Napredak na NATO putu/Progress on the NATO Path

Napredak na NATO putu

 Napomena: Gost blogger ove sedmice je Tamir Waser, politički savjetnik u Misiji SAD-a pri NATO-u i bivši šef političkog odjela Ambasade SAD-a u Sarajevu.

Sedam dana prije isticanje roka - 30. novembra, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je Pregled odbrane koji daje smjernice za budući broj vojnika i strukturu Oružanih snaga BiH (OS BiH) i definiše plan za modernizaciju OS BiH.  Ove sedmice, ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza obećali su pomoć Saveza u provedbi ovih reformi.  Ovo možda zvuči kao diplomatski rječnik koji ne znači ništa, ali ova dva koraka predstavljaju stvarni napredak na putu Bosne i Hercegovine ka NATO savezu.
  
Pregled odbrane je bila tema tokom nekih od mojih prvih sastanaka kada sam došao u Ambasadu u Sarajevu 2011. godine.  Tokom pet godina nakon toga, sva pitanja koja prečesto otežavaju provedbu reformi u BiH – suprotstavljene agende, unutarnja neslaganja, tromost birokratije – usporavala su napredak po ovom pitanju.  Na kraju su, ipak, članovi Predsjedništva i rukovodstvo Ministarstva odbrane postigli kompromis – vjerovatno niko nije dobio sve što je želio, ali su zajedno došli do konsenzusa koji je dobar za BiH u određivanju realnih smjernica za budućnost kada je riječ o veličini i strukturi Oružanih snaga.

Za vrijeme mog boravka u BiH i u godinama nakon toga, također sam čuo da je put BiH ka NATO savezu “blokiran” zbog talinskog uslova o knjiženju vojne imovine.  Taj argument, međutim, zanemaruje činjenicu da je 2010. u Talinu Bosna i Hercegovina primljena u Akcioni plan za članstvo i prepoznata kao zemlja koja zvanično nastoji da postane članica NATO saveza.  Ono što BiH nije u mogućnosti sada uraditi je dostaviti svoj Godišnji nacionalni plan (ANP).  Šta je ANP?  To je plan kojim se zemlja obavezuje na provedbu niza reformi vezanih za NATO koje osiguravaju da zemlja zadovoljava standarde NATO saveza u svojim odbrambenim i sigurnosnim strukturama i da je privržena vrijednostima saveza.

Nakon što je završen Pregled odbrane uz značajne konsultacije sa Štabom NATO saveza u Sarajevu i nakon što su se ministri vanjskih poslova složili da pruže podršku njegovoj provedbi, BiH će moći raditi na odbrambenim i sigurnosnim reformama radi ispunjenja NATO standarda koje bi provodila u sklopu Godišnjeg nacionalnog plana.  Drugim riječima, put nije blokiran i sada će se fokus preusmjeriti na to da se sadržaj Pregleda odbrane pretvori u konkretne, neophodne reforme – a NATO će u tome pomoći.

Pored toga, NATO razmatra načine da se BiH dodatno politički angažuje da bi se reafirmisala činjenica da je na državnom nivou postignut konsenzus o budućnosti OS BiH i da se poduzimaju ozbiljne aktivnosti kako bi se riješila otvorena pitanja unutar OS BiH.  Ovo je u skladu sa kontinuiranim angažmanom NATO saveza u regionu, uključujući istorijski i srdačan sastanak srbijanskog premijera Vučića sa Sjeverno-atlantskim vijećem prošlog mjeseca, prošlogodišnju pozivnicu Crnoj Gori da se priključi NATO savezu, kao i našu kontinuiranu ulogu na Kosovu.

Prije više od 20 godina NATO je preuzeo obavezu prema stanovnicima Zapadnog Balkana – da pomogne da se održi mir, da podrži reforme, da ostane otvoren za nove članice iz regiona – u skladu sa deklarisanim prioritetima tih zemalja.  Kao što je ove sedmice, govoreći o Zapadnom Balkanu, generalni sekretar NATO-a Stoltenberg istakao „moramo raditi više da podržimo reforme i stabilnost, kroz više političkog dijaloga i praktične saradnje, i uz još bližu saradnju sa Evropskom unijom, jer stabilnost na Zapadnom Balkanu donosi više stabilnosti Evropi.“ Ovosedmična odluka da će NATO pomoći BiH da provede Pregled odbrane u skladu je sa tim opredjeljenjem; BiH je napravila važan korak i NATO je odgovorio konkretnom podrškom.  Lično se nadam da će ovakvih koraka biti i u budućnosti.

###

Progress on the NATO Path

 Note: Guest blogger this week is Tamir Waser, the Political Advisor at the U.S. Mission to NATO and a former Political Counselor at the U.S. Embassy in Sarajevo

One week before its November 30 deadline, the Presidency of Bosnia and Herzegovina approved the defense review, providing guidelines for the future size and structure of the Armed Forces of BiH (AFBiH), as well as a plan for AFBiH modernization. This week, NATO foreign ministers pledged NATO assistance in implementing these reforms. This may sound like diplomatic speak that doesn't mean anything, but these two steps mark real progress on BiH's path to NATO. 

The defense review was a topic in some of my first meetings on arriving to the Embassy in Sarajevo in 2011. In the five years since, all the issues that too often hamper reform in BiH - conflicting agendas, infighting, bureaucratic inertia - each played a role in slowing it down.  In the end, though, the members of the Presidency and Ministry of Defense management team found a compromise - probably none of them got all they wanted but together they forged a consensus agreement that was good for BiH in setting realistic future directions for the size and structure of the Armed Forces. 

During my time in BiH and in the years since, I also heard that BiH's path to NATO was "blocked" by the Tallinn condition on defense property. But that argument misses the point that in 2010 at Tallinn, Bosnia and Herzegovina was admitted to the Membership Action Plan and recognized as an official aspirant for NATO membership. What BiH cannot do right now is submit an Annual National Plan.  What is an ANP? It is a plan for a series of reforms that a country pledges to undertake to address concerns from NATO to ensure a country is up to NATO standards both in its defense and security structures and in its adherence to NATO values. 

With the completion of the defense review, on which NATO HQ Sarajevo was heavily consulted, and the agreement by foreign ministers to provide help in its implementation, BiH will be able to work on the kinds of defense and security reforms to meet NATO standards that it would do under an ANP. Put another way, the path is not blocked and the focus will now be on turning the words of the defense review into concrete, necessary reforms - and NATO will help with that. 

Additionally, NATO is considering ways to engage BiH even more on a political level to acknowledge that at the state level we have seen consensus on the future of the AFBiH and serious efforts to address long standing issues in them. This is consistent with NATO's continued engagement with the region, including the historic and warm meeting of Serbian PM Vucic at the NAC last month, last year’s invitation to Montenegro to join NATO, and our continued role in Kosovo.      


For more than 20 years, NATO has made a commitment to the people of the Western Balkans - to help ensure the peace, to support reforms, and to remain open to new members from the region - in accordance with the stated priorities of those countries. As NATO Secretary General Stoltenberg said this week about the Western Balkans, “we must do more to support reform and stability, with more political dialogue, more practical cooperation, and by working even more closely with the European Union. Because stability in the Western Balkans brings greater security to Europe.”  This week's decision that NATO will help BiH implement the defense review is consistent with that view; BiH took an important action and NATO responded with concrete support. It is my personal hope that we will see more steps like this in future. 

Comments