Uvodno obraćanje ambasadora SAD u BiH Eric Nelsona na konferenciji za medije

Uvodno obraćanje
Ambasador SAD u BiH Eric Nelson
Konferencija za medije
Sarajevo, 7. mart 2019.

Dobar dan.  Hvala što ste mi se danas pridružili. 
Počeo sam mandat u BiH veoma aktivno i sa puno informacija.  Cijenim toplu dobrodošlicu i već se osjećam kao kod kuće.  Drago mi je što danas imam priliku da govorim o ciljevima i nadanjima SAD za BiH.

Radujem se što ću voditi aktivnosti svoje vlade ovdje na ostvarivanju većeg stepena prosperiteta, sigurnosti i poštivanja vladavine zakona u korist svih građana BiH.  SAD ostaju garant suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH.  Prioritet svih prioriteta biće da pomognem BiH da napreduje ka ostvarenju zacrtanih ciljeva za članstvo u NATO savezu i Evropskoj uniji.

Jasno je, međutim, da dodatne podjele u BiH nisu u skladu sa njenim zacrtanim ciljem članstva u ovim organizacijama; dodatno podijeljena BiH bila bi direktna prepreka prosperitetu u budućnosti.

SAD snažno podržavaju napredovanje ka integrisanju u evro-atlantske institucije, što će omogućiti stabilnost, sigurnost i prosperitet ovoj zemlji. Došao sam u vrijeme kada se BiH približava veoma važnom trenutku na svom putu da osigura bolju budućnost. Prije svega, BiH je dostavila odgovore na Upitnik EU i sada čeka mišljenje EU koje će detaljno opisati njen put ka članstvu. Drugo, zemlje članice NATO saveza pružile su ruku BiH za nastavak jačanja partnerstva uputivši joj poziv da dostavi svoj Godišnji nacionalni program. Usvajanje reformi postaje sve neophodnije.  Još su potrebniji hrabri lideri okrenuti ka budućnosti. 
Prazna obećanja i puka retorika postaće još beskorisniji. Mi smo ovdje da pomognemo, ali odgovornost za napredak zavisi od djelovanja bh. lidera i građana koji treba da zahtijevaju njihovu odgovornost.
 
BiH ima potencijal za ovakvu budućnost, ali joj je također potrebna politička volja da se dogovore ključne reforme.

SAD će i dalje biti uz one koji rade na ostvarivanju napretka, jer slaba ekonomija i visoka stopa nezaposlenosti podrivaju stabilnost. Endemska korupcija osakaćuje produktivnost, obeshrabruje strane investitore, a najtalentovanije i najambicioznije tjera da napuste zemlju.

SAD će nastaviti da pomažu BiH da unaprijedi rad agencija za provedbu zakona, poveća stepen sigurnosti na granicama i bori se protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, kao i protiv stranih uticaja koji sprečavaju napredak zemlje. SAD će također nastaviti promovirati efikasnu vlast i vladavinu zakona.  Viši stepen transparentnosti i odgovornosti pomoći će svim građanima, bez obzira na njihovu vjersku ili etničku pripadnost i identitet, da osjećaju da ih njihove vlasti poštuju, štite i podržavaju. BiH će također postati atraktivnije mjesto za američke kompanije i investicije.

Naša podrška i pomoć pokrivaju cijelu Bosnu i Hercegovinu i u oblasti poboljšanja kvaliteta obrazovanja i podrške medijskim slobodama i civilnom društvu. Radimo na poboljšanju poslovne klime, na promoviranju poreske reforme, moderniziranju energetskog sektora i pomaganju poljoprivrednicima da pristupe tržištu Evropske unije.

Milioni i milioni doseljenika koji su izgradili Ameriku uvijek su bili okrenuti budućnosti. Zadržali su svoj identitet, prevazilazeći prošlost.
Kao ambasador SAD u BiH, nadam se da ću biti u stanju pomoći vam da dođete do sigurnije i prosperitetnije budućnosti.

Moramo poštovati prošlost i ne smijemo nikada zaboraviti žrtve – na svim stranama – iz posljednjeg rata i ratova prije njega.  Ali retorika podjela ne dozvoljava ranama da zarastu.  Njome se oživljavaju i hrane strahovi i neprijateljstva koja ovu zemlju mogu okovati u prošlosti. Prošlost ne smije ograničiti budućnost.
 
Ovo je prelijepa zemlja ogromnih potencijala i bogatih resursa.
Radujem se što sam na čelu tima Ambasade koji je odlučan da radi rame uz rame i pomaže građanima i liderima BiH koji su spremni suočiti se sa teškim izazovima koji postoje u ovoj zemlji.

