NATO je odredio put, sada je na BiH da ubrza proces/NATO Set the Path, Now BiH Must Pick Up the Pace

NATO je odredio put, sada je na BiH da ubrza proces

Autori: Britanski ambasador u BiH Edward Ferguson, ambasadorica SAD-a u BiH Maureen Cormack i brigadni general Giselle M. Wilz, zapovjednica NATO štaba u Sarajevu

Politički lideri u BiH moraju ozbiljno razgovarati o putu BiH ka NATO savezu.  Mi znamo kakva su naša razmišljanja i šta nam većina građana kažu da žele: BiH mora poduzeti naredne korake ka NATO savezu.  Neki se od vas možda pitaju zašto vam bi trebalo biti važno članstvo u NATO savezu, a znamo da ima i onih koji smatraju da članstvo BiH u NATO savezu nije ispravno.  Konačno članstvo zemlje u NATO savezu je važna odluka koju možete donijeti samo vi i niko drugi.  Dozvolite da objasnimo šta NATO savez znači za građane.  Jednostavno rečeno, NATO savez je važan ne samo kao garancija mira i stabilnosti koju podrazumijeva obaveza saveznika da brane jedni druge, ovaj savez je važan također jer nudi jasan put za sigurnosne reforme i reforme u oblasti vladavine zakona koje će pomoći da se poboljša život običnih građana.  Ukoliko želite pozitivne promjene u BiH, put ka NATO savezu je odličan način da se one i ostvare.

Iako su vrata NATO saveza otvorena, put ka članstvu je težak, i to s pravom:  ideja kolektivne odbrane koja je srž NATO saveza podrazumijeva da svaka članica mora ne samo biti spremna, nego i sposobna da pomaže drugim članicama.  Govori, deklaracije i izjave nisu dovoljni:  djela, aktivnosti, naporan rad i donošenje teških odluka, to je potrebno kako bi BiH od zemlje koja teži ka članstvu u NATO savezu postala zemlja članica.  Ono što nedostaje je ovaj drugi dio – djela, aktivnosti, naporan rad i donošenje teških odluka.

NATO savez je 2010. godine primio formalni zahtjev Predsjedništva BiH i pozvao Bosnu i Hercegovinu da aktivira Akcioni plan za članstvo, tj. MAP.  Jedini uslov je bio da BiH prvo uknjiži imovinu koja je neophodna za potrebe odbrane kao državnu imovinu.  Ovo je bila  namjerno nisko postavljena ljestvica koju su, ustvari, bh. zvaničnici ponudili NATO savezu kao nešto što mogu brzo ostvariti.  Zakon o odbrani iz 2005. godine nalaže vlastima  da “provedu aktivnosti neophodne za članstvo BiH u NATO savezu”.  Međutim, šest godina kasnije, napredak ka ispunjenju takozvanog “Tallinnskog uslova” je zaustavljen:  u potpunosti je uknjižena samo 21 od 63 lokacije.  Za četiri lokacije se vode postupci pred sudovima, uključujući Han Pijesak, oko čijeg se vlasništva sada vodi žalbeni postupak pred Sudom BiH.  Četiri druge lokacije su djelomično uknjižene, dok je u slučaju preostale 34 lokacije postignut mali napredak – a još nije uknjižena niti jedna lokacija u Republici Srpskoj.  Građani BiH izgubili su šest dragocjenih godina potencijalnog napretka i to je šteta.

Ali, ima nade: Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, naši partneri i NATO – svi žele da ovdje dođe do napretka. Uslov iz Tallinna nije ispunjen, ali to ne znači da se napredak ne može ostvariti u nekoj drugoj oblasti. Sada je posebno dobro vrijeme da se pokažu postignuća, jer će NATO imati svoj dvogodišnji samit u Warsawi osmog i devetog jula. Ključno pitanje je sljedeće: Kako Bosna i Herzegovina može pokazati značajan napredak u samo nekoliko sedmica? Mislimo da je odgovor na ovo pitanje: Bosna i Hercegovina treba da se fokusira na Pregled odbrane..

