Good Intentions Are Not Enough / Nije dovoljno imati dobre namjere


Good Intentions Are Not EnoughHuman trafficking is a crime that robs people – often the weakest people in society – of their freedom and basic human dignity.  President Trump has proclaimed January 2020 as National Slavery and Human Trafficking Prevention Month, recognizing that we must prevent and end human trafficking because it erodes personal dignity and destroys the moral fabric of society.  Like all countries, Bosnia and Herzegovina is not immune to this blight.  Human trafficking is before our eyes every day throughout BiH, and we must recognize it as such, as when, for example, women and girls are forced into prostitution or Roma children are forced into begging on the streets and into involuntary domestic servitude in forced marriages.  


In the face of these pervasive crimes, the U.S. Congress commissions an annual assessment of every countries’ actions to fight trafficking in persons, including our own in the U.S.  Unfortunately, when it comes to combatting trafficking in persons, BiH has twice received a failing grade in the U.S. Department of State’s annual Trafficking in Persons (TIP) Report.   Unless BiH makes urgent and significant improvements in its efforts to combat trafficking in persons, serious consequences will follow including – but not limited to – a full curtailment of non-humanitarian, non‑trade‑related U.S. government assistance to BiH.

Human trafficking is a complex problem that requires complex solutions and sustained efforts over several years.  The United States has been working with the Government of BiH on our shared commitment to combat TIP, but BiH officials, civil society, and citizens must take the lead.  The U.S. government funds training for BiH law enforcement, prosecutors, and judges to better identify and handle trafficking in persons cases, and we support local NGOs that combat these crimes and provide assistance to victims.  But BiH authorities themselves need to take action.  They must improve their ability to identify trafficking victims; they must stop penalizing the victims of trafficking for unlawful acts committed as a direct result of being subjected to trafficking; and they must disabuse themselves of the misconception that forced child begging, forced labor, and forced marriage are merely traditional, cultural practices in the Roma community.  The government must also revitalize and fully empower BiH’s anti-trafficking in persons strike force.  And BiH needs to take these actions immediately.


There have been some encouraging signs of progress, and BiH needs to do much more.  Human trafficking requires a unified, coordinated response by BiH.  I was heartened to see state institutions, entities, the Brčko District, and the cantons working together closely to develop a national “Strategy to Counter Trafficking in Human Beings” for the period 2020-2023.  I applaud the BiH Ministry of Security for taking the lead on this initiative and soliciting input from all levels of government, civil society organizations, and academics in an effort that should be a model of cooperation in BiH.  I appreciate the role the BiH Presidency played when it recognized the gravity of the situation and called for swift action on the Strategy.  I was further encouraged when the BiH Council of Ministers adopted this Strategy on January 23, demonstrating the importance of prioritizing the protection of overlooked victims.

These are encouraging signs, indeed.  But as we have seen often before, signs and strategies simply evaporate like mist when they are not bolstered and given form by solid actions.  BiH’s failure is not the result of a lack of capacity.  Decades ago, BiH institutions effectively countered the surge in trafficking in persons that surged after the 1990s war.  BiH’s failure of late is due to a lack of action and a lack of results that reflect a true commitment to protecting the welfare of all people in BiH.  The United States’ call is for trafficking in persons to have no place in BiH or any other country dedicated to the rule of law.  Rule of law does not exist if it only protects the most powerful members of society.  A society with functioning rule of law protects those who do not have the ability to protect themselves.
 

Everyone has a role to play in combatting trafficking in persons.  Citizens can learn to identify common signs of human trafficking and how to report suspicious activities; they can start by looking at the Ministry of Security’s website for helpful information.  First responders can be trained to better identify victims of trafficking.  Government leaders can raise the alarm on the issue and prioritize the prosecution of the perpetrators of human trafficking.  We must achieve justice for the survivors of trafficking and empower them and help them rebuild their lives. 

What does it say about us if we fail to meet even the minimum standards for protecting the victims of human trafficking, who are the most vulnerable amongst us?  As BiH moves forward, we cannot leave anyone behind. 

The U.S. Congress is putting U.S. assistance at stake because human lives are at stake. 

There is no time to waste.


###


Nije dovoljno imati dobre namjere


Trgovina ljudima je zločin koji ljudima, najčešće najslabijim pripadnicima društva, uskraćuje slobodu i osnovno ljudsko dostojanstvo.  Predsjednik Trump je januar 2020. godine proglasio nacionalnim mjesecom borbe protiv ropstva i trgovine ljudima i tako jasno dao do znanja da moramo spriječiti i zaustaviti trgovinu ljudima, jer ona narušava dostojanstvo čovjeka i uništava moralno tkivo društva.  Kao i sve ostale zemlje, Bosna i Hercegovina nije imuna na ovu pošast.  Trgovina ljudima se svakodnevno odvija pred nama širom BiH i moramo je prepoznati kao takvu kada se, na primjer, žene i djevojčice prisiljavaju na prostituciju, kada se romska djeca tjeraju na prosjačenje i prisilni brak, te tako postaju žrtve porodičnog ropstva.

