Obrazovanje: kljuc za buducnost/Education: The Key to the Future

Obrazovanje – ključ za budućnost


Bosna i Hercegovina se suočava sa mnogim izazovima.  Jedan od najvećih koji zahtijeva što hitnije rješavanje je potreba da se djeci osigura kvalitetno obrazovanje za 21. stoljeće koje će im obezbijediti vještine neophodne da budu konkurentni na današnjem tržištu rada.  Broj mladih ljudi koji napušta zemlju jer drugdje imaju bolje šanse za uspjeh je problem sa kojim se suočavaju svi građani BiH.  Stopa nezaposlenosti među mladima ovdje je gotovo famoznih 60 posto.

Istovremeno nam predstavnici privatnih firmi govore da žele zapošljavati ljude, ali da ne mogu naći kvalifikovane radnike za slobodna radna mjesta.  Kvalitetno obrazovanje koje vodi do intelektualnog razvoja i uspješnog zaposlenja ključno je za vitalnost i budućnost bilo koje zemlje.  Diskriminacija, segregacija i politizacija negativno utiču na kvalitet obrazovanja u BiH.  To nije pitanje koje se tiče samo jednog konstitutivnog naroda – to je pitanje za sve.

U proteklih nekoliko sedmica se već uzdrmani obrazovni sistem suočio sa napadom na svim nivoima – od osnovnih škola, do univerziteta; ali dobra vijest je da su se građani pokrenuli i podstakli lokalne lidere da djeluju, što mijenja situaciju.  Građani su pokazali aktivno interesovanje za zajedničku budućnost bh. omladine i zahtijevali su odgovornost političara da provode politike koje će riješiti probleme sa kojima se mladi danas suočavaju.  A pametni političari ih slušaju.

U Sarajevu su se učenici, roditelji i nastavnici glasno suprotstavili pokušajima da se revidira nastavni plan i program bez obzira na uticaj tih promjena na kvalitet obrazovanja, da se uvedu eksterni ispiti koji nisu usklađeni sa ostatkom zemlje, da se politički “opreme” školski odbori i da se spoje škole – sve bez konsultacija sa lokalnom zajednicom i partnerima u oblasti obrazovanja.  Drago nam je što je Kantonalna skupština odlučila da uzme u razmatranje zabrinutost građana i nadamo se da će revidirati svoje planove uzimajući u obzir budućnost i najbolje interese učenika.

Učenici Stručne srednje škole iz Jajca su sjajan primjer građanskog angažmana u njegovom najboljem izdanju.  Suočeni sa podjelom škole, oni su, zajedno sa hrabrim profesorima i uz podršku roditelja postali “glas morala u BiH” po pitanju segregacije u školama.  Jasno su kazali da niti je u njihovom najboljem interesu, niti je u najboljem interesu zemlje da se proces obrazovanja odvija u okruženju podjela.  Apsolutno su u pravu.  Može se i mora postići kompromis koji ne pravi dalje podjele po etničkim principima, kompromis koji prihvata i poštuje učenike koji su u manjini.

U Tuzli je prošlog mjeseca Kantonalna skupština usvojila zakon zahvaljujući jednom glasu koji političarima daje ovlasti da imenuju rukovodstvo Univerziteta u Tuzli koji je do sada spadao među institucije koje uživaju najveći stepen nezavisnosti i poštovanja u zemlji.  Zakon omogućava da se vrši neprikladan politički uticaj na rukovodstvo i nastavno osoblje univerziteta.  Odluke Univerziteta treba da se zasnivaju na želji da se postigne izvrsnost u obrazovanju, a ne na politici; stavljanje rukovodstva univerziteta pod političku kontrolu neće doprinijeti reputaciji Univerziteta u Tuzli koji je poznat po svojoj izuzetnoj akademskoj reputaciji.  Ovo je ozbiljan udarac akademskoj nezavisnosti i integritetu drugog po veličini javnog univerziteta u Federaciji BiH.

A u Republici Srpskoj, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je novi zakon o osnovnom obrazovanju u kojem se ne spominje država Bosna i Hercegovina i iz kojeg je izbačen najvažniji element iz Okvirnog zakona o obrazovanju iz 2003. godine, Zajednička jezgra nastavnih planova i programa. Ključni kontakti u RS rekli su nam da je namjera zakona da škole pređu na obrazovnu filozofiju koja se zasniva na rezultatima, a taj cilj i Zajednička jezgra nastavnih planova i programa ne isključuju se međusobno. Biće nam drago pratiti kako provedba ovog novog zakona vodi škole u RS ka ostvarenju toga cilja.

