Zajednička kolumna ambasadora EU u BiH Johanna Sattlera, ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH Erica Nelsona i šefice Misije OSCE-a u BiH Kathleen Kavalec, o izbornoj reformi

 Zajednička kolumna ambasadora EU u BiH Johanna Sattlera, ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH Erica Nelsona i šefice Misije OSCE-a u BiH Kathleen Kavalec, o izbornoj reformiČuli ste nas kako ističemo da bi 2021. godina trebala biti godina akcije i prilika za provođenje dugoočekivanih reformi potrebnih za napredak na evropskom putu, ali i da bi Bosna i Hercegovina bila prosperitetnija za sve građane. Sada kada smo u 2021. godini, vrijeme je da razgovaramo o detaljima, počevši od izborne reforme. Reforme nisu apstraktne, već konkretne, zdravorazumske promjene koje su jasno zacrtane u 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, što uključuje provedbu preporuka OSCE/ODIHR-a i GRECO-a Vijeća Evrope. Ove reforme rješavaju nedostatke istaknute na nedavno održanim Općinskim izborima i potrebne su kako bi vaši glasovi zaista bili bitni. Spremni smo podržati i dati savjete u reformskim naporima, ali promjene će ovisiti o spremnosti lidera ove zemlje da preuzmu odgovornost, ozbiljno razgovaraju jedni s drugima i naprave kompromise.

Stvarne promjene također ovise o odlučnosti vas građana da se zalažete za njih i da pozivate izabrane dužnosnike na odgovornost zbog njihovog nedjelovanja. Nema vremena za gubljenje u ovoj godini – potrebno je ispuniti obaveze, iskoristiti potencijal i osigurati svjetliju budućnost. Reforme su hitno potrebne u ovoj godini i da izbori u 2022. ne bi trpjeli zbog istih, već poznatih nedostataka.

Izbori su žila kucavica demokratije, moraju biti slobodni, pošteni i utemeljeni na principu jednakosti svakog građanina. Centralna izborna komisija (CIK) u 2020-oj je obavila hvalevrijedan zadatak organizacije lokalnih izbora, u godini nezabilježenih izazova, i to ne samo zbog pandemije, već i kašnjenja u osiguravanju finansijskih sredstava za izbore, koja su mogla biti izbjegnuta. Istovremeno, izbori su bili narušeni konstantnim pitanjima koja su iznova istakla hitnost u provođenju dugogodišnjih preporuka ODIHR-a u smislu povećanja transparentnosti, poboljšanja obuke osoba angažovanih za rad na izborima i jačanja snage vašeg glasa.

Među najvažnijim prioritetima je reforma načina formiranja biračkih odbora. Upravo su birački odbori odgovorni za najveći dio vašeg iskustva kao glasača, uključujući otvaranje biračkih mjesta, utvrđivanje identiteta birača, vođenje tačnih evidencija, sigurnosti izbornog materijala i što je najvažnije, inicijalnog brojanja vaših glasačkih listića. Trenutno se članovi biračkih odbora imenuju isključivo iz redova kandidata političkih stranaka. Sa ovakvom strukturom teško je osigurati nepristranost i profesionalnost biračkih odbora. Štaviše, kao što je bilo vidljivo na posljednjim lokalnim izborima, neujednačena ili nedovoljna obuka članova biračkih odbora predstavlja rizik u smislu proceduralnih grešaka, istovremeno podrivajući povjerenje građana u izborni proces. Pravne reforme mogu osigurati uravnoteženiji sastav biračkih odbora, ali i uvesti mehanizme za sprečavanje zloupotreba u postupcima imenovanja, doprinoseći integritetu i istovremeno sprječavajući nepravilnosti i prevare.

Uvođenje novih tehnologija isto tako može doprinijeti transparentnosti i tačnosti prebrojavanja glasačkih listića i ažurnosti u njihovom preliminarnom prebrojavanju, što u konačnici smanjuje prevare i čini izbore efikasnijim. Na primjer, elektronska identifikacija birača olakšala bi otkrivanje zloupotrebe ličnih dokumenata i falsifikovanja potpisa koji su zabilježeni na posljednjim lokalnim izborima. Konačno, sankcionisanje jezika mržnje i uvreda čak izvan okvira predizborne kampanje, pomoći će da se osigura odgovoran dijalog.

Slobodni i pošteni izbori najmoćniji su alat koji građani imaju na raspolaganju kako bi osigurali odgovornost političkih lidera za njihovo djelovanje ili nedjelovanje, u osiguranju evropske budućnosti koju građani BiH žele i zaslužuju. Uz dovoljnu političku volju, nema razloga da se bilo koja od ovih reformi dalje odlaže. Promjene koje osiguravaju da se svaki vaš glas prebroji, bez manipulacije ili političkog utjecaja, vratit će moć u vaše ruke, ruke građanina, a kako bi pomogle da ta budućnost postane stvarnost.


