Pravo građana na vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini


Pravo građana na vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini

Iz godine u godinu slušamo kako je došlo vrijeme da se popravi stanje u oblasti vladavine zakona u Bosni i Hercegovini.  Ove godine je u mišljenju Evropske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u EU identificirano nekoliko ključnih prioriteta u oblasti vladavine zakona, kao što je potreba da se unaprijedi borba protiv korupcije i usvoji novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću.  Naredne godine, u sklopu Paketa za proširenje 2020, Evropska komisija će predstaviti izvještaj o provedbi ovih ključnih prioriteta od strane BiH.  Napredak u oblasti vladavine zakona odrediće da li se BiH može smatrati vjerodostojnim kandidatom za članstvo u EU.

SAD su od završetka rata investirale milione dolara kako bi pomogle BiH da izgradi jači pravosudni sektor.  Građani ove zemlje znaju da povrat na ovo ulaganje nije adekvatan.  Nedavne vijesti koje se bave Visokim sudskim i tužilačkim vijećem dokaz su da postoji veći problem u oblasti vladavine zakona u BiH – pravila se ne primjenjuju jednako na sve.  Međunarodna zajednica je pomogla osnivanje VSTV s ciljem da se pravosuđu osiguraju nezavisnost i integritet.  Jasno je da VSTV ne ostvaruje te ciljeve.  Naša tvrdnja nije zasnovana na predrasudama, nego na činjenicama.  Godišnji izvještaj OSCE o praćenju procesuiranja predmeta korupcije u BiH kroz brojke potvrđuje ono što građani već znaju:  institucije čija je obaveza da procesuiraju slučajeve korupcije to ne rade.

Građani BiH na svojim plećima svakodnevno nose teret korupcije:  oni imaju problema kada pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i zaposlenju zahtijeva veze za sistemom političkog patronata.  Kada se suoče sa opstrukcijama na putu sopstvenog napretka, mnogi emigriraju u zemlje u kojima postoji čvrsta vladavina zakona kako bi osigurali svoju budućnost.  To pokazuje koliko žarko građani Bosne i Hercegovine žele da budu jednaki pred zakonom.  Oni žele čvrstu vladavinu zakona u kojoj su pravila jednaka za sve kako bi njihov trud i zalaganje odredili njihov uspjeh.  BiH trpi ekonomske posljedice kada investitori ne mogu očekivati jednak tretman, u skladu sa zakonom.  Zato investiraju sredstva drugdje, što otežava napredak ljudi u ovoj zemlji.

   
Na pročelju zgrade Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu uklesane su riječi: „Jednakost pred zakonom“.  To je naš ideal, koji je pokretač najvećih stremljenja našeg pravosudnog sistema – da niko, pred sudom, ne bi trebao imati bolji tretman od nekoga drugog.  Građani BiH takođe zaslužuju jednakost pred zakonom.  Za uspjeh će biti potrebno mnogo više od stalnih napora koje ulažu SAD ili međunarodna zajednica.  Za uspjeh će biti potrebno da civilno društvo i predstavnici pravne struke, da dobre i poštene sudije i tužioci, progovore i traže promjene.  Neki od njih, ali ne dovoljan broj, već su to učinili.  Naročito je važno da predstavnici medija nastave da obavljaju svoj dio posla na izvještavanju o ovom važnom pitanju.  Otkrivanjem slučajeva korupcije, novinari pomažu da se osigura viši stepen transparentnosti i odgovornosti.  To ih čini stubom demokratije i pravde, a ne prijetnjom.

Malo toga će se promijeniti ukoliko građani BiH ne budu zahtijevali reforme u oblasti vladavine zakona. Parlament BiH je, s pravom, ukazao na mnoge probleme koje je uzrokovao VSTV, na taj način artikulišući ono što mnogi građani BiH već znaju.  Parlamentu je s razlogom data ta značajna nadzorna uloga – ne da bi zadirao u nezavisnost pravosudnih institucija, nego da bi osigurao da budu odgovorne prema javnosti. Ministarstvo pravde BiH treba da djeluje odmah i izradi nacrt dopuna Zakona o VSTV kako bi se postigao viši stepen odgovornosti bosanskohercegovačkog pravosuđa. Priliku da rade u Vijeću koje postavlja standarde vladavine zakona u BiH trebalo bi da imaju samo oni koji posjeduju najviše stručne kvalifikacije i moralni integritet.

