Mrak u oblasti ulaganja u energetsku mrežu

Mrak u oblasti ulaganja u energetsku mrežu

 

Ozbiljno sam zabrinut zbog predloženih izmjena i dopuna Zakona o Elektroprenosu koje bi mogle oslabiti finansijsku i operativnu stabilnost Elektroprenosa.  U novembru 2012. oba entiteta su se obavezala riješiti probleme Elektroprenosa prije nego se zatraži raspodjela sredstava od Elektroprenosa.  Entiteti su obećali da će usvojiti dugoročni investicijski plan i odobriti reviziju računa Elektroprenosa, te imenovati funkcionalan menadžment i nadzorni odbor. To se nije dogodilo.  Pa ipak, Vijeće ministara predlaže izmjene i dopune kojima se ukida postojeći zaštitni mehanizam protiv zloupotrebe sredstava kompanije, a prijedlog  šalje Parlamentu po hitnoj proceduri, čime je Parlament onemogućen predlagati poboljšanja u tekstu. 

  

Prerano je tražiti raspodjelu sredstava od akumulirane dobiti Elektroprenosa. Ova sredstva su prikupljena od građana BiH i namijenjena su da osiguraju da ti isti građani imaju stabilno i pouzdano snabdijevanje električnom energijom i da se investira  u energetsku mrežu kako bi se privukle nove investicije i potaklo otvaranje novih radnih mjesta.  Preusmjeravanje  tih sredstava na kratkoročne budžetske potrebe,  bez prethodnog donošenja mjera zaštite na koje su se obavezala nadležna vladina tijela i ministarstva,  riskantno je.

  

Ovo nije novi problem.  Jedini razlog zbog kojeg ova sredstva nisu već namjenski potrošena za održavanje i proširenje mreže je taj što se upravni odbor i entiteti koji su dioničari Elektroprenosa nisu mogli dogovoriti o planu ulaganja, čak ni o imenovanju kvalifikovanih radnika sa iskustvom koji bi vodili kompaniju kada istekne mandat članova odbora.  Bh. lideri moraju ispuniti svoje obaveze kako bi riješili ove probleme prije nego što kompaniju ostave bez sredstava.

  

Energetska mreža u BiH je zastarjela i potrebna joj je sveobuhvatna investicija.  Ignorisanje dugoročnog značaja energetskog sektora kao pokretača ekonomskog rasta i otvaranja radnih mjesta radi fokusiranja na kratkoročne rupe u budžetu nepravedno je prema mladima u BiH koji se i dalje bore sa visokom stopom nezaposlenosti.  Građani BiH zaslužuju više od toga od svojih lidera.  Od vitalnog je značaja za budućnost energetske mreže BiH i cjelokupne ekonomije da lideri riješe pitanje Elektroprenosa prije nego oslabe sadašnji zakon koji štiti ova sredstva od zloupotrebe.

 

 

NapomenaDanas je gost blogger otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Nicholas M. Hill. Nikolas M. Hill profesionalni je diplomata u službi za vanjske poslove. U Sarajevo je stigao u julu 2012. godine na mjesto zamjenika šefa misije Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini. On obnaša dužnost otpravnika poslova od odlaska bivšeg ambasadora Patricka S. Moona 24. avgusta 2013


###

 

Lights Out on Power Grid Investment

 

I am seriously concerned about the proposed amendments to the Law on Elektroprenos, which could weaken the financial and operational stability of Elektroprenos.  In November 2012, both entities committed to fixing Elektroprenos before seeking to access any distribution of funds from Elektroprenos.   The entities pledged to adopt a long-term investment plan and approve audits of Elektroprenos’s accounts -- and to appoint a functioning management and supervisory board.  This has not happened.  Yet, the Council of Ministers proposes an Elektroprenos amendment that removes existing protections against the misuse of the company’s funds - and sent it to Parliament in urgent procedure, which prevents the Parliament from adding improvements to the amendment. 

 

It is premature to seek a distribution of Elektroprenos’s accumulated profits.  These funds were collected from the citizens of BiH and are intended to ensure that these same citizens have a stable and reliable supply of electricity and that investments are made in the power grid that could attract investment and spur job creation.  Diverting these funds to short-term budget needs, without first enacting the safeguards all responsible governments and ministries pledged to do, puts this at risk.  

 

This is not a new problem.  The only reason these funds have not already been spent on their intended purpose of power grid maintenance and expansion is because the management board and the entities, which are Elektroprenos’s shareholders, could not agree on an investment plan or even to appoint qualified and experienced people to operate the company when board member mandates expired.  BiH leaders need to fulfill their commitments to fix these problems before stripping this company of its assets.  

 

BiH’s electrical grid is outdated and in need of comprehensive investments.  To ignore the long-term importance of BiH’s energy sector as a driver of economic growth and job creation in order to focus on short-term budget gaps short-changes BiH’s youth, who continue to struggle with high levels of unemployment.  The citizens of BiH deserve more than this from their leaders.  It is vital for the future of BiH’s power grid and overall economy that leaders fix Elektroprenos before weakening the current law that protects these funds from misuse.  

 

NoteGuest blogger today is Charge d'Affaires, a.i. Nicholas M. Hill.

Nicholas M. Hill is a career member of the Foreign Service and arrived in Sarajevo in July 2012 to serve as the Deputy Chief of Mission of the U.S. Embassy in Bosnia and Herzegovina.  He has been acting as Charge d'Affaires, a.i. since the departure of former Ambassador Patrick S. Moon on August 24, 2013. 

 

 

 

 

 

 

Comments