Poruke za Bosnu i Hercegovinu/Reaching across all of Bosnia and Herzegovina

Poruke za Bosnu i Hercegovinu

Ambasada SAD u Bosni i Hercegovini posvećena je partnerstvu sa Bosnom i Hercegovinom u cjelini. U prilog tome govore i moje nedavne posjete Mostaru i Banjaluci, gdje sam boravio sa novim čelnim ljudima iz tima Ambasade. Namjera mi je bila da oni što prije upoznaju naše partnere iz cijele zemlje. U Banjaluci smo još jednom potvrdili svoju predanost napretku, bezbjednosti i uspjehu Republike Srpske, kao sastavnog dijela BiH.

Od okončanja rata, Sjedinjene Američke Države uložile su više od 2 milijarde američkih dolara u izgradnju mira, bezbjednosti, infrastrukture, demokratskih institucija i civilnog društva, te u privredni razvoj u BiH. Danas je naše partnerstvo usmjereno na poboljšanje bezbjednosne situacije, vladavinu prava, prosperitet i obrazovanje.

Kao članica NATO, ostajemo čvrsto posvećeni miru u BiH. Partnerstvo između NATO i BiH treba napredovati u ovom trenutku kako bi se podstakle reforme u sektoru odbrane te kako bi Oružane snage BiH i dalje bile pouzdan partner u borbi protiv terorizma, prirodnih nepogoda i u međunarodnim mirovnim misijama. BiH nije ponuđeno članstvo u NATO. Članstvo će zahtijevati jasan konsenzus oba entiteta i biće predmet diskusija u godinama koje tek slijede.

Naša saradnja u sektoru bezbjednosti na državnom nivou, odnosno nivou ministarstava unutrašnjih poslova Federacije i Republike Srpske za prioritet ima zajednički cilj borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Podržavamo sposobne, profesionalne, odgovorne, koordinisane i interoperabilne agencije za provedbu zakona koje se zajedno suočavaju sa zajedničkim prijetnjama i rade na očuvanju regionalne i unutrašnje stabilnosti.
 
S ciljem jačanja vladavine prava i borbe protiv korupcije, naš Prekogranični program obuke, pomoći i razvoja za organe krivičnog gonjenja, te projekti USAID u oblasti pravosuđa sarađuju sa sudijama i tužiocima.

USAID nastavlja sa strateškim ulaganjima kao pomoć vlastima, poslovnim subjektima i organizacijama civilnog društva na putu ka samoodrživosti i istinskom napretku. Pomenimo naš projekat FARMA koji je povećao i prihode i izvoz u EU u sektoru poljoprivredne proizvodnje. Podržavamo investitore iz  dijaspore u otvaranju novih radnih mjesta ovdje, u njihovoj domovini; između ostalog i u 10 opština u Republici Srpskoj. Naši projekti u energetskom sektoru, i drugi, pomogli su napredovanje reformi koje za cilj imaju lakše poslovanje.  

Naša podrška obrazovanju je prisutna već dugo i nastaviće se i ubuduće. Zajedno sa Civitasom podržavamo obrazovanje u sferi građanskog aktivizma u svim osnovnim i srednjim školama, odnosno, za više od milion đaka širom BiH u protekle 23 godine. USAID ENABLE program podržava STEM obrazovanje u oblasti nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike kako bi đaci bili osposobljeni za poslove 21. vijeka. Ulagali smo i u pojedince; poslali smo na hiljade građana BiH na obuku u SAD, da bi, kada se vrate, dali svoj doprinos razvoju BiH. Posredstvom ovog i brojnih drugih programa pružamo vam ruku partnerstva.

Nažalost, često je prisutna priča u kojoj su SAD opisane kao vječiti negativac. Takve priče iskrivljuju istoriju i bacaju sjenu na budućnost. Mnogi su se fokusirali na nedaće iz prošlosti i predali se malodušnosti i negativnosti. Ali, jasno vidimo da ne dopuštaju baš svi sebi da ih definiše isključivo prošlost. Svakodnevno susrećemo nastavnike, preduzetnike i mlade ljude koji su strastveno posvećeni izgradnji bolje budućnosti za Bosnu i Hercegovinu. Ne želeći da upadnu u zamku ogorčenosti i ljutnje iznalaze načine da se pomire s prošlošću i izgrade nešto bolje i jače, zajedno.

Na putu za Banjaluku posjetio sam Jezero – malu opštinu u Republici Srpskoj kojoj je susjedna opština Jajce u Federaciji. Načelnici opština Jezero i Jajce, Snežana Ružičić i Edin Hozan, rade zajedno upravo s tim ciljem – da izgrade nešto bolje i jače, zajedno, pored svoje prekrasne rijeke Plive.