Pregled odbrane je tehnički dokument koji definiše strateško okruženje, prijetnje, izazove, rizike i kapacitete koje jedna zemlja treba da bi ispunila obaveze prema svojim građanima. Definisaće strukturu snaga (veličinu i kapacitete), planove za modernizaciju i resurse koji su potrebni Oružanim snagama BiH da uspješno izvršavaju sve misije unutar te strategije. Ukratko, Pregled odbrane će osigurati da BiH ima oružane snage odgovarajuće veličine koje napreduju, uz fiskalno održiv odbrambeni i sigurnosni sektor.  

Da budemo jasni, Pregled odbrane nije zamjena za Tallinnski uslov i njime se neće aktivirati MAP (koji predstavlja samo jedan korak na putu ka članstvu u NATO savezu, a ne samo članstvo). Ali, još uvijek je važan; svaka zemlja radi nešto slično za svoje oružane snage: SAD imaju Četvorogodišnji pregled odbrane, a Ujedinjeno Kraljevstvo ima Strateški pregled odbrane i sigurnosti. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine radi na vašem Pregledu odbrane od 2009. Pet od osam poglavlja Pregleda su završeni, ali šesto poglavlje, poglavlje koje govori o veličini Oružanih snaga i njihovoj strukturi, najteže je završiti. Razumni ljudi mogu da se ne slažu i to se dešava stalno u vezi s ključnim pitanjima kao što su veličina i struktura oružanih snaga, ali u Bosni i Hercegovini se o tome vodi debata od 2009. To je predug period, zato apelujemo da se Pregled odbrane završi što prije. Ono što je najvažnije nisu brojevi – nego jasna vizija i okvir za Oružane snage. 


Nemoguće je dovoljno istaći: vrata u NATO ostaju otvorena – širom otvorena. Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, naši partneri i NATO – svi želimo napredak u Bosni i Hercegovini. Posljednjih godina, NATO je prepoznao stručnost koju ste stekli napornim radom u oblastima deminiranja i zaštite jedinica. Duboko cijenimo doprinos vaših snaga u Afganistanu. Ali, politički lideri u BiH moraju uraditi svoj dio i moraju ovu šansu iskoristiti. Ponavljamo, Bosna i Hercegovina ima priliku da napreduje u ostvarivanju svojih interesa, a jedina prepreka je političko odlučivanje u zemlji. Kao što smo vidjeli u reakciji na poplave 2014., vaše Oružane snage razvile su se u pouzdanu instituciju koja je u stanju reagovati kada treba i raditi u korist svih građana BiH. Kao institucija, treba da budete ponosni na ono što su Oružane snage postigle za ovako kratko vrijeme. I što je još važnije, spremne su da naprave sljedeći korak. Apelujemo na vas da pomognete Oružanim snagama – i BiH – da naprave taj iskorak.

###

NATO Set the Path, Now BiH Must Pick Up the Pace

Authors: British Ambassador to BiH Edward Ferguson, U.S. Ambassador to BiH Maureen Cormack and Brigadier General Giselle M. Wilz, Commander and Senior Military Representative of the NATO Headquarters in Sarajevo

Bosnia and Herzegovina’s political leaders need to have a hard conversation among themselves about BiH’s path to NATO.  We know what we think, and what many ordinary people tell us they want:  Bosnia and Herzegovina needs to take the next steps towards NATO.  But some of you might be asking why you should care about NATO membership, and we know still others don’t agree that NATO membership is right for BiH.  To ultimately become a NATO member country is an important decision that can only be taken by you, not by anyone else.  So let’s take a moment to explain what NATO means for ordinary citizens.  To put it simply, NATO is important not just for the guarantee of security and stability it offers through the commitment Allies take to defend each other, but also because it offers a clear path for security and rule-of-law reforms that will help to improve the lives of ordinary citizens.  If you want positive change in BiH, moving towards NATO is a great way to do it.

