Obraćanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara za pitanja Evrope i Euroazije Hoyt Yeea na Forumu za prosperitet i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Forum za prosperitet i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini
26. maj 2014. godine
 (Obraćanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara za pitanja Evrope i Euroazije Hoyt Yeea)

Hvala i čestitke, ambasadore Sorensen, za pokretanje ove sjajne inicijative i organizovanje Foruma za prosperitet i zapošljavanje.  Počastvovan sam što mogu sa vama podijeliti neka razmišljanja o važnosti reformi i građanskog aktivizma, što je sada još potrebnije imajući u vidu nedavnu prirodnu katastrofu.  Želim se pridružiti ostalima i izraziti iskreno suosjećanje i solidarnost Sjedinjenih Država sa svim ljudima koji su stradali u ovim poplavama.  Sjedinjene Države su opredijeljene da pomognu građanima Bosne i Hercegovine u procesu oporavka i obnove.

Iako katastrofe nikada nisu iste, želio bih podijeliti sa vama lekcije koje smo mi naučili iz najveće prirodne katastrofe u istoriji SAD, uragana Katrine, koji je prije osam godina izazvao velike poplave, odnio preko 1.800 života, prouzrokovao štetu od preko 100 milijardi američkih dolara i zbog kojeg je preko milion ljudi raseljeno.  Iz ove katastrofe smo naučili neke vrijedne lekcije o reformi i građanskom aktivizmu.

Dvostranačka komisija Predstavničkog doma SAD koja se bavila istragom o tome kako se zemlja suočila sa posljedicama uragana Katrina zaključila je da se radilo o “nedostatku inicijative” i “neuspjehu liderstva”.  Međutim, radilo se o propustima na mnogim nivoima i od strane mnogih aktera, što nam je jasno dalo do znanja da je spremnost na katastrofe i odgovor na njih odgovornost cijelog društva.  Učešće građana je od ključne važnosti.  U studiji Kongresa također je naglašeno da nam je katastrofa dala priliku da poduzmemo sveobuhvatne reforme i da stvari unaprijedimo.
 
Stanovnici New Orleansa i šireg područja pogođenog poplavama iskoristili su priliku ne samo da “poprave pokvareno” ili oštećeno, nego i da grad naprave boljim nego što je bio prije katastrofe.  To je podrazumijevalo bolje okruženje za poslovanje u gradu, bolji obrazovni sistem, bolje snage za provedbu zakona, bolje odnose među ljudima različitog etničkog porijekla, otvaranje radnih mjesta i jačanje sistema upravljanja – sve su to izazovi sa kojima se mora suočiti BiH sada više nego ikada ranije.

Zahvaljujući viziji njegovih stanovnika i izabranih zvaničnika, New Orleans ne samo da se oporavlja, on postaje bolji nego što je bio, uz primjetna poboljšanja u javnom školstvu, te razvoju poduzetništva i industrije znanja.  Kako bi došlo do oporavka nakon katastrofe, reforme u BiH ne smiju biti polovične – one moraju biti potpune, uključujući strukturalne i institucionalne reforme.  BiH su potrebne reforme koje mijenjanju pravila igre, koje će državu napraviti stabilnom i prosperitetnom, a privredu otvorenijom i konkurentnijom.  BiH su potrebne reforme koje će stvarati nova radna mjesta i razbiti čvrstu kontrolu koju specifični politički interesi imaju nad državnim preduzećima.

Građani mogu odigrati ključnu ulogu u takvim reformama.  Katrina nam je pokazala da iako je liderstvo vlasti bilo ključno, NVO, humanitarne, vjerske i građanske organizacije također su odigrale ključnu ulogu u obnovi New Orleansa.  Ovi akteri mogu prenijeti poruku da status kvo ili “sve po starom” nisu prihvatljivi, da građani zahtijevaju promjene.  Ohrabrujuće je da su bh. građani pokazali solidarnost i želju da pomognu za vrijeme poplava tako što su se stavili na raspolaganje i pomogli jedni drugima bez obzira na etničku ili vjersku pripadnost i bez obzira sa koje strane međuentitetske linije žive.

Šta još građani mogu uraditi?  Prvo se moraju informisati o ključnim izazovima reformi preko medija ili događaja poput ovoga.  Moraju biti dijelom rješenja tako što će sugerisati rješenja svojim izabranim predstavnicima, tako što će se pridružiti NVO ili drugim građanskim udruženjima.  Za sudjelovanje bih preporučio Virtuelni forum kojeg su uspostavile SAD i EU na Facebooku.  Preko 20.000 ljudi je već “kliknulo” na ovaj sajt i postavilo promišljene komentare.  Neke teme se na postu ponavljaju, na primjer razočarenje zbog korupcije i nedjelotvorne vlasti.  O određenim temama ima različitih stavova, kao što je stopa nezaposlenosti među mladima, o kojoj učesnici iznose dva različita mišljenja – od onih koji predlažu iseljenje u neku drugu zemlju do onih koji zagovaraju ostanak i pružanje pomoći da se situacija popravi.
   
Građani također trebaju tražiti odgovornost izabranih lidera za njihovo djelovanje i jasno im dati do znanja da će za neuspjeh biti kažnjeni, a za uspjeh nagrađeni.  Jedan od načina da se ovo uradi je korištenje demokratskog prava na glasanje, i to da se glasa samo za one koji su u prošlosti radili za opšte dobro i koji su ispunjavali obećanja.

