Ambassador Nelson’s Address on the Importance of Technology the Neum NetWork 9 Conference


Ambassador Nelson’s Address on the Importance of Technology at the Neum NetWork 9 Conference

Good evening.  I’m glad to have the chance to address you all at the Neum NetWork 9 Conference.  I regret my travel schedule prevents me from being there in person. 
The IT sector is a fundamental part of the strength and success of the United States’ economy.  It is a bright spot here in Bosnia and Herzegovina and can help transform the country into a place where people can build a prosperous future. 
I’d like to mention five ways the U.S. Embassy is working to advance that transformation.

Making Government More Efficient
First, we are investing in technologies to improve safety and security in BiH, from robots to clear mines to information and communication systems that support law enforcement. 
Second, IT can transform government, in important ways – cutting bureaucracy, limiting corruption, and creating a better business environment.     
Our Agency for International Development has helped the Federation government to develop online annual statements.  This empowers citizens to verify that employers are paying their social contributions.  USAID has also invested in budget management information systems, for all 10 cantons and helped install treasury systems in 39 municipalities.  Next challenge is the implementation of existing e-signature laws in harmony with EU standards.  Perhaps the best example of how technology can provide transparency to the public is the air quality monitor tweeting from the top of our Embassy in Sarajevo. 

Education
Third, the U.S. Embassy sees that BiH schools are failing to prepare students ready to fill jobs in a growing IT sector.  We have been engaged on education reform through the Business Education Council with leading IT business leaders, including BIT Alliance, LinkMostar, Telemach, and others.  Our nine, soon to be ten, American Corners offer youth across the country the opportunity to develop STEM skills through workshops on everything from robotics to coding. And young people at Embassy-supported hackathons have created apps that help kids with special needs, improve food safety, and more.
We are equipping STEM classrooms across the country where students will receive science, tech, engineering and math training in a curriculum focused on critical thinking. 
To support the IT sector, we ask you to join us in advocating for legislative changes to support innovative educational institutions such as IT Academies, workshops and boot camps, and to modernize university curricula.
U.S. companies are already taking action to address these education gaps.  For example, Microsoft created the BiH Skills Center.  And Cisco supports 10 Cisco Academies.

Growing the Economy
Fourth, we see the IT industry powering economic growth.  IT is a global industry creating opportunities that transcend borders.  Good-paying IT jobs can keep BiH’s talented youth well employed here at home. 
That’s why the United States supports tech sector entrepreneurs through our USAID Diaspora Invest program.  For example, Bosnian-American entrepreneur Biljana Lovrinovic received a USAID co-financing to open her Travnik-based IT firm, Galop Digital, and offer digital marketing and software development services to clients globally.
And finally, because the United States wants to see more growth of IT sector employment here, we continually advocate for stronger intellectual property rights.

Conclusion
All of you as tech leaders have the capacity to change your country for the better.  You can deliver creative thinking and innovation for a more prosperous future.  I wish you much success at the conference and in your work. ####


Izlaganje ambasadora Nelsona o važnosti tehnologije na NetWork 9 konferenciji u Neumu 

Dobro veče. Drago mi je što mi se ukazala prilika da vam se obratim povodom Konferencije Network 9. Žao mi je što sam spriječen da vam se lično pridružim.
 
IT sektor temelj je snage i uspjeha privrede Sjedinjenih Američkih Država. U Bosni i Hercegovini ovaj sektor je svijetla tačka koja može pomoći da se ova zemlja transformiše i da njeni građani u njoj mogu graditi prosperitetnu budućnost.

Pomenuo bih pet stvari koje Ambasada SAD čini kako bi dala doprinos ovoj transformaciji.

Efikasnija Vlada
 
Prvo, kako bi se poboljšala bezbjednost u BiH, ulažemo u tehnologije - od robota za deminiranje, do infomacionih i komunikacionih sistema za podršku provedbi zakona.
Drugo, primjena informacionih tehnologija može transformisati vlasti i to značajno – rezanjem birokratije, ograničavanjem korupcije i stvaranjem bolje poslovne klime.
 
Naša Agencija za međunarodni razvoj pomogla je Vladi Federacije BiH u izradi programa za “online” završni račun. To omogućava građanima da provjere da li poslodavci uplaćuju doprinose. USAID je takođe uložio sredstva u informacione sisteme za upravljanje budžetom u svih 10 kantona, te pomogao uvezivanje 39 opština u sistem trezorskog poslovanja. Sljedeći izazov je provođenje postojećih zakona o elektronskom potpisu u skladu sa standardima EU. Možda je najbolji primjer podrške tehnologije transparentnom informisanju javnosti upravo prenos podataka putem Tweetera, sa mjerača kvaliteta zraka postavljenog na krovu zgrade naše Ambasade u Sarajevu.

Edukacija
Treće, Ambasada SAD uvidjela je da škole u BiH ne uspijevaju da pripreme učenike za radna mjesta u rastućem IT sektoru. Angažovali smo se i u reformi obrazovanja posredstvom obrazovnih vijeća u kojima učestvuju i pojedinci iz vodećih firmi u oblasti IT, poput BIT Alliance, LinkMostar, Telemacha i drugih. Naših devet, uskoro deset, američkih kutaka mladima iz cijele zemlje omogućuju sticanje STEM vještina kroz radionice koje pokrivaju teme od robotike do kodiranja. Mladi ljudi su, u okviru “hackatona”, čiju je organizaciju podržala i naša Ambasada, kreirali aplikacije koje služe za pomoć djeci sa posebnim potrebama, za praćenje kvalitete hrane i još mnogo toga.

Opremamo STEM učionice širom zemlje u kojima će đaci sticati znanja iz oblasti nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike u skladu sa nastavnim planom i programom koji podstiče kritičko razmišljanje.

Kako bismo podržali IT sektor, pozivamo vas da nam se pridružite u zagovaranju promjena u zakonskim rješenjima kako bi se omogućila podrška inovativnim obrazovnim institucijama, poput IT akademija, radionica i kampova, te modernizovali nastavni planovi i programi na univerzitetima.

Američke kompanije već preduzimaju aktivnosti kako bi se premostili nedostaci uočeni u obrazovnom sistemu. Na primjer, Microsoft je u BiH osnovao Centar za sticanje vještina, a Cisco pruža podršku za 10 Cisco akademija.Ekonomski napredak
Četvrto, mi na IT industriju gledamo kao na pogon ekonomskog rasta. To je globalna industrija čije mogućnosti prevazilaze granice. Dobro plaćeni poslovi u oblasti IT mogu zadržati talentovane mlade ljude u BiH.

Iz tog razloga Sjedinjene Američke Države podržavaju preduzetnike u tehnološkom sektoru posredstvom USAID Programa za investicije iz dijaspore. Kao primjer navodim bosansko-američku preduzetnicu Biljanu Lovrinović koja je uz pomoć sredstava ovog programa, a kojeg sufinansira USAID, otvorila IT firmu u Travniku pod nazivom Galop Digital koja klijentima, na globalnom nivou, nudi usluge digitalnog marketinga i razvoja softvera.

Konačno, s obzirom da Sjedinjene Američke Države žele povećanje zapošljavanja u IT sektoru u BiH, nastavljamo da podržavamo jačanje prava intelektualnog vlasništva.

Zaključak
 
Svi vi, lideri u oblasti moderne tehnologije, imate potencijal da svoju zemlju promijenite nabolje. Kreativnim razmišljanjem i inovacijama možete doprinijeti boljoj budućnosti. Želim vam puno uspjeha na konferenciji i u poslovanju

Comments