Liderima sutrašnjice potrebne su promjene danas/Tomorrow’s Leaders Need Change Today

Liderima sutrašnjice potrebne su promjene danas


U sklopu obilježavanja 15. godišnjice Sedmice međunarodnog obrazovanja, u ponedjeljak sam posjetio Treću gimnaziju i razgovarao sa učenicima o tome koliko je obrazovanje važno za njih i za budućnost njihove zemlje.  Siguran sam da im nisam rekao ništa novo.  (Činjenica da tinejdžeri znaju sve je univerzalna.)  Poput učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine, i oni svi znaju da je prijeko potrebno da postanu dijelom modernog obrazovnog sistema koji će im moći osigurati vještine neophodne da budu konkurentni na globalnom tržištu rada u 21. stoljeću i da, istovremeno, njeguju vrijednosti poput pravde, poštivanja ljudskih prava i tolerancije raznolikosti.  Oni znaju da danas ne žive u takvom sistemu.

Pravi izazov je kako reformisati obrazovni sistem ove zemlje prije nego ovi učenici maturiraju.  Nije dovoljno samo im se ispričati i nadati se da će sistem bolje služiti narednoj generaciji učenika.  Postoje koraci koji se mogu poduzeti odmah – poput izrade standarda za priznavanje stepena obrazovanja i eliminisanja akademske korupcije koja omogućava kupovinu ocjena, pa čak i diploma. 

Uz to, postoji ogroman problem – segregacija u školstvu koja učenicima ne pruža mogućnost da rade i druže se sa pripadnicima drugih etničkih skupina na isti način na koji je to omogućeno učenicima u drugim, potpuno funkcionalnim demokratskim državama.  Skeptici će kazati da nedavna odluka Vrhovnog suda Federacije BiH kojom se zabranjuje diskriminacija u podijeljenim školama neće imati nekog uticaja.  Roditelji, učenici i zajednice u kojima postoje ovakve škole ne smiju dozvoliti da se to desi – ova presuda je mali korak u pravom smjeru.  Ne radi se ovdje samo o praksi dvije škole pod jednim krovom, nego i o tome da svi oblici diskriminacije, segregacije i prisilne asimilacije učenika, pripadnika manjiskih skupina, moraju prestati – jednostavno, nema mjesta etnocentričnoj priči u obrazovanju.

Danas učenici treba da se zajedno igraju na igralištima da bi bili spremni živjeti i raditi zajedno na djelotvoran način u jednom multietničkom društvu kakva BiH jeste.  Iznenađeni smo kako se malo u javnosti diskutuje o reformi obrazovanja, a srednjoškolci sa kojim sam jučer razgovarao ne mogu više čekati. 

Postoji presedan za promjene.  Pogledajte samo integrisane škole u Brčkom ili nedavne događaje vezane za izradu zajedničkog plana i programa iz oblasti građanskog obrazovanja za cijelu BiH.  U definiranju pristupa građanskom obrazovanju, skupine učenika, obrazovnih radnika, stručnjaka i zvaničnika ministarstava obrazovanja uspjele su naći zajednički jezik o tome kako će mladi u ovoj zemlji učiti o demokratiji i njihovoj ulozi u demokratskim procesima.

U znak podrške tom planu i programu, Ambasada SAD donira 23.000 udžbenika školama koje su proljetos bile teško pogođene poplavama.  U partnerstvu sa nevladinom organizacijom Civitas organizujemo ljetne kampove, smještaj kod porodica, školske programe razmjene i godišnje takmičenje Projekat građanin koje uključuje preko 40.000 učenika svake godine.  Ove inicijative jačaju veze između mladih ljudi različitog porijekla iz BiH i povećavaju njihov angažman u razvoju zemlje.

Pored nastojanja kojim zagovaramo napredak u obrazovnom sistemu u BiH, također dajemo kratkoročne i dugoročne stipendije učenicima, nastavnicima, akademskoj zajednici i profesionalcima za studij u Sjedinjenim Državama.  Međutim, međunarodne razmjene trebalo bi da budu komplementarne obrazovanju stečenom u domovini, one nikako ne bi trebalo da zamijene to obrazovanje.  Stoga se pridružujemo onima koji traže nastavni plan i program zasnovan na savremenim standardima obrazovanja koji će poticati građansku odgovornost i pomirenje.  Pridružujemo se onima koji posjeduju političku volju da provedu obrazovne reforme koje će inkorporirati ne samo modernu nauku i tehnologiju, nego i interaktivne nastavne metode koje podrazumijevaju angažman učenika, nastavnika i roditelja u procesu učenja.

Posmatrajući publiku u školama koje sam nedavno posjetio, vidio sam veliki broj pametnih, znatiželjnih učenika spremnih da kreiraju bolju budućnost za BiH.  Ne smijemo ih iznevjeriti.