Prilikom naše proslave Dana nezavisnosti rekao sam: “Uspjeh Bosne i Hercegovine ne zavisi od toga šta međunarodna zajednica može da uradi, nego, kako je rekao JFK ‘od onoga što vi možete uraditi za svoju zemlju’.”  Reforme u demokratskom društvu ne dešavaju se preko noći, a počinju onda kada građani progovore i zahtijevaju promjene.  Kao što je bivši ministar pravde Sjedinjenih Američkih Država, Robert F. Kennedy, rekao: “Svaki put kada se pojedinac bori za ideal, kada se trudi da promijeni sudbinu drugih ljudi nabolje ili kada se bori protiv nepravde, on pokreće mali talas koji donosi dašak nade; i dok se ti talasi međusobno ukrštaju dolazeći iz milion različitih centara energije i smjelosti, oni stvaraju struju koja može srušiti i najjače utvrde ugnjetavanja i otpora.”  Pozivam sve vas da postanete taj talas.  Pokrenite promjenu koju želite kako biste poboljšali stanje vladavine zakona u Bosni i Hercegovini.  Sjedinjene Američke Države su ovdje kako bi podržale građane u nastojanjima da izgrade svjetliju budućnost za Bosnu i Hercegovinu.

###

Citizens’ Right to the Rule of Law in Bosnia and Herzegovina


Year after year, we hear that the time has come to fix the rule of law in Bosnia and Herzegovina.  This year, the EU Commission’s opinion on BiH’s application for EU membership identified several key rule of law priorities, such as the need to step up the fight against corruption and adopting new legislation on the High Judicial and Prosecutorial Council.  The EU Commission will present a report next year as part of the 2020 Enlargement package which will assess the implementation of these key priorities by BiH.  Progress on rule of law will determine whether BiH can be considered a credible candidate for EU membership.  

The United States has invested millions of dollars in assistance since the end of the war to help BiH build a stronger justice sector.  Citizens in this country know the returns on that investment are not adequate.  Recent headlines involving the High Judicial and Prosecutorial Council are a manifestation of the larger rule of law problem in BiH – the rules don’t apply equally to everyone.  The international community helped create the HJPC with the goal of bringing independence and integrity to the judiciary.  It is clear that the HJPC is not achieving those goals.  We state that not with prejudice, but based on facts.  The OSCE’s annual report on monitoring of corruption trials in BiH confirmed through numbers what citizens already know: the institutions which have the duty to prosecute corruption are failing to do so.   

Citizens of BiH bear the weight of corruption on their own backs every day:  they struggle when access to good health care, education, and jobs requires connections to the political patronage system.  Seeing their personal progress obstructed, many emigrate, choosing countries that have a strong rule of law to secure their future.  That shows how badly citizens of Bosnia and Herzegovina want to be equal in front of the law.  They want strong rule of law that evens the playing field so their hard work and their merit determine their success.  BiH suffers economically when investors cannot expect equal treatment under the law.  So, they invest elsewhere, making it harder for the people of this country to prosper.   

Carved on the front of the United States Supreme Court building in Washington, D.C. are the words 'Equal Justice Under Law.' That is our ideal, driving the highest aspirations of our judicial system –that no one should get better treatment in the courts than anyone else.  Citizens of BiH also deserve equal justice under law.  Success will require much more than continued efforts of the US or the international community.  Success will require members of civil society and members of the legal profession, good and honest judges and prosecutors, to speak up and call for change.  Some, but not enough of them, have already done so.  It is especially important for members of the media to continue to do their part in covering this important issue.  When journalists uncover corruption, they are helping to bring transparency and accountability.  That makes them a pillar of democracy and justice, not a threat.   

Little will change if citizens of BiH do not demand rule of law reforms.  BiH Parliament has rightly pointed out many problems created by the HJPC, giving voice to what many BiH citizens already know.  Parliament has a strong oversight role for a reason – not to encroach on the independence of judicial institutions, but to ensure they are accountable to the public.  The BiH Ministry of Justice needs to act now to draft amendments to the HJPC law to help strengthen the accountability of BiH’s judiciary.  Only those with the highest professional qualification and moral integrity should be able to serve on a council that sets the standards for the rule of law in BiH.   

At our Independence Day Celebration, I said: “Bosnia and Herzegovina’s success depends not on what the international community can do.  It will depend – in JFK’s words – on ‘what you can do for your country’.”  Reforms in a democratic society don’t happen overnight, and they start by citizens speaking up and demanding change.  As  former attorney general of the United States Robert F. Kennedy said: “Each time a man stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice, he sends forth a tiny ripple of hope, and crossing each other from a million different centers of energy and daring, those ripples build a current that can sweep down the mightiest walls of oppression and resistance.”  I encourage all of you to become that ripple.  Start that change that you want to see to improve rule of law in Bosnia and Herzegovina.  The United States is here to support citizens working to build a brighter future for Bosnia and Herzegovina.

 Comments