutely no one is above the law and everyone is equal under it.

Yet many judges and prosecutors follow the path of least resistance, self-censoring their work and opting to process simpler cases to avoid controversial work because the system rewards quantity, not quality. This results in near total impunity for corrupt people in power, the so-called “big fish” who commit high-level corruption and organized crimes.

Prosecutors have tremendous power to bring criminal charges against those who break the law. And here I want to be clear: Some BiH prosecutors have been bold and brave in prosecuting corruption. Their efforts should be commended. We value individuals with high personal integrity and a sense of moral responsibility to discharge their duty as prosecutors. They understand that they, as public servants, have been entrusted with the important role of fighting corruption. The U.S. government stands firmly behind these individuals.

But the HJPC, court presidents, and chief prosecutors too often have neither resourced nor protected those who aggressively prosecute powerful public officials who abuse the law for personal and political gain.

A Step in the Right Direction 

At the initiative of opposition parties from both entities, and despite resistance from SNSD and HDZ BiH, the BiH Parliament for the first time ever formed a committee to investigate the judicial system in May 2020. The committee interviewed numerous witnesses, primarily judges and prosecutors, who confirmed in their own words the findings of the United States’ JEI-BiH survey.

The committee report, published in June 2022, pinpointed the weaknesses that directly affected the efficiency of the judicial system: political influence and corruption. The report is particularly valuable because it was agreed to unanimously by committee members from across the political spectrum.

Supporting BiH Citizens to Create a Brighter Future

The U.S. government is committed to working with judges and prosecutors who champion fair, equal, transparent justice and are committed to stopping and prosecuting corrupt actors. We strive to improve the performance, transparency, and responsiveness of judicial institutions in dealing with corruption and economic crimes cases and build their capacity to resist improper external influences. We do this for the citizens – and local officials should too.

The HJPC and the judiciary should take immediate action to change the performance evaluation system for judges and prosecutors, so they are incentivized to work on cases of high-level corruption. They must make the career advancement criteria transparent and objective.

The HJPC must root out corruption within its own ranks. Anti-corruption champions exist throughout the judiciary, but their effectiveness is hampered due to undue political interference.

Finally, the executive branch of government needs to ensure adequate resources for the prosecution of high-level corruption cases and improve coordination between law enforcement agencies to expedite the process.

The people of this country deserve a judicial system that works for all, not just the few.

I want to be perfectly clear: the U.S. government will stand with citizens fighting for respect for the rule of law, and with those courageous individuals genuinely trying to improve the lives of all the people of Bosnia and Herzegovina.  

Comments

  1. zdravo prijatelju, bila sam povrijeđena i slomljena kada se prije sedam mjeseci dogodio veliki problem između mene i mog muža u mom braku. toliko strašno da je iznio slučaj na sudu radi razvoda. rekao je da nikad više ne želi ostati sa mnom i da me više ne voli. Pa se spakirao iz kuće i natjerao mene i moju djecu na teške bolove. Pokušao sam ga na sve moguće načine vratiti, nakon mnogo moljakanja, ali bezuspješno. a on je potvrdio da je donio odluku i da me više nikad ne želi vidjeti. Tako sam jedne večeri, vraćajući se s posla, srela svoju staru prijateljicu koja je tražila mog muža. Pa sam joj sve objasnila, pa mi je rekla da jedinog načina da vratim muža je da posjetim bacača uroka, jer je i ona to stvarno radila. Tako da nikad nisam vjerovao u magiju, ali nisam imao izbora nego poslušati njezin savjet. Zatim mi je dala adresu e-pošte bacača uroka kojeg je posjetio. DR apata. Sljedećeg sam jutra poslala e-mail na adresu koju mi je dala, a bacač uroka me uvjeravao da će mi vratiti muža u sljedeća dva dana. Kakva nevjerojatna izjava!! Nikada nisam vjerovao, pa je on razgovarao sa mnom i rekao mi sve što moram učiniti. Onda ih radim, pa me sljedeća dva dana, začudo, nazvao moj suprug koji me nije nazvao zadnjih 7 mjeseci da mi javi da se vraća. Tako nevjerojatna !! Tako se vratio isti dan, s puno ljubavi i radosti, i ispričao se za svoju grešku i bol koju je nanio meni i mojoj djeci. Onda je od tog dana naša veza bila jača nego prije, uz pomoć sjajnog bacača čarolija. Dakle, savjetovat ću vam ako imate bilo kakvih problema, kontaktirajte dr Apata na e-mail: drapata4@gmail.com ili ga kontaktirajte na WhatsApp i Viber na ovaj broj: (+66 81 302 8552)..

    ReplyDelete

Post a Comment