PORUKA GRAĐANIMA BIH: VI MORATE DONIJETI PROMJENE

PORUKA GRAĐANIMA BIH: VI MORATE DONIJETI PROMJENE   

Vlada Sjedinjenih Država već dugo daje podršku građanima Bosne i Hercegovine u nastojanjima da izgrade bolju budućnost. Mi smo i dalje istinski prijatelj posvećen tome da naša podrška bude plodonosna i fokusirana na rezultate – ali ostvarenje krajnjeg cilja zavisi od građana Bosne i Hercegovine.

Krajnja svrha inostrane pomoći jeste prestajanje potrebe za istom. Jedva čekamo dan kada će Bosna i Hercegovina preći iz faze u kojoj joj je pomoć potrebna u fazu oslanjanja na sopstvene snage. Prvog oktobra, Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID) objavila je na svom otvorenom portalu https://selfreliance.usaid.gov treće izdanje Mapa puta za ostvarenje samoodrživosti za razne zemlje. USAID definiše samoodrživost kao sposobnost planiranja, finansiranja i provedbe rješenja za probleme lokalnog razvoja, kao i opredjeljenost da se ta rješenja provedu efektivno, inkluzivno i odgovorno. Jednostavno rečeno, samoodrživost znači da BiH sama rješava svoje probleme bez smjernica ili finansijske pomoći međunarodne zajednice.

Kada radimo procjenu situacije u raznim zemljama, posmatramo i sposobnost djelovanja i opredjeljenost za isto. Mjere za BiH pokazuju da u njoj postoji visok nivo sposobnosti za upravljanje sopstvenim razvojem. Institucije u kojima radi osoblje koje je adekvatno obučeno, postoje. Nažalost, podaci takođe pokazuju nizak stepen opredjeljenosti. To nije iznenađenje za većinu građana koji tome svakodnevno svjedoče. Ali, pošto se SAD oslanjaju na podatke, istaknuću nekoliko stvari koje smo utvrdili.

Opredjeljenost se iskazuje na različite načine – upoznavanjem građana sa informacijama, osnaživanjem ljudi sredstvima pomoću kojih mogu tražiti odgovornost od vlasti, te podsticanjem građana da učestvuju u rješavanju problema od opšte važnosti. Nažalost, postoje pokazatelji da su svi ovi ključni prioriteti u padu u BiH od 2013. godine. Vlasti podržavaju demokratiju prihvatanjem slobode izražavanja, slobode udruživanja, vladavinom prava, i slično. U ovim oblastima BiH takođe trpi. Dok se približavaju opštinski izbori, možda je najveći razlog za zabrinutost to što istraživanja ukazuju na postojanje prevara pri registraciji birača, sistematskih nepravilnosti, kupovine glasova, pa čak i izbornog nasilja.

Ovi opsežni napadi na sposobnost građana da osiguraju da njihove vlasti rade za njih sprečavaju očajnički potrebne reforme s ciljem ograničavanja lidera da rade u ličnu korist. Bez veće opredjeljenosti vladinih zvaničnika da promijene situaciju, status quo, spirala pada će se nastaviti. Što je najhitnije, Vlada SAD će nastaviti vršiti pritisak na lidere da djeluju snažno na reformi javnog sektora i razvoju ekonomije, naročito sada kada pandemija COVID-19 i dalje bjesni. Ovakvo djelovanje treba da uključuje depolitizaciju državnih preduzeća. Državna preduzeća su neefikasna, ona su politički bankomati uz pomoć kojih vladajuće elite održavaju svoju moć, potvrđuju kontrolu nad biračkim tijelom i bogate se resursima koja pripadaju vama, građanima BiH.

Bh. lideri mogu postići napredak kada to žele. Promjena Izbornog zakona da bi se građanima Mostara vratilo osnovno demokratsko pravo glasanja i dugo odlagano usvajanje Državne strategije za procesuiranje ratnih zločina znaci su nade. Oni pokazuju šta se može postići kada postoji opredjeljenje da se nešto uradi.

Međutim, malo toga će se promijeniti ako vi, obični građani, ne uradite svoj dio posla – ako ne odbijete da plaćate mito, ako ne ukažete na gubitke, korupciju, izborne nepravilnosti, ako ne progovorite glasno i jasno i, što je najvažnije, ako ne glasate da biste svoje lidere pozvali na odgovornost.  

Bolje su vijesti podaci iz Mape puta za zemlju koji takođe ukazuju na visok nivo sposobnosti građana i civilnog društva. Putovanje BiH ka samoodrživosti može biti puno kraće ako vi preuzmete odgovornost da zahtijevate efikasne lidere, transparentnost vlasti i odgovornost. S druge strane, ono što blokira ovo putovanje je neizlazak građana na izbore ili prodaja kontrole nad njihovom i budućnošću njihove djece tako što svoj glas prodaju za 100 KM, iznos koji ispari za nekoliko dana.