####


Joint Op-ed by EU Ambassador in BiH Johann Sattler, US Ambassador in BiH Eric Nelson and Head of OSCE Mission to BiH Kathleen Kavalec on electoral reform

You have heard us say that 2021 should be a year of action – a window for delivering on long-awaited reforms needed both for progress on the EU path, and to make BiH a more prosperous home for all citizens. Now that we are in 2021, it is time to talk about details, starting with electoral reform. Reforms are not abstractions, but specific, common-sense changes clearly mapped out in the European Commission Opinion’s 14 Key Priorities, which includes implementation of OSCE/ODIHR and Council of Europe GRECO recommendations. These reforms address deficiencies highlighted in recent general and municipal elections are needed to help ensure your votes truly count. We stand ready to support and advise reform efforts, but change will depend on the willingness of the leaders of this country to take responsibility, talk seriously to each other, and make compromises.

Real change also depends on your resolve as citizens to push for change and to hold your elected leaders to account for inaction. There is no time to waste this year – there are commitments to keep, potential to realize, and a better future to secure. Reforms are urgently needed in 2021 so that elections in 2022 are not plagued by the same well-known deficiencies.

Elections are the lifeblood of a democracy, but they must be free, fair, and founded on the principle of the equality of each citizen. The Central Election Commission (CEC) did commendable work organizing the 2020 local elections in a year of unprecedented challenges: managing not only the pandemic, but also avoidable delays in securing election funding. At the same time, the elections were marred by persistent issues that have given new urgency to implementing long-standing ODIHR recommendations to increase transparency, improve the training of election workers, and strengthen the power of your ballot.

Among the most pressing priorities is reforming how polling station commissions (PSC) are formed. PSCs are responsible for most of your actual voting experience, including opening the polling station, identifying voters, keeping accurate records, ensuring the security of election materials, and most importantly, conducting an initial count of your ballots. Currently, PSC members are appointed exclusively from political party nominees. With this structure, it is difficult to ensure the impartiality and professionalism of PSCs. Moreover, as seen in the latest local elections, uneven or insufficient training for PSC members risks procedural errors, undermining citizen confidence in the election process. Legal reforms can ensure a more balanced composition of PSCs, as well as introduce mechanisms to prevent abuses in appointment procedures, contributing to integrity while preventing irregularities and fraud.

The introduction of new technologies can also contribute to the transparency and accuracy of ballot tabulation and promptness in preliminary ballot counts, ultimately reducing fraud and making elections more efficient. For example, electronic voter identification would make it easier to detect the misuse of ID documents and falsification of signatures as reported in the latest local elections. Finally, sanctioning hateful and offensive language beyond the election campaign will help ensure responsible dialogue.

Free and fair elections are the most powerful tool citizens have to hold political leaders accountable for their action – and inaction – in delivering the European future that BiH citizens want and deserve. With sufficient political will, there is no reason why any of these reforms should be deferred. Changes that make sure that each of your votes counts, free of manipulation or political influence, will put power back in the hands of you, the citizen, to help make that future a reality.

Comments

  1. Život dolazi s različitim iskustvima. Ne znam s čime se sada suočavate, ali uvjeravam vas da je dr. White, pravo rješenje, ovo je moje kratko svjedočenje. Sretna sam što ovo mogu napisati jer opet imam mira u braku, a sve zahvaljujući velikom čovjeku koji se zove dr. White, ima moćne čarobne kotačiće koji pomažu u pomirenju spora između mene i mog supruga, moj suprug je otišao od kuće i živio s drugom žena 7 mjeseci bez brige za mene i našu četverogodišnju kćer, financijski sam dobro jer sam bankar, ali trebam nježnog muškarca, ali moj muž nije ni blizu, molim ga da se vrati kući nekoliko puta, ali nema ' ne radim ništa, čak sam molila i njegovog starijeg brata da mi pomogne. Pročitao sam svjedočenje muškarca koji je opisao kako je dr. White pomogao da se njegova supruga razvede ljubavnom čarolijom, pa sam mu uzeo kontakt i objasnio mu svoje probleme, rekao mi je što je potrebno za ljubavnu čaroliju i dao sam mu financije za kupovinu tri dana i moj se muž vratio kući, sve zahvaljujući vama, dr. White. Obratite mu se za pomoć: / WhatsApp: +17168691327: ili e-pošta: wightmagicmaster@gmail.com: ako imate bilo kakvih veza ili životnih problema i želite brzo rješenje.

    ReplyDelete

Post a Comment