BiH si ne može priuštiti političko dramatiziranje nauštrb ekonomskog rasta/BiH Cannot Afford Political Drama at the Expense of Economic Growth

BiH si ne može priuštiti političko dramatiziranje nauštrb ekonomskog rasta

Prošle godine smo pozvali političke lidere da stvore preduslove za poslovne investicije i ekonomski rast u Bosni i Hercegovini.  Oblasti o kojima smo tada govorili i dalje su ključne: 1) pojednostavljenje otvaranja firmi; 2) smanjenje poreza i doprinosa; 3) modernizacija zakona o radu; 4) brzo rješavanje komercijalnih sporova i 5) borba protiv korpucije.  Ali, uz svakodnevnu političku dramu i skoro održavanje izbora, često se lako izgubi iz vida koliko je važno rješavanje ovih ekonomskih pitanja da bi privatni sektor mogao cvjetati i da bi se poboljšali uslovi za zapošljavanje sa sve građane, posebno za mlade.

Iako je razočaravajuće da je, prema anketi Svjetske banke o jednostavnosti poslovanja, u BiH i dalje najteže poslovati u regionu, drago mi je što odnedavno primjećujem napredak u oba entiteta u nastojanjima da se poboljša okruženje za poslovanje.  Dalji napredak i fokusiranje na gore pomenute preporuke s ciljem unapređenja klime za poslovanje može se isplatiti u smislu otvaranja novih radnih mjesta i ostvarivanja većeg prosperiteta.

Sada je vrijeme za akciju.  Vlada Federacije BiH je usvojila pet zakona o poslovanju koji se trenutno nalaze pred Parlamentom Federacije BiH.  Ukoliko budu usvojeni, ovi zakoni bi mogli odmah osigurati značajno bolju klimu za ulaganja u Federaciji BiH.  Također bi se ovim zakonima mogla deblokirati pomoć u vidu novog zajma Svjetske banke za razvojnu politiku.  Poput Federacije BiH, Republika Srpska radi na provedbi novih vladinih programa kako bi se potakao ekonomski rast.  Od septembra se provodi set zakona kojima se umanjuju troškovi i pojednostavljuje procedura registracije novih preduzeća.  Štaviše, u decembru je u Republici Srpskoj postala operativna kancelarija za registraciju preduzeća u kojoj se na jednom mjestu sve završava.  Planirano omogućavanje registracije preduzeća on-line u 2014. godini dodatno će pojednostaviti proceduru registracije preduzeća.


Ovi pozitivni koraci u Federaciji BiH i Republici Srpskoj odraz su onoga što su poslovni ljudi tražili.  Neka od ovih poboljšanja, ukoliko se uspješno provedu, riješiće nedostatke pomenute u Bijeloj knjizi Vijeća stranih investitora za 2013/2014.  Apelujemo na lidere da se fokusiraju na stvarne izazove sa kojima se suočavaju BiH i njeni građani, posebno na ekonomiju, tako što će usvojiti ove zakone u Parlamentu Federacije BiH i nastaviti raditi na pojednostavljivanju procedura za poslovanje u Republici Srpskoj.  Građani BiH sebi doslovno ne mogu priuštiti da njihovi lideri dozvole da im političko dramatiziranje preusmjeri fokus sa onoga što je uistinu važno – poboljšanja ekonomske situacije, otvaranja novih radnih mjesta i izgradnje  prosperitetnijeg društva.


Napomena: Danas je gost blogger otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Nicholas M. Hill. Nikolas M. Hill profesionalni je diplomata u službi za vanjske poslove. U Sarajevo je stigao u julu 2012. godine na mjesto zamjenika šefa misije Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini. On obnaša dužnost otpravnika poslova od odlaska bivšeg ambasadora Patricka S. Moona 24. avgusta 2013

###

BiH Cannot Afford Political Drama at the Expense of Economic Growth

Last year we called on political leaders to create the pre-conditions for business investment and economic growth in Bosnia and Herzegovina.  The areas we highlighted remain crucial: 1) Making Business Start-ups Simple; 2) Reducing Tax and Contribution Levels; 3) Modernizing Labor Laws; 4) Resolving Commercial Disputes Quickly; and 5) Fighting Corruption.  But all too often, with political drama going on every day and the election season coming soon, it is easy to lose focus on why dealing with these business and economic issues is important – to allow the private sector to flourish and improve employment opportunities for all citizens, especially youth. 

Although it is disappointing that BiH is still the most difficult place to do business in the region according to the World Bank’s Doing Business indicator, I was pleased to see recent progress in both entities to improve the business climate.  Following through on this progress and on the business-friendly recommendations above has the potential to pay off in terms of new jobs and greater prosperity. 

Now is the time to act.  The Federation Government approved five business-focused laws which are now before the Federation Parliament for review.  If passed, these laws could significantly improve the investment climate in that entity this year.  And they can also unlock assistance in the form of a new World Bank Development Policy Loan.  Like the Federation, the Republika Srpska has been working to implement new government programs to spur economic growth.  As of September, a set of regulations to reduce expenses and simplify procedures for new company registrations came into force.  Furthermore, the RS one-stop-shop for business registration became fully operational in December.  Enabling online e-registration in 2014, as currently planned, will further simplify the business-registration process.

These positive steps in the Federation and the RS reflect what businesses have been asking for.  Several of these improvements, if successfully implemented, would address deficiencies noted by the BiH Foreign Investors Council’s 2013/2014 White Book.  We encourage leaders to focus on the real challenges faced by BiH and its citizens, particularly the economy, by passing these laws in the Federation Parliament now and continuing work to make doing business easier in the RS.  BiH’s citizens literally cannot afford for their leaders to let political drama distract from what is really important – improving the economic situation,  creating job opportunities, and building a more prosperous society.

Note: The guest blogger today is Charge d'Affaires, a.i. Nicholas M. Hill.  Nicholas M. Hill is a career member of the Foreign Service and arrived in Sarajevo in July 2012 to serve as the Deputy Chief of Mission of the U.S. Embassy in Bosnia and Herzegovina.  He has been acting as Charge d'Affaires, a.i. since the departure of former Ambassador Patrick S. Moon on August 24, 2013. 

Comments

  1. Glavni problem u BiH je način izbora dužnosnika u organe Uprave, dakle primjena principa stranačke podobnosti a ne sposobnosti, kompetencija kako se primjenjuje u savremenom HR menadžmentu. Skoro sve više funkcije su pod kontrolom stranaka, a trebalo bi da bude vrlo mali broj. Iz toga proizilazi najviße korupcije, ona je na tome utemeljena, svi moraju slußati straaćke moćnike. Treba odvojiti HR funkciju od stranačke moći i onda će korupcija izgubiti podlogu.

    ReplyDelete

Post a Comment