Moj tim u Ambasadi dobro zna da su ostvareni brojni uspjesi koje vrijedi pomenuti. Planiram o njima govoriti da bi građani BiH za njih preuzeli zasluge i da bi vjerovali da njihova zemlja može napredovati.
 
Naprimjer, u petak idem na svoj prvi službeni put tokom kojeg ću posjetiti jedinice Oružanih snaga BiH koje učestvuju u vježbama sa pripadnicima Nacionalne garde Marylanda. Bosna i Hercegovina je 2006. godine, deset godina poslije rata, pokrenula reformu odbrane i formirala Oružane snage ujedinjujući suprotstavljene vojske.

Danas su Oružane snage BiH cijenjen partner na međunarodnoj sceni koji daje svoj doprinos globalnim mirovnim misijama i misijama borbe protiv terorizma. Srbi, Hrvati i Bošnjaci služe u Oružanim snagama zajedno, iskazujući profesionalizam i izvrsnost pod jednom zastavom. 
 
One predstavljaju uspješno integrisan model za ono što institucije BiH mogu i treba da budu. One su institucija koja služi svim građanima BiH i pruža im zaštitu bez obzira na porijeklo, kao što je bio slučaj sa užasnim poplavama 2014. godine. Njihov uspjeh treba da služi na ponos svim građanima BiH.

Kao ambasador Sjedinjenih Američkih Država nastaviću dokazivati da su SAD istinski prijatelj BiH.

Kao što mjerač kvaliteta zraka na krovu naše ambasade pokazuje objektivna i precizna mjerenja, i ja ću u svom radu biti objektivan i iskren.

U tom duhu, volio bih pojasniti i postojeću mogućnost za nastavak i unapređenje partnerstva BiH sa NATO savezom.

NATO saveznici uputili su poziv BiH da dostavi Godišnji nacionalni program, tehnički dokument koji će Alijansi omogućiti da proširi podršku za prioritete u BiH, uključujući borbu protiv terorizma, sigurnost granica, reakciju na prirodne katastrofe, kibernetičku bezbjednost, te unapređenje reforme odbrane. Dostavljanje Godišnjeg nacionalnog programa ne znači da BiH postaje članicom NATO saveza; radi se tek o još jednom koraku naprijed u ovom partnerstvu, a u godinama koje slijede biće potrebno uložiti još mnogo truda. Sjedinjene Američke Države računaju na BiH kada je u pitanju nastavak njenog važnog partnerstva sa NATO savezom. Provođenje usaglašenih reformi uvijek predstavlja važan signal investitorima i partnerima. U međuvremenu, ja ću raditi kako bih pomogao da što više građana uvidi da je NATO savez platforma koja pruža sigurnost i stabilnost svima u zemlji.

Radujem se što ću imati priliku putovati širom BiH i upoznati se sa žiteljima Banjaluke, Srebrenice, Bijeljine, Tuzle, Brčkog i drugih mjesta, te saznati više o istoriji, kulturi, raznolikosti i potencijalu ljudi ove zemlje.
 
Drago mi je što ću imati priliku razgovarati o budućnosti u kojoj je članstvo u EU realna mogućnost, a ne tek puki san, budućnost u kojoj vladavina zakona nije samo prazna fraza nego podrazumijeva da ova država uvažava i štiti sve svoje građane.

Znam da se građani BiH mogu okupiti oko zajedničke želje da žive u zemlji u kojoj su plate dobre, u kojoj pronalaženje posla nije maštarija, u kojoj su bezbjedni i mogu udisati čist zrak i u kojoj mladi ljudi i porodice imaju mogućnost da uspiju, ovdje, kod kuće.

Hvala vam. Biće mi drago odgovoriti na nekoliko pitanja.

###

Introductory Press Statement
United States Ambassador to BiH Eric Nelson
Press Conference
Sarajevo, March 7, 2019

Dobar dan.  Hvala što ste mi se danas pridružili.  
I have had a very informative and engaging start to my tenure in BiH.  I’ve appreciated the warm welcome and am quickly starting to feel at home.  I welcome this opportunity today to discuss the United States’ goals and hopes for Bosnia and Herzegovina. 

I look forward to leading my government’s work here to advance prosperity, security, and respect for the rule of law to benefit all the citizens of Bosnia and Herzegovina.  The United States will continue to be a guarantor of Bosnia and Herzegovina’s sovereignty and territorial integrity.  My top priority will be helping BiH to achieve progress toward its declared goals of becoming a member of NATO and the European Union.

But a more fractured BiH is incompatible with its stated goal of joining these organizations; a more fractured BiH would be a direct impediment to its future prosperity.

