Zemlja zakona, a ne samovolje/A Country of Laws and Not of Men

Zemlja zakona, a ne samovolje


Naslov koji ste upravo pročitali je često sadržan u odgovoru na pitanje šta je to što čini demokratsku vlast i društvo.  Tiče se principa da niko nije iznad zakona, da zemljom ne upravljaju hirovi vladara, nego zakoni i pravni sistem koji poštuje zakone.  A da bi pravni sistem dobro funkcionisao potrebno je imati nezavisno pravosuđe, slobodno od političke manipulacije.

Nažalost, sudovi u BiH su, na svim nivoima, mete napada iz čisto političkih razloga ili zbog jasnih nastojanja da se utiče na odluke sudova.  Sudije i tužitelji su konstantno suočeni sa zastrašivanjem, bilo direktno od onih koji su optuženi za kriminal ili od političkih snaga koje ih iz sjene podsjećaju na to ko kontroliše poluge moći u ovoj zemlji.  Čini se da situacija nikad nije bila lošija.

Što se tiče državnog suda, ne bi smjelo biti nikakve rasprave o njegovoj ustavnosti.  Nijedan politički lider nema pravo proizvoljno sam sebe proglašavati ekskluzivnim  tumačem Dejtonskog ustava.  Pažljivim čitanjem člana 3 Aneksa 4 jasno vidimo da su pravosudne institucije državnog nivoa dio Dejtonskog ustava.  U ovom dijelu se navodi da Bosna i Hercegovina može preuzeti odgovornost za očuvanje političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta zemlje, te da se mogu uspostavljati dodatne institucije kako bi se ove obaveze ispunile. Suverena zemlja ima pravo na pravosudni sistem u čijoj nadležnosti bi bila pravna pitanja iz domena države.

Može se raspravljati o meritumu određene odluke,  obrazloženju koje stoji iza te odluke ili tumačenju suda i primjeni zakona, ali ne smije se raspravljati o ulozi sudova na svim nivoima i potrebi da im se dozvoli da slobodno koriste jedinu ovlast koja im pripada: da donesu presudu nakon potpunog i korektnog suđenja.

Oni koji čine pravosudni sistem, tužioci i sudije, međutim, također imaju obavezu da ovlaštenje koje im pripada koriste adekvatno. Oni moraju biti obučeni i obrazovani u oblasti prava i u doslovnom, tehničkom aspektu i njegovoj praktičnoj primjeni na konkretne slučajeve u kojima se radi o konkretnim žrtvama. Uvijek moraju slijediti etička pravila i usprotiviti se svakome ko pokuša na njih vršiti neprimjeren pritisak. Sudije mogu primjenjivati zakon samo na činjenice koje su im predočene, ali je primarna dužnost tužilaca da učine da pravda bude zadovoljena. Na taj način, trebalo bi da tužioci iznose samo one slučajeve za koje postoje dokazi. Oni treba snažno da zastupaju interese žrtava i države. Da bi to uradili, tužioci moraju sarađivati sa zvaničnicima u oblasti provedbe zakona i raditi produktivno. Naročito je važno da policija i tužioci istražuju slučajeve korupcije. Dokazi o korupciji visoko pozicioniranih državnih ili entitetskih zvaničnika negativno utiču na subjektivitet države BiH.

Američka ambasada podržava nastojanja tužilaca i sudija koji se svaki dan suočavaju sa ozbiljnim slučajevima. Mi obezbjeđujemo obuku i resurse – obučavamo stotine sudija i tužilaca svake godine uz pomoć bosanskohercegovačkih, evropskih i američkih stručnjaka. Radimo sa centrima za obuku i sa VSTV kako bismo svim tužiocima i sudijama pružili jednake šanse da unaprijede svoje znanje.

Neovisno pravosuđe jedan je od stubova moderne demokratske države. Ustav predstavlja temeljni zakon zemlje, a sudije imaju pravo i odgovornost da se pobrinu da ne dolazi do kršenja ustava; da su zakoni sačinjeni u skladu sa ustavom, da ih se ispravno tumači, te da prava građanina kao pojedinca budu zaštićena.


Nema slobode bez profesionalnog, neovisnog pravosudnog sistema. 

Napomena: Danas je gost blogger otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Nicholas M. Hill. Nikolas M. Hill profesionalni je diplomata u službi za vanjske poslove. U Sarajevo je stigao u julu 2012. godine na mjesto zamjenika šefa misije Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini. On obnaša dužnost otpravnika poslova od odlaska bivšeg ambasadora Patricka S. Moona 24. avgusta 2013###

A Country of Laws and Not of Men


The title you just read is often included in the answer to the question of what constitutes a democratic government and society.   It refers to the principle that no one is above the law; what governs in a country is not the whims of the ruler, but laws and a legal system that upholds the laws.  And for the legal system to function well you need an independent judiciary, free of political manipulation.  

Unfortunately, the courts in BiH at all levels come under attack for purely political reasons or through outright efforts to influence the ruling of the courts.  Judges and prosecutors face constant intimidation either directly from those accused of crimes or behind the scene from political forces who remind them of who controls the reins of power in this country.  The situation appears to be at a new low.

When it comes to the state court, there should be no debate about its constitutionality.  No political leader has the right arbitrarily to declare himself the sole interpreter of the Dayton Constitution.  A careful reading of Article 3 of Annex 4 will show that state-level judicial institutions plainly fall within the Dayton Constitution.  This section states that Bosnia and Herzegovina can assume responsibilities that will help preserve the political independence and international personality of the country, and additional institutions can be created to fulfill those obligations.  A sovereign state has the right to have a judicial system that will answer to legal matters pertaining to the state.

One can debate the merits of a particular decision, the reasoning behind that decision, or the courts’ interpretation and application of the law, but there should be no debate on the role of the courts at all levels and the need for them to be allowed to freely exercise the only power they possess: to pass judgment after a full and fair hearing.

Those who constitute the judicial system, prosecutors and judges, however, also have the obligation to ensure that they exercise their power well.  They must be trained and educated in the law, both in its technical literal aspect and its practical application in real cases with real victims.  They must be ethical at all times, and stand up to anyone who attempts to apply improper pressure on them.  Judges can only apply the law to the facts they have been presented, but prosecutors have the primary duty to see that justice is done.  Thus, prosecutors should only bring cases supported by evidence.  They should strongly represent the interests of victims and of the government.  To do that, prosecutors must work with law enforcement officials in a cooperative, productive manner.  It is especially important that police and prosecutors investigate corruption.  Proof of corruption of high level state or entity officials negatively affects the personality of the state of BiH.

The U.S. Embassy supports the efforts of the prosecutors and judges who work on difficult cases every day.  We provide training and resources – we train hundreds of judges and prosecutors each year, using BiH, European and American experts.  We work with the Training Centers and with the HJPC to ensure that all prosecutors and judges have equal opportunities to enhance their skills.

The independence of the judiciary is one of the pillars of a modern democracy.  The constitution is the fundamental law of the land and judges have the right and the responsibility to ensure that the constitution is not violated; that laws are made in accordance with the constitution, that the laws are fairly interpreted, and the rights of citizens against the violation of individual rights are protected.

There is no liberty without a professional, independent judicial system.


Note: The guest blogger today is Charge d'Affaires, a.i. Nicholas M. Hill.  Nicholas M. Hill is a career member of the Foreign Service and arrived in Sarajevo in July 2012 to serve as the Deputy Chief of Mission of the U.S. Embassy in Bosnia and Herzegovina.  He has been acting as Charge d'Affaires, a.i. since the departure of former Ambassador Patrick S. Moon on August 24, 2013. 

Comments