Ambasadoricin martovski blog/Ambassador's Blog for March

Ambasadoricin martovski blog


Svakog marta proslavljamo Međunarodni dan žena tako što ženama odajemo priznanje za rezultate koje postižu širom svijeta.  U SAD cijeli mart obilježavamo kao mjesec posvećen ulozi žena u istoriji.  To je vrijeme kada se prisjećamo napretka koji su žene postigle, ali i gledamo u budućnost i odlučujemo šta još možemo uraditi.  I dalje me inspiriše napredak kojeg žene postižu, ali sam i dalje u potpunosti svjesna koliko je posla još pred nama.

Žene čine polovicu svjetske populacije, a političke i ekonomske okolnosti u kojima žive su bolje nego ikada.  Nalazimo se na većem broju rukovodećih pozicija, imamo više mogućnosti za zaposlenje i obrazovanje, te uživamo veća prava nego prethodne generacije.  I dok mi napredujemo, naše porodice i naše zemlje napreduju zajedno sa nama.  Međutim, ako pažljivije sagledamo sve oblasti u kojima smo postigle napredak, priča ostaje ista:  toliko je toga što moramo uraditi u svim segmentima života kako bismo iskoristile sve prednosti onoga što žene mogu ponuditi.

Garantovano mjesto za stolom…

U parlamentima širom svijeta danas je dvostruko više žena u poređenju sa periodom od prije dvadeset godina, ali i dalje činimo samo 22% od ukupnog broja parlamentaraca.  Ukupno se 25 žena nalazi na mjestu izvršnog direktora u kompanijama koje su na listi Fortune 500 u poređenju sa samo jednom ženom koja se nalazila na takvoj poziciji 1998. godine, ali i to je svega 5% od ukupnog broja najuspješnijih kompanija na svijetu.  Uspostavljen je paritet na globalnom tržištu rada na kojem žene učestvuju sa 50%, ali i dalje zarađuju 10-30% manje od muških kolega na istim radnim mjestima.

U Bosni i Hercegovini…

Situacija u BiH odraz je globalnog stanja.  Žene sa kojima sam se ovdje susretala su snažne, sposobne i odlučne.  One su majke, nastavnice, doktorice, direktorice i sudjeluju u vlasti.  Posvećene su tradicionalnim porodičnim vrijednostima, ali su također moderne i okrenute budućnosti.  Žene danas čine gotovo sedam procenata Oružanih snaga i policije u BiH, te rade van zemlje kao diplomate i ambasadorice.

Ohrabrujuće je vidjeti da je broj žena koje imaju vodeće uloge u zajednicama, poslovnom svijetu i u politici veći nego ikada u BiH, ali su i dalje neophodna više fokusirana nastojanja da se ostvari potpuna ravnopravnost.  Ukoliko žene u BiH žele u potpunosti učestvovati u političkim, akademskim, socijalnim i ekonomskim krugovima, onda moraju imati zagarantovano mjesto za stolom.

Na primjer, žene su već dugo nedovoljno zastupljene u politici u BiH.  Iako Zakon o rodnoj jednakosti koji je usvojen 2003. godine nalaže da 40% kandidata na izborima moraju biti žene, one su činile samo 21% od ukupnog broja kandidata koji su izabrani na izborima 2014.  Mehanizmi i zakoni postoje, ali oni ne pomažu procesu osnaživanja žena ukoliko ih ne podrže konkretne aktivnosti posebno na nižim nivoima vlasti gdje je procenat učešća žena još niži.  Nadam se da će na predstojećim općinskim izborima biti veći broj žena na stranačkim listama i da će se nalaziti visoko na tim listama tako da imaju stvarnu šansu da na kraju pobijede.  A kada se to desi, mora im se osigurati poštovanje koje su zaslužile, uključujući i mjesto za stolom za kojim se donose odluke.

Ekonomski doprinos

Poboljšanje statusa žena i djevojčica širom svijeta nije samo ispravno, nego i pametno.  Studije stalno pokazuju da su zemlje stabilnije, mirnije i prosperitetnije kada su žene zdrave, obrazovane i sposobne da u potpunosti sudjeluju u privredi i društvu.  A kada su žene na vlasti, to ne samo da pomaže porodici i društvu, to također pozitivno utiče na ekonomiju.