But while NATO’s door remains open, the path is – intentionally – a tough one:  the idea of collective defense, which is at the heart of the NATO Alliance, means that every member has to not just be ready, but to be able, to help each other.  Speeches, declarations, and statements won’t cut it: effort, action, hard work and tough decisions are needed to move Bosnia and Herzegovina from a NATO aspirant to a NATO ally.  It’s that latter part – the effort, the action, the hard work and tough decisions – that is missing.

In 2010, NATO accepted a formal request from the BiH Presidency and invited Bosnia and Herzegovina to join the Membership Action Plan, or MAP.  The only requirement was that Bosnia and Herzegovina first register as state-owned the properties necessary for future defense.  This intentionally was a low bar that BiH officials actually offered to NATO as something they could quickly achieve.  The 2005 BiH Law on Defense includes the legal requirement for authorities “to conduct required activities for the accession of Bosnia and Herzegovina to NATO.” However, six years later, progress towards the “Tallinn Condition” as it’s now known is stalled: only 21 of 63 properties have been fully registered.  Four other properties are mired in court battles, including Han Pijesak, the ownership of which is now under appeal in the Court of Bosnia and Herzegovina.  Another four are only partially registered, while for the remaining 34 properties, little progress has been made – and no properties have yet been registered in the Republika Srpska.  The people of BiH have lost six valuable years of potential progress, and that’s a shame.  

But there is hope: the United States, the United Kingdom, our partners, and NATO all want to see progress here.  The Tallinn Condition hasn’t been met, but that doesn’t mean progress can’t be made elsewhere.  Now is a particularly good time to showcase achievement, as NATO will hold its biennial summit in Warsaw on July 8 - 9.  The key question is, how can Bosnia and Herzegovina show significant progress in just a few weeks?  We think the answer is for Bosnia and Herzegovina to focus on its Defense Review.

The Defense Review is a technical document that defines the strategic environment, threats, challenges, risks, and capabilities a nation needs to ensure it meets its obligations to its citizens.  It will define the force structure (size and capability), modernization plans and resources the BiH Armed Forces require to execute successfully the full range of missions within that strategy.  In short, the Defense Review will ensure that BiH has the right sized forces going forward, with a fiscally sustainable defense and security sector.  

To be clear, the Defence Review doesn’t replace the Tallinn Condition and it won’t activate MAP (which is just a step on the road to NATO, not NATO membership itself).  But it is still important, and every country does something similar for its military: the U.S. has its Quadrennial Defense Review, and the UK has its Strategic Defence and Security Review.  Bosnia and Herzegovina’s Ministry of Defense has been working on yours since 2009.  Five of the Defense Review’s eight chapters are complete, but it’s the sixth chapter, the one that includes the size of the Armed Forces and its structure, that’s proving the hardest to finish.  Reasonable people can and do disagree all the time on key issues like military size and structure, but Bosnia and Herzegovina has been debating these points since 2009.  That’s too long, and we urge completion of the Defense Review as quickly as possible.  What matters most isn’t numbers – it is a clear vision and framework for the Armed Forces.

We can’t emphasize it enough: the door to NATO remains open – wide open.  The United States, the United Kingdom, our partners, and NATO all want to see progress in Bosnia and Herzegovina.  In recent years, NATO has come to recognize your hard-won expertise in demining and force protection.  We deeply value the contributions of your forces in Afghanistan.  But political leaders in Bosnia and Herzegovina have to do their part, and must use this opportunity.  Once again, Bosnia and Herzegovina has a chance to advance its interests, with the only obstacle being its own political decision-making.  As we saw in response to the 2014 floods, your Armed Forces have developed into a reliable institution that can respond and work for all BiH citizens.  As an institution, you should be proud that it has come a long way in a short time.  More importantly, it is ready to take the next step. We urge you to help the Armed Forces – and BiH – take that step forward.

Comments