Borba protiv korupcije, otvaranje mogućnosti


Borba protiv korupcije, otvaranje mogućnosti

 Bijela kuća je 3. juna objavila Memorandum o studiji nacionalne bezbjednosti prema kojem se borba protiv korupcije definiše kao “suštinski interes za nacionalnu bezbjednost” Sjedinjenih Država. Predsjednik Biden zatražio je od Vlade SAD da prouči na koji način Sjedinjene Države, u saradnji sa međunarodnim partnerima, mogu modernizovati, koordinisati i obezbijediti resurse za aktivnosti usmjerene na jačanje borbe protiv korupcije u zemlji i inostranstvu, te traženje odgovornosti počinilaca koruptivnih radnji. Dopune predsjednika Bidena Režimu sankcija za Zapadni Balkan, od 8. juna ove godine, jasno navode korupciju kao jedan od načina putem kojeg pojedinci predstavljaju prijetnju miru, bezbjednosti, stabilnosti ili teritorijalnom integritetu područja ili država Zapadnog Balkana.
 
A šta ovo znači za BiH? Sjedinjene Države, zajedno sa EU, OSCE, OHR i drugim članicama međunarodne zajednice nastaviće predvoditi racionalne ekonomske, zakonodavne i regulatorne reforme u svrhu borbe protiv korupcije i traženja odgovornosti počinilaca koruptivnih radnji, pomagaće BiH na njenom putu ka evroatlantskoj budućnosti, te jačati okruženje u kojem će svaki građanin imati priliku da ostvari svoj puni potencijal.
 
Kao što građani BiH i te kako znaju, korupcija predstavlja egzistencijalno pitanje. Visok stepen korupcije, te nesposobnost i nepostojanje volje pravosudnog sistema da istražuje, goni i adekvatno kažnjava počinioce koruptivnih radnji rezultovali su dosad nezabilježenim odlivom znanja, jer građani svih generacija odlaze u zemlje u kojima njihov uspjeh ne zavisi od ličnih poznanstava, nego od njihovog vlastitog talenta i poštenog rada.
 
Putujući širom ove zapanjujuće zemlje, susrećem mnoge njene građane koji mi kažu kako korupcija pogađa sve sfere njihovih života. Ovo su ljudi koji gaje duboka osjećanja prema svojim lokalnim zajednicama i svom domu i traže prilike da poboljšaju svoj život u BiH, ali se osjećaju spriječenima na svakom koraku upravo zbog endemske korupcije i sistema koji štiti korumpirane pojedince nauštrb poštenih građana. Ovi vrijedni ljudi osjećaju se bepomoćnima suočeni sa stalnim podrivanjem vladavine zakona i demokratskih normi od strane dobro uvezanih, korumpiranih pojedinaca dubokih džepova, čiji uspjeh počiva na održavanju statusa quo, gdje ne postoji istinska vladavina zakona.
 
Bosansko-hercegovački politički lideri koji prosperitet svojih građana i svoje zemlje stavljaju iza vlastitog bogaćenja i onog svojih porodica i prijatelja moraju biti spremni da se suoče sa posljedicama. Saradnici ili članovi porodica koji omogućuju koruptivne radnje takođe su predmet potencijalnih sankcija. Došlo je vrijeme da istinski nezavisno pravosuđe pozove na odgovornost počinioce koruptivnih radnji i da međunarodna zajednica još više u žižu interesovanja stavi duboko ukorijenjenu i opšteprisutnu korupciju koja prožima svaki segment društva. Vrijeme je i da građani BiH zahtijevaju više od svojih političkih lidera i da ih pozovu na odgovornost zbog sve većeg rasta korupcije i nekažnjavanja iste, gdje dobro uvezani kriminalci rijetko bivaju kažnjeni za svoje postupke.
  
