Glasajte protiv korupcije/Vote Against Corruption

Glasajte protiv korupcije


Korupcija prožima ovu zemlju i građani su ogorčeni.  Korupcija velikih razmjera razara ionako krhku ekonomiju, dok sitna korupcija ljudima život čini težim iz dana u dan. Izvještaji pokazuju da se 70 posto istraga o korupciji obustavi, čak i kada su korumpirani pojedinci i aktivnosti identifikovani.

Istraživanja pokazuju da se, među zemljama bivše Jugoslavije, BiH doživljava kao zemlja sa najvećim problemom korupcije koja tjera investicije potrebne za razvoj biznisa, otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje životnog standarda.  Otkako boravim ovdje razgovaram sa privrednicima koji mi kažu da odustaju ili da su odlučili da rasprodaju šta imaju. Drugi, uključujući mlade i energične poduzetnike, kažu da nikada neće pristati da daju mito koje se od njih traži čak i ako budu morali zatvoriti svoje firme i otpustiti radnike, te da su spremni preseliti se u drugu zemlju. Ne znam da li je ovo pretjerivanje, ali znam da je njihova frustracija stvarna.  Istraživanja pokazuju da se zbog korupcije u ovoj zemlji izgubi 47 KM svake sekunde. To je preko 4 miliona KM dnevno koja se ne utroše na obrazovanje, infrastrukturu, zdravstvo i druge osnovne potrebe.

Korupcija nije prisutna isključivo u Bosni i Hercegovini. Ima je čak i u Americi. Ali razlika je što druge zemlje imaju instrumente da se protiv nje bore.  Provode se zakoni o zaštiti zviždača. U javnim ustanovama se vrše revizije i inspekcije, a nađene nepravilnosti u poslovanju se koriguju. Policija ima istražiteljske jedinice i slučajevi se aktivno procesuiraju.  Novinari i aktivisti civilnog društva prate, istražuju i izvještavaju o radu poslovnih subjekata i političkih lidera kako bi se spriječile nepoštene radnje. BiH je napravila primjetne pomake u nekima od ovih oblasti. Impresioniran sam neumornim istraživačkim radom i nadgledanjem koje vidim da, između ostalih, provode organizacije poput ACCOUNT, Centra za istraživačko novinarstvi i CCI, sa namjerom da svojim sugrađanima otkriju istinu. Na sličan način, neki su analitičko-istraživački izvještaji imali ključnu ulogu u informisanju glasača pred predstojeće izbore. Bosni i Hercegovini je potrebno da se veći broj građana priključi ovakvim aktivnostima.

Ali generalno, institucije BiH se nisu efikasno nosile sa suzbijanjem korupcije. Prema navodima Transparency International, prošle je godine bilo manje uspješno procesuiranih slučajeva korupcije nego ijedne prethodne godine otkako prate takve slučajeve.  Sistem postaje sve gori - ne bolji.

Sve dok se univerzitetska diploma, ili zaposlenje, ili krevet u bolnici budu mogli kupiti mitom, ova zemlja će se suočavati sa ozbiljnim problemom korupcije.  Niko ne želi davati mito, ali to je stvarnost koju svakodnevno živi veliki broj građana.  Ono što još više boli nije samo činjenica da građani moraju potegnuti novac iz svojih novčanika za usluge koje bi se trebale finansirati iz poreza, već da su im novčanici ionako “tanki” jer investitori oklijevaju da ulažu u BiH. Oni ne žele da se muče sa korupcijom a i ne moraju – biće im bolje ako ulože novac drugdje  u regionu. 

Ni sav marljiv rad novinara i NVO, ni rizik kojem se izlažu obični građani koji žele javno ukazati na zloupotrebe neće rezultirati kvalitetnijim životom za građane BiH sve dok policija, tužilaštvo i sudovi ne počnu slučajeve korupcije tretirati na ozbiljan način. Dugo se kasni sa reformom pravosuđa i postojeće zakone treba provoditi. Ljudi imaju pravo očekivati da ih vlasti zaštite od kriminalaca i da kriminalce privedu pravdi.

Sa korupcijom se ne mogu boriti građani sami. Ali, postoje stvari koje možete uraditi odmah, poput organizovanja protiv koruptivnog ponašanja ili što je najvažnije, možete iskoristiti svoje biračko pravo i zahtijevati odgovornost političara.  Sljedeći vikend ćete imati šansu da izaberete kandidate koji imaju integritet. Lidere koji će štititi vaše interese a ne svoje stranačke blagajne. Izaberite mudro.

Napomena: Danas je blogger otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Nicholas M. Hill

###

Vote Against Corruption


Corruption is pervasive in this country and citizens are disgusted.  Large-scale corruption is destroying an already fragile economy, while petty corruption makes peoples’ lives harder every day.  Even when corrupt actors and actions are identified, reports say that up to 70 percent of corruption investigations are dismissed. 

Surveys show that BiH is perceived as having the worst corruption problem among all the republics of the former Yugoslavia, driving away investment needed to expand businesses, create jobs, and improve lives.  I’ve talked to business people since I’ve been here who say they’re giving up; some are selling out.  Others, including young and energetic entrepreneurs, tell me they will never pay the bribes asked of them and if that means closing down, laying off workers, and moving abroad, they’re ready.  I don’t know if this is bravado, but I know their frustration is heartfelt.  Research shows that corruption wastes 47km every second in this country.  That is over 4 million km a day not being spent on education, infrastructure, healthcare, and other basic needs.

Corruption doesn't happen only in BiH.  We even see it in America.  But the difference is, other countries have the tools to fight corruption.  Whistleblower laws are implemented.  Public enterprises are audited and inspected, and any abuse they find corrected.  Police have investigative units and cases are actively prosecuted.  Journalists and civil society watchdogs track, investigate, and report what business and political leaders are doing in order to keep them honest.  BiH has made noticeable strides in some of these areas.  I am impressed by the diligent research and oversight I see coming out of organizations like ACCOUNT, the Center for Investigative Journalism, and CCI among others, who want their fellow citizens to know the truth.  Likewise, some of the in-depth investigative press reporting has been crucial to informing voters as elections approach.   BiH needs more of its citizens to take up this effort.

But overall, BiH institutions have not been up to the task of stamping out corruption.  According to Transparency International, there were fewer successful corruption prosecutions last year than in any year since they started monitoring such cases.  The system is getting worse, not better.

As long as a university degree, or a job, or a bed in a hospital can be bought with a bribe, this country faces a serious corruption problem.  Nobody wants to have to pay a bribe, but that is the reality that so many citizens live with every day.  To add insult to injury, not only does the typical citizen have to pull cash out of his wallet for services taxes should fund,  there is less in the wallet to begin with because investors are reluctant to do business in BiH.  They don’t want to deal with the hassle of corruption and don’t have to; if they invest anywhere else in the region, they are better off.  

All the hard work of journalists and NGOs, all the risks average citizens take to make abuses public, will not lead to a better quality of life for citizens of BiH until police, prosecutors and courts start taking corruption cases seriously.  Judicial reforms are way overdue and laws already in place need to be implemented.  People have the right to expect their government to protect them from criminals and bring the criminals to justice.

Citizens can’t fight corruption alone.  But there are things you can do right now, like organizing against corrupt conduct, and most importantly, using the ballot box to hold politicians accountable.  Next weekend, you have the chance to choose candidates with integrity.  Leaders who will protect your interests and not their party coffers.  Choose wisely.

Note: The blogger today is Charge d'Affaires, a.i. Nicholas M. Hill.

###

Comments

  1. Government can not solve the problem because the government itself problem

    ReplyDelete

Post a Comment