The United States strongly supports progress toward integration into Euro-Atlantic institutions, which will secure stability, security, and prosperity for this country.  I arrive at a time when Bosnia and Herzegovina is reaching a very important point on that path to securing a promising future.  First, BiH has submitted its responses to the EU questionnaire and awaits the EU’s opinion that will begin to detail the path toward membership.  Second, NATO members have extended an open hand for BiH to continue and strengthen its partnership with the submission of an Annual National Program.  The necessity for reforms is becoming more pressing.  The need for courageous, forward-looking leadership is even more critical. 

Empty promises and rhetoric alone will become even more futile. 
We, are here to help, but the responsibility for progress rests with the actions of BiH leaders, and with the citizens to hold leaders accountable. 

BiH has the potential to achieve this future.  But it also needs the political will to agree to essential reforms. 

The United States will continue to stand with people who are working today to expand prosperity, because a weak economy and high unemployment undermine stability.  Endemic corruption is crippling productivity, discouraging foreign investors, and driving the most talented and ambitious to emigrate. 

The United States will continue to help Bosnia and Hérzegovina improve law enforcement, increase border security, and counter terrorism and violent extremism as well as foreign influence that blocks the country’s progress.

The United States will also continue to promote effective government and rule of law.  Improving transparency and accountability will help BiH citizens of all faiths, ethnicities, and identities feel respected, protected, and supported by their government.  It will also make Bosnia and Herzegovina a more attractive destination for U.S. business and investment. 

Our assistance and aid extends across the breadth of BiH, also to improve education and support media freedom and civil society.  We are working to improve the business climate, advance tax reform, modernize the energy sector, and help farmers access the EU market.

The millions and millions of immigrants who built America were always looking to the future.  They embraced their identity, but grew beyond their past.  As the United States Ambassador in Bosnia and Herzegovina, I hope I will be able to help you see and reach a more secure and prosperous future.  We must honor the past and never forget the victims - on all sides - who died during the last war and those that preceded it.  But polarizing rhetoric keeps old wounds open. 
It revives and recycles fears and enmities that can keep the country chained to its past.  The past need not limit the future. 

This is a country of enormous potential, beauty, and resources. 
I look forward to leading an Embassy team that is strongly committed to standing shoulder to shoulder, assisting the citizens and leaders of BiH who are ready to face the country’s difficult challenges. 

My Embassy team knows well that there are many successes worth celebrating.  I plan to talk about those successes so that BiH citizens take credit and believe in the country’s potential to move forward. 

For example, my first official trip on Friday will include a visit to BiH military units participating in readiness exercises with members of the Maryland Army and Air National Guard.  Bosnia and Herzegovina launched defense reform and formed the Armed Forces in 2006, unifying opposing armies a decade after the war. 

Today, the AFBiH is a valued international partner, contributing to global peace and counter-terrorism missions.  Serbs, Croats, and Bosniaks serve together, with professionalism and excellence, under one flag.  They are a successfully integrated model of what a BiH state institution can and should be.  An institution that serves and protects all citizens of BiH regardless of background, as they did during the terrible floods of 2014.  All citizens of BiH should take pride in and celebrate their success. 

As the United States Ambassador, I will continue to show the U.S. to be a trusted friend of BiH.  Like the air quality monitor on top of our embassy, I will work to share objective and honest assessments. 
In that spirit, I’d like to bring some clarity to the present opportunity to continue and enhance the BiH partnership with NATO. 

NATO allies have invited BiH to submit an Annual National Program, a technical document that will enable the Alliance to expand its support for the priorities of BiH, including counterterrorism, border security, disaster response, cybersecurity, and advancing defense reform. 
Submission of the ANP does not make BiH a member of NATO; it is simply a step forward in the partnership, and a lot of work, still lies ahead for the coming years.  The United States counts on BiH continuing its important partnership with NATO.  Following through on agreed reforms always sends an important signal to investors and partners.  I will be working in the meantime to help more citizens appreciate how NATO provides a security umbrella that ensures safety and stability to all citizens. 

I look forward to travelling across BiH to meet with citizens in Banja Luka, Srebrenica, Bijeljina, Tuzla, Brcko, and elsewhere, to learn about the history, culture, diversity, and potential of its people.
 
I look forward to many conversations about a future in which EU membership is a tangible reality, not just a dream; a future in which rule of law is not an empty phrase but means that all citizens of this country feel respected and protected. 

I know that the citizens of BiH can unite around their desire to live in a country where wages are good, where employment is not a fantasy, where security is assured, where citizens can breathe clean air, and where young people and families have good opportunities for success here, at home.

Thank you.  I will be happy to take a few questions.

Comments