Jedna studija Svjetske banke otkriva da bi menadžeri mogli povećati stepen produktivnosti radnika od 25 do 40 posto ukoliko se eliminiše diskriminacija radnica i žena na rukovodećim mjestima.  Harvard Business Review je napravio analizu 215 kompanija sa liste Fortune 500 za 28-godišnji period.  Utvrđeno je da organizacije sa većim brojem žena na izvršnim pozicijama postižu bolje rezultate kada se mjeri profit od prihoda, imovine i dionica u rasponu od 18 do 69 posto.

Izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma za 2012. godinu, “A Global Gender Gap Report”, jasno kaže:  “Postoji snažna korelacija između zemalja koje su najuspješnije u nastojanjima da se smanji rodna nejednakost i onih koje su ekonomski najkonkurentnije”.

Kako dalje?

Sada, kada znamo kakva je sadašnja situacija i zašto je ona bitna, kako da idemo dalje?  Kako osigurati ženama zagarantovano mjesto za raznim “stolovima” u BiH?

Prvo moramo osigurati da žene podržavaju žene.  Radeći zajedno postižemo više.  Ukoliko želimo da napredujemo u karijeri, da se kandidujemo na izborima ili da predvodimo neku inicijativu u zajednici, moramo se povezati i biti mentorice drugim ženama.  Nema smisla da žene, kao pojedinci, same postižu uspjeh, dođu do vrha, i da budu jedine na tom mjestu.

Drugo, potrebno je da muškarci budu uz nas i da podržavaju naša nastojanja jer nijedna od nas to ne može uraditi sama – raznolikost je bitna za sve.  Žene su danas obrazovane i iskusne, a muškarci i žene moraju jedni druge smatrati sposobnim i produktivnim partnerima.

Treće, žene moraju osigurati da se njihov glas čuje i da govore i u ime onih čiji se glas ne može čuti.  Klub žena u Parlamentu Federacije BiH to razumije.  Parlamentarke rade zajedno i zagovaraju promjene koje ne samo da pomažu ženama da uspiju, te promjene pružaju porodicama i zajednicama podršku koja im je potrebna.  Nadam se da će u budućnosti u oba entiteta i na državnom nivou postojati klubovi žena koji će sarađivati u korist svih u BiH.

Konačno, svi mi u Američkoj ambasadi radimo svoj dio posla da bi se povećao stepen učešća žena u bh. društvu.  Od 2011. godine, Ambasada SAD je uložila 3,1 milion američkih dolara u vidu grantova za osnaživanje žena u BiH.  Misija USAID-a je od 2011. godine uložila preko 11 miliona dolara u inicijative za osnaživanje žena u BiH.

Dok gledamo u budućnost moramo također nastaviti raditi na rješavanju problema rodno zasnovanog nasilja.  Ova kuga sprečava žene da daju jednak doprinos društvu, onemogućava ih da rade, što rezultira njihovom izolacijom.  U BiH je gotovo polovina žena suočena sa ovim užasnim problemom, a samo pet posto žrtava se usudi tražiti pomoć nadležnih institucija.  To se mora promijeniti.

Dok gledamo u budućnost, uvjerena sam da možemo postići više.  Vjerujem da možemo nastaviti tamo gdje su stale prethodne generacije žena i muškaraca koje su se borile za naše pravo glasa, pravo da pohađamo univerzitete, da radimo i da budemo liderke.  Vjerujem da će buduće generacije cijeniti ono što mi danas radimo kako bismo osigurale da se žene pridruže muškarcima i daju svoj puni doprinos društvu.

Kao majka dvije kćerke i jednog sina, jako sam posvećena uspjehu narednih generacija.  Naš posao je da stvorimo okruženje u kojem će te generacije imati veliki broj mogućnosti i otvorena vrata da ih slijede.  Sada znamo šta treba uraditi – otvoriti vrata i držati ih širom otvorena za one koji dolaze.

###

 Ambassador Blog for March

Every March we recognize International Women’s Day by honoring the contributions women have made around the world.  In the U.S., we celebrate the entire month as Women’s History Month.  It is a time to look back and reflect how far women have come, and a time to look ahead and decide what more we can achieve. I remain inspired by the progress women have made, but know full well how much work we still have ahead of us.

Women make up half of the world’s population globally and their political and economic situation is better than ever before.  We hold more leadership positions, have more employment and educational opportunities, and have more rights than past generations. And as we advance, our families and our countries advance with us.  Yet when we look closer at all these areas where we’ve seen progress, the story is the same: There is so much more we need to do, in every sphere of life, to take full advantage of all women have to contribute.