Zajednička jezgra nastavnih planova i programa kreirana je s ciljem unapređenja kvalitete obrazovanja širom BiH.  Njome se ne eliminišu jezik, religija niti bilo koji drugi predmet iz “nacionalne grupe predmeta”. Ono što se njome postiže je modernizacija nastavnih planova i programa širom BiH; ona takođe garantuje da će svi učenici, bez obzira na svoju etničku pripadnost ili dio zemlje u kojem žive, dobiti jednako, visokokvalitetno, moderno obrazovanje zasnovano na univerzalnim ljudskim pravima, multikulturalizmu i pomirenju. Zajednička jezgra nastavnih planova i programa ključna je za učenike u BiH i njihovu sposobnost zadovoljenja evropskih i međunarodnih standarda. Kao što je bivši generalni sekretar UN, Kofi Annan, rekao: “Obrazovanje je premisa napretka u svakom društvu, u svakoj porodici”.

Moje osoblje i ja već dugi niz godina radimo sa lokalnim partnerima i međunarodnom zajednicom na provedbi Zajedničke jezgre i da bismo dali podršku učenicima u cijeloj BiH koji željno žele obrazovanje koje će ih pripremiti da budu lideri na globalnom tržištu i u stabilnoj i prosperitetnoj BiH. U našem daljem radu planiramo našim angažmanom pomoći učenicima iz svakog kutka BiH da steknu obrazovanje koje im je potrebno i koje zaslužuju. Ali, to ne možemo sami postići.

Apelujemo na građane BiH da slijede primjer učenika i nastavnika u Jajcu, te nastavnika, učenika i roditelja u Kantonu Sarajevo i da progovore, da se njihov glas čuje. Građani mogu voditi proces reforme obrazovnog sistema ukoliko mirnim putem zahtijevaju da izabrani zvaničnici rade u najboljem interesu mladih ljudi u BiH – na kvalitetnom obrazovanju za njih koje će ih odvesti na put uspjeha ka zajedničkoj budućnosti.  Bivši američki predsjednik, Franklin D. Roosevelt najbolje je to opisao: “Demokratija ne može uspjeti ukoliko oni koji biraju nisu spremni da biraju mudro. Zato je pravi istinski čuvar demokratije obrazovanje”.

###

Education – The Key to the Future


Bosnia and Herzegovina faces many challenges.  One of the greatest and most pressing of these is the need to provide a strong, 21st century education to its children that will provide them with the skills to be competitive in today’s job market.  The number of young people leaving this country because they have better opportunities elsewhere is a problem facing all citizens of BiH.  Youth unemployment here is famously high at almost 60 percent.  Yet, private companies consistently tell us they want to hire, but cannot find qualified applicants for open jobs.  Quality education leading to intellectual development and successful employment is crucial for the health and future of any country.  Discrimination, segregation and politicization are negatively affecting the quality of education in BiH.  This is not an issue for any one constituent people – this is an issue for all. 

In recent weeks, the already faltering educational system has been under assault at every level, from elementary schools to universities, but the good news is that a number of citizens are standing up and engaging local leaders, and it’s making a difference.  Citizens are taking an active interest in the shared future of BiH’s youth, and holding some politicians accountable for delivering on policies to address the challenges facing young people today.  And smart politicians are listening to them. 

In Sarajevo, students, parents and teachers loudly voiced their opposition to proposals to revise the curriculum without regard to the effect on quality of education, to introduce external examinations that do not harmonize with the rest of the country, to politically “stack” school boards, and to merge schools without consulting local communities and education partners.   We are glad that the cantonal assembly is taking the time to take the concerns of constituents into consideration, and hope they will revise their plans with a view to the future and students’ best interests.

In Jajce, students at the Vocational High School provide a shining example of civic engagement at its finest.  Faced with the division of their school they – along with brave teachers and supportive parents – have become the “moral voice of BiH” on the issue of school segregation.  They have clearly articulated that it is neither in their interest, nor in the country’s best interest, to be educated in a divided environment.  And they are absolutely right.  A compromise that does not further divide students along ethnic lines, but both recognizes and respects minority constituent students, can and must be found.