Međutim, nazire se i tračak nade. U Sarajevu nastavljamo blisku saradnju sa Uredom za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo. U Tuzli, što naročito pozdravljamo, Vlada kantona je nedavno preduzela korake na uspostavljanju Ureda za borbu protiv korupcije. Drago nam je da postoji saradnja između ureda za borbu protiv korupcije i policijskih komesara koji prepoznaju važnost profesionalne, moderne i nezavisne policije koja posjeduje kapacitete i spremnost da se uhvati u koštac sa duboko ukorijenjenom korupcijom. Kao dio naše posvećenosti izgradnji kapaciteta ovih predvodnika borbe protiv korupcije fokusirani smo na integrisani pristup borbi protiv korupcije po kojem zvaničnici BiH koriste sva raspoloživa sredstva, uključujući upravni postupak, kako bi otpustili nezakonito zaposlene službenike i poništili nezakonite ugovore o nabavkama i građevinske dozvole. Krajnje spore aktivnosti na krivičnom gonjenju koruptivnih radnji, ako se uopšte i pokrenu, zahtijevaju kreativnu domišljatost kako bi se krug korupcije prekinuo. Pohvalio bih Savjet ministara za usvajanje amandmana na Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), 23. juna ove godine. Davanje ovlasti VSTV da obezbijedi transparentnije, odgovorno i nezavisno pravosuđe predstavlja važan korak u prekidanju lanca političkog svojatanja pravosuđa. Pozivam Parlamentarnu skupštinu da ovaj propis usvoji bez odlaganja i kontraproduktivnih amandmana.
  
Moguće je postići mnogo usvajanjem i provedbom određenih, relativno bezbolnih, reformi. Zakon o javnim nabavkama, prijeko potrebna revizija zakona u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, u oblasti sukoba interesa i oblasti finansiranja političkih stranaka, te zaštiti zviždača na nivou Federacije, uspostavljanje sveobuhvatnog sistema e-uprave, provođenje inicijative jedinstvenog regionalnog tržišta i Državni zakon o električnoj energiji i prirodnom gasu tek su neke od mnogih racionalnih reformi koje će umanjiti korupciju, ali su odgađane i blokirane snažnim političkim interesima.
 
Posljednjih godinu i po pandemije dalo je još veći dokaz koliko su ove reforme ključne za demokratsko funkcionisanje BiH i zaštitu života i opstanka građana.  Dok korupcija nosi nagradu nezakonitog i neobjašnjivog bogatstva, vidjeli smo njen uticaj koji se mjeri ne samo izgubljenim prilikama nego i životima. Stoga, reforma javnih nabavki predstavlja veoma bitan korak u rješavanju ogromne korupcije u sferi trošenja javnih sredstava.
 
Opet i iznova, kada im se ukaže prilika da zauzmu stav i podrže ove ključne reforme, lideri odgađaju, blokiraju ili pak tvrde da nije pravo vrijeme za to. Građani bi trebalo da zavape i pitaju: “ako ne sad, kad?” Sjedinjene Države iz godine u godinu posmatraju kako političke stranke blokiraju osnovne reforme, te se kao jedino objašnjenje za ovakve stalne blokade nameće svjesna zaštita koruptivnih i drugih nezakonitih aktivnosti. Argumenti kako su sve ove reforme primarno osmišljene radi prenosa nadležnosti sa entiteta na državu skreću pažnju sa činjenice da su one osmišljene radi stvaranja funkcionalne i ekonomski konkurentne države, po mjeri evroatlantskih država, one u kojoj oba entiteta i Brčko Distrikt i svaki građanin mogu prosperirati. Jedina ostavština lidera koji i dalje budu neuspješni u ostvarenju napretka na polju ovih reformi i koji budu štitili sistem kojeg podupire korupcija umjesto vladavine zakona, biće stagnacija i izolacija.  