Suočen sa ovim sveprisutnim zločinom, Kongres SAD je naložio da se svake godine napravi izvještaj o tome kako se zemlje bore protiv trgovine ljudima, uključujući i SAD.  Nažalost, kada je riječ o borbi protiv trgovine ljudima, BiH je u dva navrata dobila negativnu ocjenu u Godišnjem izvještaju o trgovini ljudima State Departmenta.  Ukoliko hitno ne postigne značajan napredak u borbi protiv trgovine ljudima, Vlada SAD suočit će BiH sa ozbiljnim posljedicama, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na, potpunu obustavu pomoći koju pruža BiH, osim humanitarne i trgovinske.

Trgovina ljudima je složen problem koji zahtijeva složena rješenja i kontinuirane višegodišnje aktivnosti. Sjedinjene Države rade sa vlastima Bosne i Hercegovine na borbi protiv trgovine ljudima, jer je to naše zajedničko opredjeljenje, ali bosanskohercegovački zvaničnici, civilno društvo i građani moraju preuzeti vodeću ulogu. Vlada SAD finansira obuku za bosanskohercegovačke agencije za provedbu zakona, za tužioce i sudije da bi se uspješnije identifikovali i vodili slučajevi trgovine ljudima; dajemo podršku i lokalnim NVO koje se bore protiv ove vrste kriminala i pružaju pomoć žrtvama. Međutim, vlasti BiH moraju djelovati. Moraju poboljšati svoje kapacitete za identifikaciju žrtava trgovine ljudima; moraju zaustaviti kažnjavanje žrtava trgovine ljudima za nezakonita djela koje su počinile, a koja su direktna posljedica bivanja objektom trgovine ljudima; moraju se takođe riješiti pogrešnog shvaćanja da su prisilno prosjačenje i prisilni rad djece, kao i prisilni brakovi jednostavno samo dio tradicije i kulture u romskoj zajednici. Vlasti takođe moraju revitalizirati udarnu grupu za borbu protiv trgovine ljudima na nivou BiH i dati joj pune ovlasti.  Sve ove korake Bosna i Hercegovina morala bi poduzeti odmah. 

Uočeni su neki ohrabrujući znakovi napretka u ovoj oblasti, ali BiH treba da učini još puno toga. Borba protiv trgovine ljudima zahtijeva jedinstvenu, koordiniranu reakciju BiH. Bio sam ohrabren time što državne institucije, entiteti, Distrikt Brčko i kantoni rade zajedno na izradi državne “Strategije za borbu protiv trgovine ljudima” za period 2020-2023. Čestitam Ministarstvu sigurnosti što je preuzelo vodeću ulogu u vezi s ovom inicijativom i što od svih nivoa vlasti, organizacija civilnog društva i akademske zajednice traži mišljenje u provedbi aktivnosti što bi trebalo da bude model saradnje u BiH. Cijenim što je Predsjedništvo BiH shvatilo ozbiljnost situacije i pozvalo na brzo djelovanje u primjeni Strategije. Još više sam bio ohrabren činjenicom da je Vijeće ministara BiH usvojilo Strategiju 23. januara, pokazujući time koliko je važno kao prioritet identifikovati zaštitu zanemarenih žrtava. 

Ovo su ohrabrujuće naznake, zaista. Ali, kako smo i sami bili svjedoci mnogo puta ranije, naznake i strategije naprosto iščezavaju poput izmaglice ukoliko nisu poduprte i uobličene kroz konkretna djela. Neuspjeh BiH nije posljedica nepostojanja kapaciteta. Prije par decenija, institucije BiH su se uspješno suprotstavile velikom valu trgovine ljudima koji je nastupio nakon rata devedesetih godina. Neuspjeh koji BiH bilježi u skorije vrijeme posljedica je nedovoljnog djelovanja i izostanka rezultata koji bi odražavali stvarnu posvećenost zaštiti dobrobiti svih građana u BiH. Ono za šta se zalažu Sjedinjene Američke Države je BiH, i bilo koja druga zemlja, u kojoj nema mjesta trgovini ljudima i koja je posvećena vladavini prava. Ne postoji vladavina prava ukoliko se njome štite samo najmoćniji pripadnici društva. Društvo, u kojem vladavina prava funkcioniše, štiti one koji nisu u stanju da se sami zaštite. 

Svako ima ulogu u borbi protiv trgovine ljudima.  Građani mogu naučiti kako prepoznati uobičajene naznake trgovine ljudima, te kako prijaviti sumnjive aktivnosti; mogu početi praćenjem sadržaja internet stranice Ministarstva sigurnosti kako bi došli do korisnih informacija. Oni koji su, takoreći, na prvoj liniji odbrane mogu da se obučavaju kako bi bolje uočili žrtve trgovine ljudima. Lideri u vlasti mogu alarmirati javnost u vezi sa ovim pitanjem i kao prioritet postaviti krivično gonjenje onih koji se bave trgovinom ljudima. Moramo omogućiti pravdu za žrtve trgovine ljudima, osnažiti ih i pomoći im da ponovo izgrade svoje živote.

Ako nismo uspjeli ispuniti barem minimum standarda za zaštitu žrtava trgovine ljudima, onih koji su najranjiviji među nama - šta to govori o nama? Dok se BiH kreće naprijed, ni na koga se ne smije zaboraviti.

Kongres SAD kao zalog stavlja svoju pomoć jer su u pitanju ljudski životi.  

Nema vremena za traćenje.

Comments