Slobodno tržište ideja


Slobodno tržište ideja

 "Ne bojimo se američkom narodu povjeriti neugodne činjenice, strane ideje, daleke filozofije i konkurentna načela.  Jer država koja se boji svoje građane pustiti da sami, u otvorenom tržištu, prosude šta je istina, a šta obmana, država je koja se boji svojih građana.”
 John. F. Kennedy
Nakon odluke Parlamenta BiH da istaknutoj organizaciji civilnog društva zabrani prisustvovanje otvorenim sjednicama, dosta sam razmišljao o ulozi transparentnosti i slobode govora.  Da bi demokratija cvjetala, građani moraju imati pristup tačnim informacijama koje se tiču svih aspekata upravljanja. To znači da svako ko tvrdi da predstavlja interese građana ima obavezu da djeluje na transparentan način.  To se odnosi i na izabrane lidere, medije i organizacije civilnog društva.

Kako bi BiH pristupila Evropskoj uniji, zemlja mora pokazati da je organizovana na zdravim demokratskim principima, uključujući i otvorenost prema ozbiljnoj debati među građanima.  Centar civilnih inicijativa (CCI) je značajan glas u toj debati. CCI ima važnu funkciju nadzornog tijela koje podstiče veću interakciju između Bosanaca i Hercegovaca i njihovih izabranih predstavnika. Njihov je glas samo jedan, ali veoma važan.   

Američka vlada će i dalje podržavati CCI i druge slične organizacije koje promoviraju veću transparentnost.  U nedavno objavljenom Izvještaju o stanju ljudskih prava u BiH za 2012. godinu, State Department konstatuje: “da su grupe koje se bave ljudskim pravima i NVO sektor generalno djelovale bez ograničenja i u pogledu istraživanja i objavljivanja svojih izvještaja”.  Odluka Parlamenta BiH da CCI zabrani prisustvovanje sjednicama i uvredljivi komentari nekih parlamentaraca o NVO civilnog društva nisu u skladu sa ovogodišnjom općenito pozitivnom ocjenom u Izvještaju.  Nažalost, stalna zabrana za CCI moraće se naći u izvještaju za narednu godinu kao korak unazad.

Zabrinut sam činjenicom da odluka donešena prošle sedmice da se CCI ne dozvoli rad pokazuje da neki pojedinci u vlastima ne razumiju i ne cijene vrijednost kritike.  Kritika koja je transparentna i zasnovana na činjenicama je od suštinske važnosti za zdrav proces donošenja odluka i osnovni je princip demokratije.  Ona je od ključne je važnosti za razumijevanje interesa građana i njihove volje. Objektivna procjena ponašanja vlasti od strane civilnog društva je neophodna kako bi se došlo do odgovornijeg upravljanja i kako bi se osiguralo da upravljanje zadovoljava interese građana.  Dopuštanje da veći broj aktera sudjeluje na slobodnom tržištu ideja neće naškoditi vlastima. Dapače, povećat će legitimnost vlasti u očima građana. 

Mi smo posvećeni transparentnosti.  Mi ćemo nastaviti promovirati civilno društvo.  Borba civilnog društva za transparentniju javnu potrošnju i veći stepen odgovornosti zvaničnika u vlasti je borba u koju mi vjerujemo.  Aktivnosti civilnog društva u borbi protiv korupcije imaće našu podršku.  I ponosni smo da podržimo građane koji rade na stvaranju jače BiH i postizanju većeg stepena demokratije u zemlji.

###


A Free Market of Ideas

 "We are not afraid to entrust the American people with unpleasant facts, foreign ideas, alien philosophies, and competitive values.  For a nation that is afraid to let its people judge the truth and falsehood in an open market is a nation that is afraid of its people."
John F. Kennedy
 In the wake of the decision by the BiH Parliament to forbid a prominent civil society group from attending an open session, I have given a lot of thought to the role of transparency and freedom of speech.  For a democracy to flourish, citizens need access to accurate information on all aspects of governance.  This means that everyone who claims to represent the interests of citizens has an obligation to be transparent.  This applies to elected representatives, the media, and civil society.

For BiH to accede to the European Union, the country must show that it is built on sound democratic principles, including welcoming robust debate among citizens.  The Center for Civic Initiatives (CCI) is a valuable voice in that debate.  CCI has served an important function as a watchdog, encouraging greater interactions between Bosnian-Herzegovinians and their elected representatives.  Theirs is just one voice, but it is an important one. 

The U.S. Government will continue our support to CCI and other similar organizations that promote greater transparency.   In the newly released 2012 Human Rights Report on Bosnia and Herzegovina, the U.S. State Department observed that “human rights groups and NGOs generally operated without restriction, investigating and publishing their findings.”  The Parliament’s ban on CCI from attending its sessions and some parliamentarians’ disparaging comments about civil-society NGOs are inconsistent with this year’s generally positive assessment of the report.  Unfortunately, a permanent ban against CCI will have to be mentioned in next year’s report as a step backward.

I am concerned that the decision reached last week to stifle CCI shows that some in the government do not understand or appreciate the value of criticism.  Criticism that is fact-based and transparent is essential to promoting sound decision-making and is a basic principle of democracy.  It is critical to understanding the interests of citizens and the will of the people.   Objective evaluation of government performance by civil society is necessary to improve governance and ensure it is responsive to citizens’ interests.  Allowing more actors to participate in the free market of ideas will not harm government.  On the contrary, it will improve government’s legitimacy in the eyes of the people.

We are committed to transparency.  We will continue to promote civil society.  Civil society’s fight for more transparent public spending and greater accountability for government officials is a fight we believe in.  Civil society’s efforts to combat corruption will receive our support.  And we are proud to support citizens working towards a stronger and more democratic Bosnia and Herzegovina.


Comments