Zaustavljanje sporog, konstantnog nazadovanja u BiH: Uznemirujući prijedlozi za reformu tri zakona

Zaustavljanje sporog, konstantnog nazadovanja u BiH: Uznemirujući prijedlozi za reformu tri zakona 

U septembru prošle godine, u govoru koji sam držao na Fakultetu za međunarodne studije Univerziteta John Hopkins u Washingtonu, DC, govorio sam o sporosti političkog procesa ovdje u Bosni i Hercegovini, zapažajući da  prečesto izgleda da se to kretanje može opisati kao “dva koraka naprijed, korak nazad”.  Nažalost, sada vjerujem da je dinamika napredovanja  na putu BiH prema NATO i EU stopirana čime se građanima uskraćuju prednosti koje pruža puna integracija u Evropu.  Nazadovanje mi se čini osobito izraženo kada razmišljam o nedavno predloženim izmjenama  tri važna  zakona.  Ono što me zabrinjava nije samo sadržaj predloženih promjena za sva tri zakona, nego i način na koji su te promjene predložene.  Mnogi građani ove zemlje, posebno oni iz medija i nevladinog sektora,  iskazali su svoju zabrinutost  i tražili da im se pridružim i da u javnim istupima govorim o tome i pokušam skrenuti  pažnju javnosti na ove ozbiljne probleme.

Nema sumnje da su zakoni o javnim nabavkama u BiH neadekvatni i da ih je potrebno reformisati.  Oblast javnih nabavki je često izvor prevara i korupcije u mnogim zemljama, pa ni BiH nije izuzetak.  Moje kolege iz EU vam mogu potvrditi da je BiH jedina zemlja u regiji koja još uvijek nije prevela u zakon direktive o javnim nabavkama EU koje postoje već 10 godina.  Zakoni o javnim nabavkama BiH moraju biti reformisani na način koji će poboljšati transparentnost i jasnije utvrditi odgovornost.  Iako ima nekoliko prijedloga za promjenu postojećih zakona o javnim nabavkama, vjerujem da je proces revidiranja javnih nabavki najbolje započeti od nevladinog sektora i posebno od EU koja ima eksperte za ovu oblast, te da bi bila greška ograničiti diskusiju na urede političkih stranaka.  Ovi nezavisni stručnjaci zagovaraju sljedeće: 1) da se otvori proces, 2) da se osigura da državni dužnosnici  koji rade na nabavkama imaju potrebne vještine i obuku, 3) da se ti pojedinci i njihove organizacije smatraju odgovornim za svoje odluke, 4) da se decentralizuje žalbeni proces i da se, po prvi put, 5) uvedu anti-korupcijske mjere i sankcije za kršenje zakona.  Do sada je predložen određen broj manje korisnih promjena za zakon o nabavkama. Mislim da bi vlasti mogle i trebale uvažiti mišljenje i stručnost iz nevladinog sektora čiji je cilj da se kvalitetne promjene naprave već sada, u prvom pokušaju  – što je praksa u većini demokratskih zemalja  – te da se pomogne BiH da ostvari napredak u pogledu usklađivanja svog zakonodavstva sa standardima EU.

Istovremeno,  još jedan set predloženih izmjena zakona o sukobu interesa koji je od vitalnog interesa u borbi protiv korupcije nalazi se u Parlamentu BiH.  Kao što je slučaj sa zakonom o javnim nabavkama,  kad se primjenjuju jaki i transparentni zakoni o sukobu interesa, oni postaju moćno oružje u borbi protiv korupcije.  Ali, ono što sam čuo o nacrtu prijedloga izmjena ovog zakona  nije obećavajuće. Nažalost, proces izrade prijedloga se nije odvijao uz odgovarajuće konsultacije sa relevantnim institucijama ili javnošću.  Prema nacrtu izmjena predlaže se uspostava komisije koja je sastavljena uglavnom od parlamentaraca koji odlučuju o tome da li su njihove kolege potencijalno u konfliktu interesa.  S obzirom da institucije u BiH još uvijek nemaju čvrstu strukturu, to bi moglo biti problematično jer komisija ne bi bila nezavisna.  Tekst prijedloga koji omogućuje prekid istrage o konfliktu interesa ako dužnosnik “eliminiše” razloge konflikta  izgleda kao da je sročen da bi olakšao život parlamentaraca, a ne da bi sudionike u vlasti smatrao odgovornim za njihove aktivnosti.  U dijelu Oklahome, odakle ja dolazim, kažu “ne treba pustiti lisicu da čuva kokošinjac”.   Ja mislim da je ta poruka primjenjiva i ovdje, u BiH.  Prečesto sam vidio da političari iz jedne etničke grupe stanu u zaštitu političara iz drugih grupa kako bi, zauzvrat, dobili sličnu “zaštitu” za svoje političare.  Ova korumpirana praksa ne bi se trebala nastavljati u bh. parlamentu.  Nadam se da će se parlamentarci sjetiti da je njihova uloga da štite opšte dobro i da će pojačati svoje napore na eliminaciji problema konflikta interesa, umjesto što ga pokušavaju gurnuti pod tepih.  