A Seat at the Table…

Today, there are double the number of women in parliaments worldwide compared to twenty years ago, yet we still represent only 22% of parliamentarians.  There are 25 women CEOs of Fortune 500 companies today compared to only 1 in 1998, but that still represents only 5% of the world’s top companies. Women today are at parity for participation in the global workforce and represent 50% of all workers worldwide, yet still earn 10-30% less than their male colleagues in the same positions.

In Bosnia and Herzegovina …

In BiH, the story is reflective of the global picture. Women I’ve met here are strong, capable and resilient.  They are mothers, teachers, doctors, CEOs, and representatives of government.  They are rooted in tradition and family values, but are also modern and forward-looking.  Women today make up almost seven percent of the BiH military and police, and serve abroad as diplomats and Ambassadors.

It is encouraging to see more and more female community, business, and political leaders than ever before in BiH, yet more concentrated efforts are needed to fully achieve equality. If BiH women are going to be full members of the political, academic, social, and economic spheres, they need to have a firm seat at the table.

For example, women have long been underrepresented in politics in BiH. While the Law on Gender Equality was adopted in 2003, mandating that 40% of political candidates be women, only 21% of female candidates were actually elected during the 2014 elections. Mechanisms and laws exist, but that doesn’t translate into empowerment unless there is action behind it, especially at the lower levels of government where the numbers are even fewer. I’m hopeful that for the upcoming municipal elections we will see more women on party lists, and higher up on the lists so they have a real chance of winning.  And when they do, they need to be accorded the respect they have earned, including a seat at the decision-making table.

Economic contributions

Advancing the status of women and girls worldwide is not only the right thing to do, but the smart thing to do. Study after study demonstrates that countries are more stable, peaceful, and prosperous when women are healthy, educated, and able to fully participate in their economies and societies. And when women are in power it not only helps families and society, it also improves the economy.

A World Bank study found that managers could increase worker productivity by 25 to 40 percent by eliminating discrimination against female workers and managers. Harvard Business Review looked at 215 Fortune 500 companies over 28 years. It found that organizations with a higher number of women executives performed better in terms of profits as a percent of revenue, assets and stockholder equity, by anywhere from 18 to 69 percent.

And the World Economic Forum’s 2012 Global Gender Gap Report states it simply: “There is a strong correlation between those countries that are most successful at closing the gender gap and those that are most economically competitive.”

Looking Ahead

So now that we know the current situation and why it matters, where do we go from here? How do women get a seat at the various ‘tables’ in BiH?

First, we need women to support other women. When we work together we can achieve more. And if we want to climb the career ladder, run for office, or lead a community initiative, we need to network and mentor other women. It makes no sense for a woman to achieve success alone, reach the top, and be the only one standing there.

Second, we need men to stand with us and support our efforts because none of us can do this alone – diversity works in both directions.  Women today are well-educated and experienced, and both men and women need to see each other as capable and productive partners.  

Third, women need to have their voices heard, and to also speak up for those who can't. The Women’s Caucus in the Federation understands this. They work together and advocate for changes that not only help women succeed, but give families and communities the support they need. I hope in the future that both entities and the State will have women’s caucuses that can cooperate with each other for the benefit of all in BiH.

Finally, all of us in the American Embassy are doing our part to advance women’s inclusion in BiH society. Since 2011, the U.S. Embassy has invested $3.1 million in project grants to empower women in Bosnia and Herzegovina. Our USAID office has contributed over $11 million overall to women’s empowerment initiatives in Bosnia-Herzegovina since 2011.

As we look ahead, we must also continue to address gender-based violence. This scourge is both a cause of women’s inability to contribute equally to society, and a result of women’s exclusion from the workplace and resulting isolation.  In Bosnia and Herzegovina, nearly half of all women suffer from this terrible problem, yet only five percent of victims in BiH feel comfortable seeking help from institutions. This has to change.

As we look to the future, I am convinced we can achieve more. I believe we can build on the work of past generations of women and men who fought for our right to vote, to attend university, to work, and to lead. And I believe future generations will look back and appreciate the work we do today in ensuring women join men as full contributing members of our society.

As a mother of two daughters and a son, I am very focused on the success of future generations.  Our job is to create an environment where they have a wide range of opportunities and an open door to pursue them.  So now we know what needs to be done – push the door open and hold it open for those who follow.

Comments