Slično tome, pomoć koju međunarodna zajednica pruža BiH zasnovana je na partnerstvu:  mi osiguravamo podršku i očekujemo od predstavnika vlasti i drugih koji dobijaju pomoć da ispune svoje obaveze – da usvajaju zakone, da se dogovaraju o uslovima za pomoć, da ispunjavaju ugovorene obaveze ili da distribuiraju pomoć onima kojima je ona najpotrebnija.
   
Osam godina nakon Katrine, New Orleans i njegovo okruženje imaju još puno posla pred sobom, ali se u ovom području osjeti povratak stabilnosti i prosperiteta.  Ubijeđen sam da se BiH također može oporaviti, uz dobro vodstvo i aktivno građanstvo.


H.G. Wells je rekao da je civilizacija utrka između obrazovanja i katastrofe.  Ako je tako, izgleda da nas je katastrofa u vidu poplava iznenadila i pretekla.  Međutim, mi možemo nadoknaditi izgubljeno, pa čak i preteći ovu katastrofu ukoliko iskoristimo znanje iz lekcija naučenih na greškama iz prošlosti i ukoliko radimo zajedno ne samo na popravci onoga što je uništeno, nego i na izgradnji bolje budućnosti.

###

Forum for Prosperity and Jobs in Bosnia and Herzegovina
May 26, 2014

(Remarks by Deputy Assistant Secretary Hoyt Yee)

Thank you and congratulations, Ambassador Sorenson, for organizing this excellent initiative, the Forum for Prosperity and Jobs.  I am honored to share some thoughts about the importance of reform and civic participation, which are even more urgently needed in light of the recent disaster.  I would like to join others in expressing the United States’ deep sympathy and solidarity with all those who have suffered as a result of the flooding.  The United States is committed to helping the people of Bosnia and Herzegovina recover and rebuild.   

Though no two disasters are the same, I would like to share some lessons learned from the single most catastrophic natural disaster in U.S. history, Hurricane Katrina, which eight years ago caused massive flooding, over 1800 deaths, over $100 billion in damage, and displacement of over 1 million people from their homes.  It also taught some valuable lessons about reform and citizen action.

A bipartisan committee in the U.S. House of Representatives that studied how the United States handled Hurricane Katrina concluded it was a “failure of initiative” and a “failure of leadership.”  But it was a failure on many levels and by many actors, and underscored that disaster preparedness and response is a whole of society responsibility.  Citizen participation is essential.  The Congressional study also highlighted that the disaster provided an opportunity to make sweeping reforms and improvements.  

The people of New Orleans and the wider affected area seized this opportunity by choosing not only to “fix what was broken” or damaged but to make the city better than it was before the disaster.  That meant improving the city’s business environment, educational system, law enforcement, relations between people of different ethnic backgrounds, creating jobs and strengthening governance – all of which are challenges BiH needs to address, now more than ever. 

Thanks to the vision of its citizens and elected leaders, New Orleans is not only recovering but becoming better than before, with notable improvements in public schools and growth in entrepreneurship and knowledge-based industries.  In order to recover from the disaster, reform in BiH should not be half-way but all the way, with structural, institutional reforms.  BiH needs game-changing reforms that will make the state stable and prosperous, and the economy more open and competitive.  BiH needs reforms that will create jobs and break the stranglehold of political special interests over state enterprises. 

Citizens can play an essential role in such reform.  Katrina showed that while government leadership was essential, NGOs, charities, churches and civic organizations also played critical roles in rebuilding New Orleans.  Such actors can drive home the message that the status quo or “business as usual” is not acceptable, that citizens want change.  It is encouraging that BiH citizens have demonstrated solidarity and eagerness to help during the flooding, by reaching out and helping each other without regard to ethnicity or religion or on which side of the inter-entity boundary line they reside.   

What more can citizens do?  First they need to inform themselves about the key reform challenges – through media or events similar to this one.  And they need to be part of the solution, by suggesting solutions to their elected representatives, joining NGOs or other civic organizations.  I would like to recommend the Virtual Forum established by the United States and EU on Facebook as a way to participate.  Over 20,000 people have already “clicked” on the site and left numerous thoughtful comments.  Some themes in the posts are recurring, e.g. dismay over corruption and ineffective government.  On some themes there are varying views, as with youth unemployment, on which contributors are split --  between those recommending emigration to another country, and those advocating staying put and helping improve the situation.

Citizens also need to hold elected leaders accountable for their actions, making clear that there are consequences for failure as well as rewards for success.  One way to do this is to exercise the democratic right to vote, and to vote only for those who have a good record of working for the public good and keeping their promises.   

Similarly, the assistance the international community provides to BiH is based on a partnership:  we provide support, and we expect government leaders and other recipients to meet their obligations, whether passing a law, agreeing on terms for assistance, fulfilling a contract or distributing the assistance to those who need it most. 

Eight years post-Katrina, New Orleans and surrounding areas have a long ways to go, but are seeing a return to stability and prosperity.  I am confident Bosnia-Herzegovina can rebound as well, with good leadership and active citizen participation.   

H.G. Wells said that the Civilization is a race between education and catastrophe.   If so, catastrophe, in the form of floods, appears to have taken us by surprise and edged slightly ahead.  But we can recover lost ground and even overtake this catastrophe if we heed lessons learned from past mistakes and work together to not only fix what is broken but build a better future.

Comments