###

Fighting Corruption, Creating Opportunity

 
On June 3, the White House released a National Security Study Memorandum that establishes the fight against corruption as a “core national security interest” of the United States.  President Biden directed the U.S. government to study how the United States, working with international partners, can modernize, coordinate, and resource efforts to better fight corruption at home and abroad and hold corrupt actors accountable.  President Biden’s update to the Western Balkans Sanctions Regime on June 8  makes clear that corruption is also an avenue through which individuals are threatening the peace, security, stability, or territorial integrity of areas or states in the Western Balkans
 
What does this mean for BiH?  The United States along with the EU, OSCE, OHR, and other members of the international community will continue to champion commonsense economic, legislative, and regulatory reform efforts to fight corruption, hold corrupt actors accountable, assist BiH on its path towards its Euro-Atlantic future, and strengthen an environment in which each and every citizen has opportunities to reach their full potential.
 
In BiH, as citizens of this country know all too well, corruption is an existential issue.  The high levels of corruption and the inability and unwillingness of the criminal justice system to investigate, prosecute, and adequately punish corrupt actors fuels unprecedented brain drain as citizens of all ages depart for countries where their success will depend not on who they know but on their own talents and an honest day’s work.
 
As I travel around this amazing country, I meet many citizens who tell me about how corruption impacts all aspects of their daily lives.  These are people who have deep love for their community and home and are looking for opportunities to better their lives in BiH, but feel blocked at every turn by the endemic corruption and systems that protect corrupt actors at the expense of honest citizens.  These hardworking people feel powerless in the face of the continuous undermining of the rule of law and democratic norms by well-connected and deep-pocketed corrupt actors who thrive from the status quo where true rule of law is absent.
 
BiH’s political leaders who do not put the prosperity of their citizens and their country before enrichment of themselves, their families, and their friends must be ready to face consequences.  Associates and family members who enable corrupt acts are also subject to potential sanction.  It is time for a truly independent judiciary to hold corrupt actors accountable, and for the international community to help shed more light on the deep-rooted and widespread corruption that pervades every corner of society.  It is also time for BiH’s citizens to demand more of their political leaders and to hold them accountable for the ever-higher levels of corruption and associated impunity that sees well connected criminals rarely punished for their actions.
 
There are some glimmers of hope.  In Sarajevo, we continue to work closely with the Sarajevo Canton Anti-Corruption Office.  In Tuzla, the cantonal government recently took a much-welcomed step of establishing an Anti-Corruption Office.  We are pleased to see anti-corruption office cooperation with police commissioners who recognize the importance of a professional, modern, and independent police force with the capabilities and will to fight deep-rooted corruption.  As part of our commitment to building the capacity of these anti-corruption champions, we are focused on the integrated approach to fighting corruption in which BiH officials use all the tools available to them, including administrative regulations, to fire illegally hired employees and cancel illegal procurement contracts and construction permits.  The glacial pace of corruption prosecutions, if they even ever occur, requires creative thinking to break the cycle of corruption.  I commend the Council of Ministers for adoption of the amendments to the Law on the High Judicial and Prosecutorial Council (HJPC) on June 23.  Empowering the HJPC to ensure a more transparent, accountable, and independent judiciary is an important step in breaking state capture of the judiciary.  I urge the Parliamentary Assembly to adopt this legislation without delay and without counterproductive amendments.
 
Much can be accomplished through the adoption and implementation of some relatively painless reforms.  The Public Procurement Law, a much-needed revision of Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing legislation, Conflict of Interest legislation, political party financing and whistle blower protection laws on the Federation level, the establishment of a comprehensive e-governance system, implementation of the Common Regional Market initiative, and a State-level electricity and natural gas law, are but a few of the many commonsense reforms that will reduce corruption but have been delayed or blocked by powerful political interests.
 
The pandemic of the last year-and-a-half has proven the case even more that these reforms are essential to the democratic function of BiH and to protect the lives and livelihoods of citizens.  While the reward for being corrupt is illicit and unexplained wealth, we have seen the impact measured not only in opportunities lost but also lives lost. That’s why public procurement reform is a very important step in addressing the massive graft associated with the expenditure of public monies.
 