Mladi ljudi ove zemlje ne žele ostati zarobljeni u prošlosti. BiH u 2030. godini puno im je važnija i zanimljivija nego BiH u 1995. godini. Zajedno, građani imaju moć da odrede tu budućnost, da osiguraju da BiH zauzme svoje mjesto kao stabilna i naprednija članica evroatlantske zajednice. Uspjeh Bosne i Hercegovine ne zavisi od toga šta će uraditi međunarodna zajednica. On će zavisiti – kako je govorio predsjednik Kennedy – od “onoga što vi možete uraditi za svoju zemlju”. Uspješna građanska supervizija će na kraju zauzeti mjesto međunarodne supervizije. Mi vjerujemo u vašu želju da dočekate, i potencijal građana da ostvare prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu. Ako ste voljni da krenete putem ka samoodrživosti, Vlada Sjedinjenih Država podržaće vas u tome.###


MESSAGE TO THE CITIZENS OF BiH: YOU MUST BE THE AGENTS OF CHANGE

The United States Government has long supported the citizens of BiH in their efforts to build a better future. We remain a true friend, committed to ensuring this support is effective and results driven – but the final achievement depends on the people of Bosnia and Herzegovina.

The ultimate purpose of foreign aid is to end the need for assistance. We look forward to the day when BiH has moved beyond dependence on assistance to self-reliance. On October first, the United States Agency for International Development (USAID) released the third iteration of the Journey to Self-Reliance Country Roadmaps on its https://selfreliance.usaid.gov public portal. USAID defines self-reliance as the capacity to plan, finance, and implement solutions to local development challenges, as well as the commitment to see these through effectively, inclusively and with accountability. Simply put, self-reliance means BiH managing its own challenges without guidance and financial assistance from the international community.

When we evaluate countries, we look at both the capacity to act and the commitment to action. Measures of BiH show it has a high degree of capacity for managing its own development. The institutions, staffed by adequately trained people, exist. Unfortunately, the data also show a low degree of commitment. This will not surprise most ordinary citizens who experience this daily. But as the U.S. relies on data, I’ll highlight a few of the findings.

Commitment is demonstrated in a variety of ways --sharing information with citizens, empowering people with tools to hold the government accountable, and fostering citizen participation in solving public problems. Sadly, indicators show all of these essential priorities have been declining in BiH since 2013. Governments support democracy by embracing freedom of expression, freedom of association, rule of law, and the like. In these areas, too, BiH suffers. Perhaps of most concern as municipal elections approach, research shows the existence of registration fraud, systematic irregularities, vote buying and even election violence.

These broad attacks on the ability of citizens to ensure their government serves them hamper desperately needed reforms to limit leaders’ working to serve themselves. Without increased commitment on the part of government officials to change the landscape, the status quo, downward spiral will continue. Most urgently, the United States Government will continue to press leaders to take assertive action to reform the public sector and bolster the economy, especially now with the COVID-19 pandemic still raging. Such action should include depoliticization of state-owned enterprises (SOEs). SOEs are inefficient, political cash cows that help the ruling elites maintain their power, assert control over the electorate, and enrich themselves with resources that belong to you, the citizens of BiH.

BiH leaders can make progress when they want to. Change to the election law to restore the basic democratic right of Mostar citizens to vote and adoption of the long-delayed National War Crimes Processing Strategy are signs of hope. They demonstrate what commitment can accomplish.

Little will change however without you as ordinary citizens do your part -- refusing to pay bribes, calling out waste, corruption and election irregularities, letting your voice be heard, and, most importantly, voting to hold your leaders accountable.

The better news is the data in the Country Roadmap also shows very high levels of citizen and civil society capacity. BiH’s journey to self-reliance can be much shorter if you take the responsibility to demand effective leadership, government transparency and accountability. On the other hand, the journey is stalled by citizens abstaining from elections or selling control of their and their children’s future for 100 KM per vote, an amount whose benefit evaporates within a few days.

The young people of this country do not want to remain mired in the past. The BiH of 2030 is far more important and interesting to them than the BiH of 1995. Collectively, citizens have the power to determine that future, to ensure that BiH takes its place as a stable and more prosperous member of the Euro-Atlantic community. Bosnia and Herzegovina’s success depends not on what the international community can do. It will depend – in the words of President Kennedy – on “what you can do for your country.” Effective citizen supervision will ultimately replace international supervision. We believe in your desire to see, and citizens’ potential to reach, a prosperous Bosnia and Herzegovina. If you are willing to take the journey to self-reliance, the United States Government will be here to support you.


Comments