Međunarodni dan žena, mart 2014./International Women's Day, March 2014

Međunarodni dan žena, mart 2014.

Danas je Međunarodni dan žena, dan kada odajemo priznanje posvećenim pojedincima koji predvode napore da se uspostavi rodna jednakost širom svijeta.  To je također dan koji nas podsjeća da svi mi, žene i muškarci, imamo odgovornost da otklonimo nejednakost sa kojom se žene još uvijek suočavaju ovdje u Bosni i Hercegovini kao i u mojoj zemlji, Sjedinjenim Državama.

Osnaživanje žena i djevojčica je ključni prioritet vanjske politike Sjedinjenih Država.  Za nas su činjenice jasne i jednostavne.  Brojne studije su pokazale da mala i srednja preduzeća na čijem su čelu žene ubrzavaju ekonomski rast zemlje.  Međutim, žene se istovremeno suočavaju sa ogromnim izazovima prilikom pokretanja sopstvenih firmi i pristupanja finansijskim sredstvima kako bi razvili svoje kompanije.  Statistika pokazuje da kada se više žena nalazi na liderskim pozicijama, vlasti postaju odgovornije, kompromis se lakše postiže, a stepen korupcije se smanjuje.  Pa se ipak u parlamentima nalazi samo 20 posto žena, a svega 10 posto šefova država su žene.  Također znamo da i dalje prevelik broj žena i djevojčica postaju žrtve nasilja u porodici.  Istovremeno, prevelik broj zlostavljača prolazi nekažnjeno uz samo poneku packu po ruci.

Zato Sjedinjene Države vjeruju da je rodna jednakost ključna za naše zajedničke ciljeve – prosperitet, stabilnost i mir – te da je podrška jednakim pravima za žene jedna od naših ključnih politika u Bosni i Hercegovini.  Danas sve više liderki zajedno traže jednakost u bh. društvu, a mi ih s ponosom podržavamo u njihovoj borbi.  Klub parlamentarki u Federaciji BiH dokaz je da se političari iz svih stranaka mogu ujediniti u interesu svih građana Bosne i Hercegovine, bez obzira na spol, etničku pripadnost ili političko opredjeljenje.  Mlade liderke stiču ključne karakteristike lidera i zahtijevaju veću ulogu unutar svojih stranaka i tako donose nove ideje i pristup u svijet politike.  Poduzetnice jasno pokazuju koliko je važan doprinos žena u oblasti privrede i uvode inovativne ideje na tržište i, što je najvažnije, otvaraju nova radna mjesta.  Sudinice se bore sa korupcijom, kažnjavaju kriminal i nastoje eliminisati nejednakost na radnom mjestu.  Policajke rade sa NVO da bi se otkrile i pomogle žrtve nasilja u porodici, što koristi ne samo ženama, nego i njihovim porodicama i cijelom društvu.


Iskreno vjerujemo da kada su žene uspješne, svi u društvu imaju koristi, uključujući muškarce i dječake.  Znamo da je rodna jednakost dugoročni cilj koji će zahtijevati posvećenost i energiju od svih nas.  Ali ne možemo si priuštiti da odustanemo – ostvarivanje neograničenog potencijala žena nije samo ispravna politika, to je i pametna politika.

Autor današnjeg bloga je otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Nicholas M. Hill.
####

International Women’s Day, March 2014

Today, International Women’s Day, is a day when we honor the committed individuals who are leading the charge for gender equality across the globe.  It is also a day that reminds us that all of us, women and men, have a responsibility to ending the inequality women still face, here in Bosnia-Herzegovina as well as in my country, the United States.  

Empowering women and girls is a key priority of United States’ foreign policy.  For us, the facts are clear and simple.  Numerous studies have shown that women-run small- and medium-size businesses accelerate countries’ economic growth.  Yet women still face immense challenges in starting their own business and accessing the financing to make their business grow.  Statistics show that when women take more leadership positions, governments become more responsive, compromise is reached more easily, and the level of corruption drops.  And yet just 20 percent of parliamentarians and 10 percent of heads of state are women.  We also know that far too many women and girls still fall victim to domestic violence.  And yet too many of the abusers walk away with little more than a slap on the wrist.  

This is why the United States believes gender equality is critical to our shared goals of prosperity, stability, and peace, and why supporting full rights for women is one of our key policies in Bosnia and Herzegovina.  Today, more women leaders are coming together to demand an equal voice in Bosnia’s society, and we are proud to support them in their fight.  The Federation’s caucus of women parliamentarians is proof that politicians can come together across party lines to work in the interest of all citizens of Bosnia-Herzegovina, regardless of their gender, ethnicity, or politics.  Young women leaders are gaining crucial leadership skills and demanding a greater role within their parties – bringing new ideas and approaches to politics.  Women entrepreneurs are publicizing the important contribution of women to the economy and bringing new innovative ideas to the market place – and most importantly, creating new jobs.  Women judges are fighting to eliminate corruption, to punish crime, and to end inequality in the work place.  Women police officers are working with NGOs to better recognize and assist victims of domestic violence, which benefits not just women, but their families, and the entire society.  

We believe whole-heartedly that as women progress, everyone in society benefits, including men and boys.  We know that gender equality is a long-term goal, one that will require commitment and energy from all of us.  But we cannot afford to give up -- tapping into the limitless potential of women is not only the right policy, it is a smart policy. 

Today’s blogger is Charge d'Affaires, a.i. Nicholas M. Hill.  


Comments