Kampanja za građane BiH/Campaigning for the Citizens of BiH

Kampanja za građane BiH

Često me u posljednje vrijeme pitaju koju će stranku ili kandidata Sjedinjene Američke Države podržati na predstojećim izborima.  Bez navođenja imena pojedinaca ili stranke, podržaćemo kandidate koji su spremni raditi u interesu građana Bosne i Hercegovine i koji će prioritete građana staviti na prvo mjesto.  Na građanima ove zemlje je da odluče ko su ti kandidati.  To je izazov sa kojim ćete se suočiti u narednim sedmicama.

SAD su ovdje da osiguraju da se vaš glas uvaži.  Sa Centralnom izbornom komisijom i našim međunarodnim partnerima radimo da bismo smanjili mogućnost nepravilnosti na izborima tako što planiramo osigurati posmatrače, te podržati lokalne nevladine organizacije koje su posvećene jačanju civilnog društva i stvaranju zdrave demokratije u Bosni i Hercegovini.

Sada je na građanima Bosne i Hercegovine da saznaju kako kandidati namjeravaju poboljšati živote birača, te da potom iskoriste svoje pravo i odaberu političara koji ima najbolji plan.  Kandidati i birači moraju ostati fokusirani na stvarne probleme.  Obični građani shavataju da su političke platforme ostale iste, a njihov životni standard se i dalje pogoršava.  Sada svako od vas ima moć da iskoristi svoj glas i kaže političarima da je vrijeme da sjednu za sto i postignu teške kompromise koji su neophodni kako bi ova zemlja išla dalje.

Nakon što su potrošene godine u kontraproduktivnim pričama o podjelama, vrijeme je da građani BiH podrže lidere koji imaju iste prioritete kao i oni, a ne da ih podrže zato što su istog porijekla.  Ova zemlja je ponosna na svoju istoriju raznolikosti.  Etnička pripadnost nije bila prepreka da ljudi pruže pomoć ugroženim u poplavama i ne bi trebala biti prepreka napretku u drugim oblastima.

Na kraju krajeva, građani širom BiH imaju iste probleme.  Svim ljudima – posebno mladim ljudima – potrebna su nova radna mjesta i manje retorike kako bi osigurali bolju budućnost za sebe i za svoju zemlju.  Svima vam je potreban pristup boljoj zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i putevima – bez obzira gdje živite i kako se zovete.  Pitajte vaše kandidate šta će uraditi da olakšaju pokretanje biznisa, modernizuju zakone o radu, unaprijede pravosudni sistem i da se bore protiv korupcije.  Ukoliko vam se ne dopada odgovor nekog političara, nemojte se plašiti da date šansu novim ljudima i novim idejama – uradite sve što treba da biste pronašli kandidate koji su posvećeni napretku zemlje, a ne kandidate koji su posvećeni sami sebi i sopstvenom bogaćenju.

Ozbiljni politički lideri shvataju da građani BiH zaslužuju da žive u stabilnoj, prosperitetnoj, multietničkoj državi spremnoj za integraciju u NATO i EU.  Iako članstvo u evro-atlantskim institucijama možda jeste konačni cilj, ono što je bitno za transformaciju ove zemlje i za vaš bolji život su dodatne reforme neophodne za članstvo.  Kada budete glasali imajte na umu da su za napredak ka EU i NATO ponekad potrebne teške reforme koje uključuju veći stepen transparentnosti i političke odgovornosti i da bi političari koji su posvećeni budućnosti BiH trebali biti spremni da ih provedu.

Nadamo se da će građani BiH u rekordnom broju izaći na birališta širom zemlje i dati glas protiv korupcije i ciničnog korištenja nacionalizma koji ovu zemlju sputavaju.  Ali, vaša uloga u ovoj demokratiji ne prestaje kada se svi glasovi zbroje – svi vi ponaosob imate ličnu odgovornost da zahtijevate od novoizabranih političara da ispune svoja obećanja.

I dok se izborna kampanja zahuktava širom zemlje, mi ćemo iskoristiti vrijeme u narednih nekoliko sedmica za detaljne diskusije o jednom broju ključnih ekonomskih, političkih i socijalnih pitanja.  Radujem se vašim komentarima i otvorenom dijalogu o ovim ključnim pitanjima.

Napomena: Danas je blogger otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Nicholas M. Hill

###

Campaigning for the Citizens of BiH

I’ve been asked a lot lately which party or candidate the U.S. supports in upcoming elections.  Without identifying names or political parties, we support candidates who are ready to work for the people of Bosnia and Herzegovina  and put their priorities first.  It’s up to the citizens of this country to decide who that is.  And that is a challenge you face in the weeks ahead. 

The U.S. is here to help make sure your vote counts.  We are working with the CEC and our international partners to reduce the likelihood of election irregularities – from providing election monitors, to supporting local NGOs dedicated to strengthening civil society and creating a healthy democracy in Bosnia and Herzegovina.    

Now it is up to the people of Bosnia and Herzegovina to find out how candidates intend to improve their lives, and then exercise their right to choose the politician with the most solid plan.  Candidates and voters need to keep the focus on the issues. The people on the streets recognize that political platforms have remained the same while their living standards have continued to deteriorate.  Now each and every one of you has the power to use your vote to tell politicians to come together and make the difficult compromises necessary to move this country forward.

After years of counterproductive divisiveness, it’s time for citizens of BiH to throw their support behind leaders who share their priorities, not just their background.  This country has a proud history of diversity.  Ethnicity wasn’t an obstacle to helping flood victims in need and it should not be an obstacle to progress elsewhere.

Afterall, citizens throughout BiH share common problems.  People – particularly young people - need more jobs and less rhetoric to secure their future and that of the country.  Everyone needs access to better healthcare, education, and roads – regardless of where you live or what your name is.  Ask your candidates how they will make it easier to start a business, modernize labor laws, improve the court system, and fight corruption.  If you don’t like a politician’s answer, don’t be afraid to give new faces and new ideas a chance – do what it takes to find candidates dedicated to moving the country forward, not candidates dedicated only to their own self-preservation and enrichment.

Serious political leaders recognize that citizens of Bosnia and Herzegovina deserve to live in a stable, prosperous, multi-ethnic state prepared for NATO and EU integration.   While membership in Euro-Atlantic institutions may be the ultimate goal, the incremental reforms required of membership are what are important to transform this country and  improve your lives.  When you vote, keep in mind that advancement toward the EU and NATO requires sometimes difficult reforms, involving improved transparency and political accountability, and that politicians devoted to the future of BiH should be ready to make them.

We hope to see the people of Bosnia and Herzegovina show up in record numbers at polling places across the country to cast their ballots against corruption and the cynical use of nationalism  that are holding this country back.  But your role in this democracy does not end once the votes are counted – each and every one of you has a personal responsibility to hold those newly-elected politicians accountable for delivering on their promises. 

As the election campaign rages across the country, we will use this space for more in-depth discussion of a handful of key economic, political, and social issues in the coming weeks.  I look forward to your feedback and maintaining an open dialogue on these critical topics.

Note: The blogger today is Charge d'Affaires, a.i. Nicholas M. Hill.

Comments