Time and time again, when leaders are given the opportunity to take a stand and support these key reforms, they delay, they block, or they claim the time is not right.  Citizens should cry out, if not now, when?  The United States observes political parties blocking basic reforms year after year to a point where the only explanation for continued blockage of reforms is willful protection of corrupt and other illicit activities.  Arguments that these reforms are chiefly designed to transfer competencies from the entities to the state divert from the fact that these reforms are designed to create a state functioning and economically competitive at the standards of a Euro-Atlantic state, one in which both entities and the Brcko District and every citizen can thrive.

Leaders who continue to fail to make progress on these reforms and who protect a system underpinned by corruption and not the rule of law, will leave stagnation and isolation as their only legacies.

Comments

 1. Ja sam srebrni iz Garmana, oženio sam se prije 8 godina bez djeteta, očajnički sam tražio rješenje jer mi je liječnik rekao da ne mogu zatrudnjeti, ali me je jedna prijateljica uputila do čarobnjaka koji se zove dr White, a ja objasnio mu je moje probleme i obećao je da će sa mnom sve biti u redu za 12 dana, dao mi je neke upute koje sam sve napravio savršeno, otišao sam u bolnicu na testiranje i potvrdili su mi da sam trudna 1 tjedan, a sada imam moj lijepi sine i ja također sada imam drugu trudnoću, sve zahvaljujući vama doktore White, obratite mu se za svakojako rješenje,

  1) ako želite vratiti bivšeg.
  2) ako želite da čarolija zatrudni.
  3) ako želite zaustaviti pobačaj.
  4) ako želite da vas netko voli.
  5) čarolija za liječenje svih vrsta bolesti ili bolesti.
  I drugi.
  on je najbolji i vrlo iskren. wightmagicmaster@gmail.com. WhatsApp: +17168691327

  ReplyDelete
 2. Moje ime, maya elijah Nakon 12 godina braka, moj muž i ja smo se svađali na ovaj ili onaj način dok me konačno nije napustio i preselio se u Kaliforniju da bude s drugom ženom. Osjećala sam se kao da je moj život gotov i da su moja djeca mislila da nikada više neće vidjeti svog oca. Trudila sam se biti jaka samo prema djeci, ali nisam mogla obuzdati bol koji je mučio moje srce, srce mi je bilo ispunjeno tugom i bolom jer sam zaista bila zaljubljena u svog muža. Razmišljam o njemu svaki dan i noć i uvijek želim da mi se vrati, bila sam jako uznemirena i trebala sam pomoć, pa sam potražila pomoć na internetu i naišla na web stranicu koja sugerira da bi dr. Alaba mogao pomoći svojoj bivšoj bivšoj da se vrati. Stoga sam osjetio da bih trebao pokušati. Kontaktirao sam ga i rekao mi je što da radim. Učinila sam to i onda mi je napravio ljubavnu čaroliju. 48 sati kasnije moj suprug me stvarno nazvao i rekao mi da i njemu jako nedostaju djeca, tako nevjerojatno!! Dakle, vratio se tog dana, s puno ljubavi i radosti, i ispričao se za svoju pogrešku i bol koji je nanio meni i djeci. Naš brak je bio jači nego prije, a sve zahvaljujući dr. alabi. Toliko je moćan i odlučio sam podijeliti svoju priču na internetu da je dr. Alaba bio pravi i moćni čarobnjak. Uvijek ću se moliti da ona živi dugo pomažući svojoj djeci u trenucima potrebe, ako ste ovdje i trebate se vratiti bivšem ili je vaš muž prešao na drugu ženu, prestanite plakati, odmah kontaktirajte ovaj moćni kotačić za pravopis. Ovdje je njegova kontakt adresa e-pošte na: {dralaba3000@gmail.com} ili WhatsApp / viber preko njegovog kontakta ispod +1(425) 477-2744 Hvala dr. alaba.

  ReplyDelete

Post a Comment