Konačno, novinari, aktivisti civilnog društva, čak i predstavnici bh. vlasti mi kažu da ih ozbiljno brinu  predložene promjene zakona o slobodnom pristupu informacijama.  Oni kažu da bi ove promjene zaustavile napredak koji je postignut kada je riječ o otvorenosti i transparentnosti i da bi one bukvalno naopačke izvrnule sadašnju filozofiju otvorenosti, te da bi objavljivanje informacija o vlastima postalo izuzetak, a ne pravilo.  Ovo bi potkopalo osnovni princip interesa javnosti i zakon bi lišilo osnovnih načela.  Neki predloženi amandmani bi također pojednostavili proceduru odbijanja zahtjeva za dostavljanje informacija i prekinuli bi dosadašnju praksu da se slučajevi obrađuju pojedinačno.  Zakoni o slobodnom pristupu informacijama su svugdje kompleksni i zahtijevaju da se uspostavi ravnoteža između prava na privatnost pojedinca i prava javnosti na pristup informacijama.  Javna debata o ovom važnom pitanju ograničena je na dostavljanje komentara na web stranici Ministarstva pravde u jednom ograničenom vremenskom periodu, što samo po sebi dovodi u pitanje želju za istinskom debatom.

Svaki od ova tri slučaja je sam po sebi problematičan.  Zajedno, ovaj set predloženih promjena, čini se, nagovještava širu negativnu priču o sistemskom degradiranju demokratskih institucija i principa u BiH.  Zašto politički lideri i vladini zvaničnici kažu da se žele boriti protiv korupcije, a potom predlažu zakone koji olakšavaju nepotizam i koji omogućavaju da se problemi sa javnim nabavkama nastave?  Zašto govore da žele modernu demokratiju, a predlažu zakone koji umanjuju transparentnost i javnosti ograničavaju pristup informacijama o osnovnim aktivnostima vlasti?  U vrijeme kada BiH treba da radi na osiguranju većeg stepena demokratije, nije ni čudo da su građani BiH očajni dok posmatraju kako njihovi parlamentarci zemlju vode u pogrešnom smjeru.  Predložene promjene podrivaju nastojanja da se ojačaju i depolitiziraju bh. institucije i istovremeno predstavljaju napad na prava svih građana da budu informirani i da na osnovu tih informacija donose odluke.  U proteklom periodu je bilo dosta deklarativne podrške i iskazanih dobrih namjera u borbi protiv korupcije.  Bilo bi korisno ako bi se politički lideri dogovorili da ispoštuju postojeće mehanizme zaštite i ojačaju one koje treba ojačati.  Na kraju krajeva, u demokratskom društvu vlasti moraju služiti građanima, a ne političkim strankama.


###

Halting the Slow, Steady March Backward in BiH: 
A Troika of Troubling Legal Developments

 Last September, at a speech I delivered at the Johns Hopkins School of International Studies in Washington, D.C., I spoke about the halting political progress here in Bosnia and Herzegovina, noting that all too often it feels like “two steps forward, one step back.”  It is unfortunate, but I now believe that forward progress has halted on BiH’s paths toward NATO and the EU, denying citizens the benefits of full integration into Europe.  This backward movement seems particularly obvious when I reflect on recently proposed changes to three important laws.  My concerns lie not only with the content of the proposed changes to these three laws, but also the way they are being put forward.  Many citizens of this country, particularly members of the media and NGO communities, have expressed their concerns to me and have asked me to join them, by speaking out and drawing attention to these important issues.