Last month in Tuzla, the Cantonal Assembly passed a law by one vote that gave politicians the power to appoint the leadership at the University of Tuzla, until now one of BiH’s more independent and respected institutions.  This has opened the door to undue political influence on the university’s management and faculty.  The pursuit of excellence, not politics, should drive university decisions; placing the university’s leadership under political control will do nothing to maintain the University of Tuzla’s reputation for academic distinction.  This is a severe blow to the academic independence and integrity of the second largest public university in the Federation of BiH.

And in Republika Srpska, the RSNA passed a new elementary education law that does not mention the state of BiH and leaves out the most essential element of the 2003 Framework Law on Education, the Common Core Curriculum (CCC).  Key contacts in the RS tell us the law’s intent is to move schools toward a results-based education philosophy, and that goal is not mutually exclusive with the CCC.  We look forward to seeing how implementation of this new law will advance RS schools toward this end.

The Common Core Curriculum was designed to raise the level of education across BiH.  It does not eliminate language, religion, or other “national” subjects.  What it does do is modernize the curriculum across BiH and guarantee that all students, regardless of ethnicity or geography, receive an equal, high-quality, modern education based on universal human rights, multiculturalism and reconciliation.  The CCC is vital if BiH students are to reach European and international standards.  As former U.N. Secretary General Kofi Annan said, “Education is the premise of progress, in every society, in every family.”

My staff and I have worked for many years with local partners and the international community to help implement the CCC and to provide support to students across BiH who are hungry for an education that will prepare them to lead in the global marketplace, and in a stable and prosperous BiH.  Going forward, we plan to step up our engagement to help students from every corner of BiH get the education they need and deserve.  But we cannot do this alone.

We encourage citizens of BiH to follow the example of the students and teachers in Jajce, and the teachers, students and parents in Sarajevo Canton, and make their voices heard.  Citizens can drive the education reform process if they peacefully demand that elected officials work toward the best interest of BiH’s young people – a quality education that sets them on a path of success to a shared future.  Former U.S. President Franklin D. Roosevelt, said it best – “Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely.  The real safeguard of democracy, therefore, is education.”


###

Comments

 1. Moje ime je Christine, sretna sam što danas ovdje dijelim svoje svjedočanstvo sa svijetom koji nikada ne zamišljam da to radim, ali puna sam radosti i želim da im drugi pomognu. Po struci sam uredski urednik, imam dvoje djece sa suprugom. Muž me napustio i našu djecu bez ikakvog objašnjenja, upravo je napustio kuću i sljedeće što sam čuo da vidi drugu ženu, pokušao sam svim mogućim sredstvima da ga vratim kući, ali čudno se ponašao prema meni i čak zapostavio djecu. Bio sam frustriran i devastiran, tražio sam pomoć iz različitih uglova dok nisam vidio post o dr. Ajayi-u koji je doveo čaroliju. Kontaktirao sam vračara čarolije koji mi je rekao što da radim. Uvjeravao me da će baciti čaroliju i sve će biti dobro u roku od tri dana, ali bio sam sumnjičav, razmislio sam o tome prije nego što sam ga napokon kontaktirao, zajedno smo prošli postupak i na moje iznenađenje čarolija je radila i moj suprug vratio se kući i kleknuo da moli za oproštaj, ali prvo mu je bio poziv iznenađenja jer nismo razgovarali oko 6 mjeseci. Dr Ajayi je zaista čovjek njegovih riječi, ako imate problema u svojoj vezi ili bilo kojem aspektu svog života, obratite se čarobnjaku dr. Ajayi-u za trajno rješenje.

  E-adresa: drajayi1990@gmail.com
  WhatsApp broj: +2347084887094

  ReplyDelete
 2. Trebate li financijsku pomoć? Jeste li u financijskoj krizi ili su vam potrebna sredstva za pokretanje vlastitog posla? Trebaju li vam sredstva za podmirivanje duga, otplatu računa ili pokretanje dobrog posla? Imate li nisku kreditnu ocjenu i teško vam je dobiti kapitalne usluge od lokalnih banaka i drugih financijskih institucija? Evo vaše prilike za dobivanje financijskih usluga od naše tvrtke. Sljedeće financije nudimo pojedincima-
  * Komercijalne financije
  *Osobne financije
  *Poslovne financije
  * Građevinarske financije
  * Poslovne financije i još mnogo toga: @ 1% kamatna stopa; Kontaktirajte nas putem
  e_mail: (financialserviceauthority400@gmail.com)

  Također možete doći do sljedećeg
  https://dubaifinancialserviceauthority.blogspot.com/

  WhatsApp: +60 112 569 3785

  ReplyDelete

Post a Comment