Napomena: Danas je blogger otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Nicholas M. Hill

###

Tomorrow’s Leaders Need Change Today


To mark the 15th anniversary of International Education Week, I went over to Treca Gimnasia on Monday to talk to students about how important education is to them and the future of their country.  I’m sure I didn’t tell them anything they don’t already know.  (The fact that teenagers know everything is universal.)  Like students across Bosnia and Herzegovina, they all know they desperately need to be part of a modern educational system capable of giving them the skills they need to compete in the global 21st century workforce, while simultaneously instilling values like justice, respect for human rights, and tolerance of diversity.  They know that isn’t the system they are living in today.

The challenge is how to reform this country’s education system before these students graduate.  It is not enough to apologize to them and hope the system serves the next generation of students better.  There are steps that can be taken right now – like developing standards for degree recognition and stamping out the academic corruption that makes it possible to buy good grades or even a diploma.

Then there is the elephant in the room – segregated schools that deny students the opportunity to work and socialize with members of different ethnic communities in the same way students can in other fully-functioning, democratic states.  Skeptics say the recent decision by the Supreme Court of the Federation of BiH at least banning discrimination in segregated schools will have no effect.  Parents, students, and the communities they are a part of cannot let that happen – the ruling is a small step in the right direction.  Not just the practice of having two schools under one roof, but all forms of discrimination, segregation, and forced assimilation of minority students must end - there simply is no place for the ethno-centric narrative in education. 

Students in school today need to play together on the playground so they are prepared to live and work together effectively in the multi-ethnic society that is BiH.  We hear surprisingly little public debate about education reform, and yet the high schoolers standing in front of me in the auditorium yesterday can’t afford to wait for it.

There is precedent for change.  Just look at the integrated schools in Brcko, or the recent development of a common civic education curriculum for all of BiH.  In the crafting of an approach to civic education, groups of students, educators, experts, and staff of education ministries were able to find common ground in the way young people in this country learn about democracy and their role in the democratic process. 

In support of that curriculum, the U.S.Embassy is donating 23,000 textbooks to schools hard-hit by last spring’s devastating floods.  We partner with NGO Civitas to host summer camps, home stays, school exchange programs, and the annual “Project Citizen Competitions” which involve over 40,000 students per year.  These initiatives strengthen ties between young people from diverse backgrounds in BiH to increase participation in the development of their country.

In addition to advocating for progress within the education system here in BiH, we provide short and long-term scholarships for students, teachers, academic faculty, and professionals to study in the United States.  But international exchanges should complement a student’s education at home, not replace it.  So we stand with those calling for curricula based on contemporary standards in education that will foster civic responsibility and reconciliation.  We stand with those who have the political will to introduce education reforms that incorporate not only modern science and technology, but interactive teaching methods that engage students, teachers, and parents in the learning process.

As I’ve looked out at audiences at schools I’ve visited recently, I’ve seen a bunch of smart, curious students ready to create a better future for BiH.  We can’t let them down.


Note: The blogger today is Charge d'Affaires, a.i. Nicholas M. Hill.

Comments

 1. Sixteen years after the Dayton Peace Accord, Bosnia and Herzegovina still faces major political, economic and social challenges because of its cumbersome multi-layer government structure and multiplication of ethnic representation that increases divisions among population generally. The education system in BiH is also profoundly divided, decentralized and politicized, resulting in a system of ethnically “clean” schools where students follow ethnically specific curricula and textbooks resulting in creation of different qualifications, many of which aren’t recognized outside of their own system.

  Furthermore, schools in BiH suffer from outdated teaching methodology and mono-disciplinary programs which are highly theoretical and unrelated to labor-market realities. The weaknesses of BiH’s formal education system are compounded by the lack of quality teachers’ training opportunities and, as a result, the majority of teachers does not possess the same key competences that are defined as learning objectives for students.
  There is therefore a definite need to reform the education and training system and to emphasize the improvement of both teachers’ and students’ skills in many areas and create a new dynamic in education in Bosnia and Herzegovina that aims to ensure that basic education suits the needs of the labor market.

  ReplyDelete
 2. Since 1996. more than 1000 000 students from all over the country were encouraged for civic participation and intercultural dialogue through civic education school course and its practical part „Project Citizen“. Civitas developed curriculum is the only common part of the official curricula in all elementary and high schools in Bosnia and Herzegovina. Civic education books used in BiH classrooms (Foundations of Democracy, Democracy and Human Rights and Project Citizen) are developed in three languages, with the same content. Still, educational reform attempts in Bosnia and Herzegovina can cause opposite effects, as is seen lately with attempts to remove civic education from the curricula of elementary schools in the Federation of BiH. The reality is that CE has very few defenders inside the decision-making system and the officials do not see it as a priority.

  ReplyDelete
  Replies
  1. And this is how our kids feel about that:
   https://www.youtube.com/watch?v=65f9BeCrlRM&feature=youtu.be

   Delete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. Da bi došlo do bilo kakve reforme u oblasti obrazovanja ili bilo kojeg drugog važnog javnog pitanja naši učenici moraju znati kako funkcionišu sistemi odlučivanja i biti ohrabreni da se upuste u zagovaranje promjena. Ako ih tome ne naučimo kroz školovanje, onda teško da možemo očekivati bilo kakav prosperitet.

  ReplyDelete

Post a Comment