Vrijeme je da se poduzmu koraci ka ekonomskom prosperitetu i političkoj stabilnosti


Vrijeme je da se poduzmu koraci ka ekonomskom prosperitetu i političkoj stabilnosti

Međunarodni sajam gospodarstva koji se ove sedmice održava u Mostaru je svijetli primjer u inače otužnoj ekonomskoj stvarnosti Bosne i Hercegovine.  Široka paleta zastupljenih ekonomskih grana, velika posjećenost i snažan regionalni interes za sajam su ohrabrujući.  To je primjer snage i energije u bh. industriji i prilika za poslovne subjekte da se povežu, izmijene iskustva i identifikuju načine zajedničkog rada.  I sa ponosom mogu reći da je ove godine Ambasada SAD predstavljena na sajmu zajedno sa našim partnerima iz Američke privredne komore u BiH.

Nažalost, politička i ekonomska stvarnost je u snažnom kontrastu sa podstrekom i vizijom izlagača na mostarskom sajmu.  Ekonomski potencijal BiH, potencijal za trgovinu i investicije i dalje guši politička situacija i negativna poslovna klima. Bez obzira na broj ovakvih sajmova i njihovu posjećenost, stvarnost je da se ekonomska situacija ne može i neće popraviti sve dok lideri ne poduzmu ozbiljne korake u borbi protiv korupcije, pojednostave procedure za poslovanje i naprave političke kompromise neophodne za napredovanje BiH ka euroatlantskim integracijama.

Prema Indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala za 2013, BiH je svrstana na 72. mjesto od 176 zemalja,  medju najgorim u regiji.  Kada je kompanija primorana davati mito kako bi ostala na tržištu, ostaje joj manje novaca za otvaranje radnih mjesta, za uvođenje novih i boljih proizvoda i održavanje niskih cijena.  Na isti način, poslovno okruženje u kojem je potreban nevjerovatan broj dozvola – što, uzgred rečeno, stvara mnoge prilike gdje se traži mito – stvara atmosferu u kojoj domaći i strani investitori i privatni sektor odustaju od otvaranja novih radnih mjesta.  Politička paraliza poručuje potencijalnim investitorima i poslovnim partnerima da BiH nije ozbiljan sagovornik i nije sigurno mjesto za poslovanje.   

Ove godine je EU zvanični sponzor Mostarskog sajma gospodarstva.  Ali dok sajam podstiče međunarodnu trgovinu, investicije i poslovne odnose sa EU i drugim zemljama, političari ne ispunjavaju svoju obavezu da usvoje i provedu reforme kojim bi BiH napredovala na svom putu ka EU.  Dobro je vidjeti da na sajmu ima sadržaja koji se bave implikacijama ulaska Hrvatske u EU ovog ljeta. Kada Hrvatska pristupi EU, granice EU se pomjeraju do Bosne i Hercegovine i više od dvije trećine bh. vanjske trgovine biće sa EU.  Postoje još uvijek mnoga pitanja koja treba riješiti u kratkom vremenskom periodu.  Iskreno se nadam da će bh. lideri na prvo mjesto staviti interese svojih građana i blisko sarađivati sa EU kako bi pokazali da ne samo da je BiH ozbiljan kandidat za članstvo, nego i da je ozbiljno uključena u neophodne pripreme u skladu sa napretkom koji postižu njeni susjedi. 

Uz veoma važne događaje gdje se konkretno definišu uslovi za međunarodne investicije i trgovinu,  BiH sada mora krenuti u akciju.  To znači poduzimanje konkretnih koraka za stvaranje povoljne poslovne klime i otvorenih, transparentnih i predvidljivih tenderskih i administrativnih procedura, usaglašavanje poslovne i radne regulative, promptno rješavanje sporova i poreskih olakšica za stimulisanje ulaganja. To znači napredak u provođenju mjera potrebnih za članstvo u EU i ostavljanje po strani ličnih interesa, te stvaranje političke agende  za kompromisna rješenja radi dobrobiti svih građana BiH.

###

It Is Time to “Walk the Walk” on Economic Prosperity and Political Stability in BiH

The Mostar International Economic Fair going on this week is a bright spot in an otherwise dismal economic situation in Bosnia and Herzegovina.  The wide range of industries represented, the high attendance, and the strong regional interest in the fair is encouraging.  It is an example of the power and energy of BiH industry and an opportunity for businesses to network, learn from each other and identify ways of working together.  And I am proud to say that this year the U.S. Embassy is represented at the fair alongside our partners from the American Chamber of Commerce in BiH.

Unfortunately, the reality of the political and economic situation sharply contrasts with the drive and vision of the businesses exhibiting in Mostar.  The economic potential of BiH, the potential for trade, and the potential for investment all continue to be hampered by the political situation and the negative business climate.  No matter how many trade fairs BiH has or how well attended they are, the reality is that the economy cannot and will not improve until leaders take serious steps forward to fight corruption, simplify doing business, and make the political compromises necessary to advance BiH’s Euro-Atlantic integration.

Transparency International’s 2013 Corruption Perception Index ranked Bosnia and Herzegovina 72nd out of 176 countries, among the worst in the region.  When a company is forced to pay bribes to stay in business, there is less money available to hire new workers, introduce new and better products, and keep prices low.  Likewise, a business environment that requires endless approvals – and incidentally, many opportunities for bribe seekers – scares domestic and foreign investors and private sector jobs away.  Political paralysis tells possible investors and trade partners that BiH is not a serious interlocutor and not a safe place for doing business.

This year the European Union is the official Mostar Fair sponsor.  But at the same time that the fair is encouraging international trade, investment and business development with the EU and others, politicians here are failing in their obligation to make the reforms necessary to advance down the European path.  It is good to see that the fair includes numerous events about the impact of Croatia’s EU accession this summer.  Once Croatia joins the EU, the EU will share its external border with Bosnia and Herzegovina and more than two-thirds of Bosnia and Herzegovina’s foreign trade will be with the EU.  There are still many issues to resolve in a short period of time.  I sincerely hope BiH leaders put their citizens’ best interests first, and work closely with the EU to demonstrate that in addition to being a serious candidate for membership, BiH is a serious in making the necessary preparations as its neighbors move forward.

In addition to high profile events that “talk the talk” of international investment and trade, BiH must now “walk the walk.”  This means taking concrete steps to create a business-friendly environment with open, transparent, and predictable tenders and administrative procedures, harmonized business and labor legislation, prompt dispute resolution, and tax incentives to encourage investment.   It means pushing ahead on implementing the steps required for EU membership, and setting aside personal interests and political agendas for compromise solutions that benefit all citizens of BiH. 

Comments