Odbacivanje štetnih političkih igara i izbor puta ka pravdi/Rejecting Harmful Political Games and Choosing the Path Towards Justice


Odbacivanje štetnih političkih igara i izbor puta ka pravdi


Ključni element svake uspješne, stabilne i moderne zemlje su jake pravosudne institucije koje jednako poštuju i politički lideri i građani.  Bez tih institucija i mogućnosti njihovog funkcionisanja na način koji je u skladu sa demokratskim principima i zakonom, nijedna država ne može očekivati uspjeh.

Na moje veliko razočarenje, ponovo vidim da su pravosudne institucije državnog nivoa, koje su temelj stabilne Bosne i Hercegovine sa težnjama ka punoj integraciji u Evropu, meta napada političkih lidera iz Republike Srpske.

Tužilaštvo i Sud BiH funkcionišu i obje institucije su priznate kao legitimne od strane međunarodnih sudova.  Građanima se ne mora uvijek svidjeti, niti se uvijek moraju slagati sa konačnim odlukama suda.  Ali, u društvu koje je zasnovano na vladavini zakona, svi građani moraju poštovati sudske odluke.  Ne postoji opcija u kojoj političari mogu birati i odlučivati koju će sudsku odluku poštovati, a koju ne. Nedavno je u mojoj zemlji jedan sudski slučaj izazvao snažne emocije na obje strane, ali je predsjednik Obama, koji je dao naslutiti da on lično nije zadovoljan ishodom, jasno rekao da je porota nakon vijećanja donijela odluku i da je ona konačna. To je bit političkog liderstva: podrška pravosudnom sistemu i u slučajevima kada lično imate drugačiji stav. Oni koji žele srušiti legitimne institucije pravde krenuli su opasnim putem, putem koji nas vodi još dalje od nje.

Ironično je da primjer koji se trenutno navodi kao dokaz neuspjeha pravosudnih institucija BiH zapravo dokazuje da su te institucije legitimne i funkcionalne. Govorim o predmetu Maktouf za koji je Evropski sud za ljudska prava (ECHR) nedavno donio odluku po žalbi na presudu Suda BiH za ratne zločine počinjene 1992. i 1993. godine.  ECHR je utvrdio da postoji problem sa izricanjem presude zbog primjene određenog zakona u ovom slučaju, ali se iznimno potrudio da naglasi da je samo to bio predmet njihovog razmatranja, napisavši: predmet razmatranja stoga nije bila zakonitost njihovih presuda, nego primjena različitih okvira za izricanje presuda za predmete ratnog zločina”. Nadalje, ECHR je utvrdio da nema razloga sumnjati u nezavisnost međunarodnih sudija državnog suda, te je dodatno utvrdio da je bilo u skladu sa zakonom da su neki optuženi procesuirani na državnom, a neki na entitetskom nivou.

U suštini, odlukom je data snažna podrška pravosuđu državnog nivoa BiH, sa jasnom konstatacijom da ono efikasno može procesuirati predmete ratnog zločina. Svaki političar koji nastoji koristiti presudu  u slučaju Maktouf kako bi sugerisao da su ove institucije dokazano nelegitimne, bezočno ignoriše činjenice iz presude koje govore upravo suprotno. Shvatamo, naravno, da je uvijek moguće unaprijediti rad ovih institucija.  To je cilj Strukturalnog dijaloga Evropske unije koji SAD snažno podržavaju i koji je zamišljen kao forum na kojem će politički lideri iznositi svoje zamjerke ili ideje.

Ove napade na pravosudne institucije državnog nivoa vidimo onakvima kakvi oni jesu: oni predstavljaju strah od legitimnih institucija koje bi nekad mogle političare pozvati na odgovornost zbog onoga što rade. Kao što je predsjednik Harry S. Truman jednom rekao: ”To je stari politički trik: ako ih ne možeš ubijediti, zbuni ih.”  Građani BiH zaslužuju bolje od ovih političkih igara i nastojanja da se ljudi zbune i prevare. Zaslužuju političare koji poštuju vladavinu zakona i institucije koje garantuju njegovu provedbu. Zaslužuju lidere koji prihvataju pravosudne i druge institucije kao temelj stabilne, demokratske i prosperitetne zemlje kakvu njeni građani toliko žele.

###

Rejecting Harmful Political Games and Choosing the Path Towards Justice

The key ingredients for any successful, stable, modern nation include durable judicial institutions which garner the respect of political leaders and citizens alike. Without these institutions, and the ability to function in a manner consistent with democratic principles and in accordance with the law, no nation can expect to prosper.

It is with great disappointment that I again see state-level judicial institutions – the foundation of a stable Bosnia and Herzegovina with aspirations for full integration into Europe – under attack from political leaders in the Republika Srpska.  

The BiH Prosecutor’s Office and the BiH Court are working, and both are recognized as legitimate institutions by international courts.  Citizens may not always agree with, or like, the final decision of a court.  But in a society based on the rule-of-law, all citizens must respect it.  There is no option for politicians to pick and choose which court decisions they will recognize.   In my own country, a recent court case provoked strong emotions on both sides, but President Obama, who suggested that he personally was not happy with the decision, was clear that a jury had spoken and the decision was final.  That is essential political leadership:  to support the judicial system even if personal views differ.  Those who seek to tear down legitimate institutions of justice take a dangerous path, a path that leads us further away from justice.   

Ironically, the example currently held up as proof of the failure of BiH’s judicial institutions actually proves these institutions are legitimate and that they work.  I am referring to the Maktouf case, where European Court for Human Rights (ECHR) recently ruled regarding a conviction by the State Court of BiH of war crimes committed in 1992 and 1993.  The ECHR found a problem with sentencing guidelines used in the case, but took great care to note that this was the extent of their concern, writing “what was at issue was therefore not the lawfulness of their convictions but the different sentencing frameworks regarding war crimes.”  Further, the ECHR found no reasons to doubt that the international judges of the state court were independent and additionally found that it was lawful for some people to be tried in state court and others at entity level. 

In sum, the ruling strongly supported the state-level BiH judiciary, making clear that it can conduct effective prosecutions for war crimes.  Any politician who tries to use the ruling in the Maktouf case to suggest these institutions have been proven illegitimate is blatantly ignoring the facts of the judgment which suggest exactly the opposite.  Of course, we recognize there is always room to improve these institutions.  That is the goal of the EU structured dialogue, which the U.S. strongly supports, and which should be the venue for political leaders to raise their concerns or ideas.

We recognize these attacks on state level judicial institutions for what they are:  fear of legitimate institutions that could someday hold politicians accountable for their actions, and a necessary diversion from politicians’ failure to address this country’s real problems.  As President Harry S. Truman once said, “It’s an old political trick: if you can’t convince ‘em, confuse ‘em.”  The citizens of BiH deserve better than these political games and attempts to confuse and trick the people.  They deserve politicians who respect the rule of law and institutions that ensure it.  Citizens deserve leaders who recognize that judicial and other institutions are the foundation necessary for BiH to become the stable, democratic, prosperous country that all its citizens want so badly.  

Comments