U Jezero sam otišao kako bih načelnici Ružičić uručio pismo NASA. U pismu stoji da je po Jezeru nazvano mjesto na koje će 2020. godine na Mars sletjeti letjelica “Mars Rover”. Tokom posjete učenici su izveli predstavu o putovanju na Mars. Mnogobrojni đaci iz Jezera, Jajca i Mrkonjić Grada, koji su nam se pridružili, predstavljaju budućnost BiH, a radoznalost koju su iskazali kada su u pitanju roboti koje je izložio Američki kutak iz Banjaluke, te teleskopi koji su stigli iz Mrkonjić Grada, još jednom je pokazala zašto je naše ulaganje u STEM obrazovanje toliko važno za širenje vidika mladih.

Budućnost može biti svijetla, ali ona zavisi od naših zajedničkih ulaganja danas – u obrazovanje, vladavinu prava, bezbjednost i napredak. Nastavićemo ulagati i u međusobno razumijevanje, saosjećanje i partnerstvo širom ove, raznolikošću protkane, zajednice. Moramo učiti iz istorije i izbjeći zamke kako je ne bismo ponavljali. Pozivamo vas da pogledate kako snažno partnerstvo sa SAD predstavlja najsvjetliju budućnost za vašu slobodu, mir, prosperitet i bezbjednost.

####

 Reaching across all of Bosnia and Herzegovina


The U.S. Mission to Bosnia and Herzegovina is committed to partnership with the whole of Bosnia and Herzegovina.  In order to demonstrate this, I recently traveled to Mostar and to Banja Luka with the many new members of our embassy’s leadership team.  I wanted to ensure that they got an early start fanning out across the country to meet with our partners. In Banja Luka, we affirmed our commitment to the prosperity, security and success of the Republika Srpska as an integral part of BiH.

Since the end of the war, the United States has contributed more than $2 billion in BiH to rebuild peace, security, infrastructure, democratic institutions and civil society and to advance economic development.  Today our partnership is focused on advancing security, rule of law, prosperity, and education. 

As a NATO ally, our commitment to peace in BiH remains steadfast. The NATO partnership with BiH needs to progress now to advance defense reform so that the Armed Forces of BiH continue as a trusted partner in counterterrorism, disaster response and international peacekeeping. NATO membership is not on offer to BiH. Membership will require clear consensus among both entities and is a debate for a date years in the future.

Our security cooperation with the state, federation and Republika Srpska Ministries of Interior prioritizes our shared goal of countering terrorism and violent extremism.  We support capable, professional, accountable, coordinated and interoperable law enforcement agencies jointly addressing shared threats and preserving regional and internal stability. 
 
To strengthen rule of law and fight corruption, our Overseas Prosecutorial Development Assistance Training Program and USAID’s Justice sector projects work with judges and prosecutors. 

USAID continues to make strategic investments to help government, business and civil society organizations advance toward self-reliance and true prosperity.  To name a few, our FARMA project has expanded farm incomes and exports to the EU.  We support diaspora investors creating jobs here in their homeland including in 10 municipalities across Republika Srpska.  Our energy sector and other projects have helped you advance reforms to improve the ease of doing business.  

Our support to education is both longstanding and forward looking.  Together with Civitas, we support Civic Education in every elementary and secondary school, reaching more than 1 million students across BiH over the last 23 years.  USAID’s ENABLE program bolsters STEM - science, tech, engineering and math - education to prepare students for 21st century jobs.  And we have invested directly in citizens, sending thousands from BiH to be trained in the United States for them to return to contribute to the development of BiH.

Through these and many more programs we offer you an open hand of partnership.   

Sadly, a story is often told which depicts the U.S. as an enduring villain. Such stories distort history and cloud the future.  Many people have focused on the grievances of the past and succumbed to defeatism and negativity.  But we see clearly that not everyone allows themselves to be defined solely by the past. Every day, we encounter teachers, entrepreneurs, and young people passionately committed to building a better future for Bosnia and Herzegovina. Unwilling to be trapped by resentment and anger, they are finding a way to come to peace with the past and build something better and stronger, together. 

On the way to Banja Luka, I stopped in Jezero – a small community in Republika Srpska, a neighbor to the Federation city of Jajce. Snezana Ruzicic, Mayor of Jezero and Edin Hozan, Mayor of Jajce are working together for precisely that goal – to build something better and stronger, together, along the beautiful Pliva river they share.

I went to Jezero to present a letter from NASA to Mayor Ruzicic. The letter stated that the landing site on Mars that the Mars rover will reach in 2020 was named for Jezero. While there, students performed a play about travel to Mars.  The many students in attendance from Jezero, Jajce and Mrkonjic Grad represent the future of BiH, and their curiosity about robots displayed by the Banja Luka American Corner and telescopes on display from Mrkonjic Grad, underscored why our investments in STEM are so important to expanding their horizons. 

That future can be bright, but that depends on investments we make together now – in education, rule of law, security and prosperity.  And we will continue to also invest in understanding, empathy, and partnership across this diverse population. We must learn from history, not be trapped to repeat it.  We encourage all to consider how a strong partnership with the U.S. represents the brightest future for your freedom, peace, prosperity and security. 

Comments