Undoubtedly, BiH’s public procurement laws are inadequate and desperately need reform.  Public procurement is one of the largest sources of fraud and corruption in many countries and BiH is no exception.  As my EU colleagues will tell you, BiH is the only country in the region which has not yet transposed the nearly 10-year-old EU Directives on Public Procurement into law.  BiH’s public procurement laws must be reformed in a way that improves transparency and strengthens accountability.  While there are several proposals for changing existing procurement laws I believe the best place to start making revisions is with NGOs and, in particular, the EU, which have expertise on these issues – limiting discussions to the office of a political party would be a grave mistake.  These independent experts advocate for 1) opening up the process, 2) ensuring public officials who work on procurement have the right skills and training, 3) holding those individuals and organizations responsible for their decisions, 4) decentralizing the appeal process, and, for the first time, 5) introducing anti-corruption measures and sanctions for violating the law.  So far, only a number of less useful changes to the public procurement law have been proposed.  I believe authorities can and should take into account the insights and the expertise of NGOs focusing on procurement to get these changes right the first time – this is the practice in most democratic societies – and to make sure the result will help BiH make progress toward aligning its laws with EU standards. 

At the same time, another set of proposed changes to laws on conflict of interest, which are vital to the fight against corruption, are being pushed through the BiH Parliament.  Much like procurement laws, strong, transparent conflict of interest laws applied fairly are a powerful tool for fighting corruption.  But what I have heard about the draft changes to the law does not sound promising.  Unfortunately, the drafting process did not include proper consultations with the relevant institutions or the general public. The draft changes propose a commission, made of mostly parliamentarians, to manage the potential conflicts of interest of their colleagues.  It would lack independence and is problematic given BiH’s adolescent institutions.  Language that allows proceedings on conflict of interest to be terminated if an official “eliminates” the reason for the conflict appears aimed at easing life for parliamentarians, not holding BiH government officials accountable.  On the farms of Oklahoma, where I’m from, we say that “the fox shouldn’t guard the henhouse.”  And I think this sentiment is just as valid here in BiH.  Too often I have seen politicians of one ethnic group agreeing to protect those of other groups in exchange for similar “protection” for their politicians.  This corrupt practice should not be perpetuated in the BiH Parliament.  I hope parliamentarians will remember their role as stewards of the public good and reinvigorate efforts to eliminate conflict of interest, instead of whitewash them away.

Finally, journalists, civic activists, and even representatives of the BiH government tell me that draft changes for BiH’s freedom of information laws are of grave concern.  They say changes would halt the progress made here on openness and transparency and would literally flip the current philosophy of openness on its head, making the publishing of government information an exception instead of the rule.  This would undercut the basic principle of public interest and deprive the law of its basic foundation.  Some proposed amendments apparently also would make rejections to information requests easier and discard the case-by-case practice currently in place.  Freedom of information laws everywhere are complex and require the right balance between the right to individual privacy and the general public’s right to access information.  But public debate on this important issue was limited to submitting comments on the Ministry of Justice’s webpage during a limited period, a move that questions the desire for a true debate. 

Each of these three cases is troubling by itself.  But together, this group of proposed changes seems to portend a broader negative narrative of the systematic downgrading of democratic institutions and principles in BiH.  Why would political and government leaders say they want to fight corruption and then propose laws that make nepotism easier and continue to let procurement problems flourish?  Why would they say they want a modern democracy and then propose laws that weaken transparency and diminish public access to the basic activities of government?  At a time when BiH should be working to be more democratic, it is no wonder that citizens of BiH have a sense of desperation as they watch their parliamentarians taking the country in the wrong direction.  The proposed changes undermine the efforts to strengthen and depoliticize BiH institutions, while attacking the right of every citizen to be informed and make informed decisions.  There has been a lot of lip service and good intentions recently on the fight against corruption.  It would be useful to see political leaders agree to honor existing protections and strengthen those that need it.  After all, in a democratic society, government must serve the citizens, not the political parties.

Comments