Učinimo da 2013.godina bude godina poslovnih investicija i ekonomskog razvoja u Bosni i Hecegovini


Učinimo da 2013.godina bude godina poslovnih investicija i ekonomskog razvoja u Bosni i Hecegovini

Otkako sam došao u Bosnu i Hercegovinu, apelujem na političke lidere da stvaraju nova radna mjesta i da ekonomski razvoj učine svojim prioritetom.  Ali, zapravo, nisam vidio da ima bilo kakvog liderstva, bilo kakvih aktivnosti ili pozitivnih reakcija.  Umjesto toga, političari su fokusirani na međustranačke razmirice i ne uspijevaju poduzeti jednostavne, pozitivne korake kojim bi se otvarala radna mjesta i potakao ekonomski razvoj.  Ponekad se pitam nisu li oni više zainteresovani za stvaranje radnih mjesta za članove svojih stranaka, nego za potrebe poslovne zajednice,  brojnih nezaposlenih ili povremeno zaposlenih građana BiH.

Sada, na početku nove godine, apelujem na bh. dužnosnike na svim nivoima vlasti da se obavežu da će usvojiti politike povoljnije za biznis kako bi se stimulisale investicije i ekonomski razvoj.  Znaci poboljšanja u globalnoj ekonomiji, kao i regionalni napredak na putu integracije u EU, stvoriće nove prilike za BiH.

Kako bi te prilike iskoristila, BiH mora stvoriti povoljnu poslovnu klimu i time pomoći već postojećim kompanijama  i privući nove kompanije koje će otvarati nova radna mjesta i ekonomske mogućnosti za sve. Na osnovu onoga što sam čuo od poslovnih ljudi iz cijele BiH, predložio bih sljedećih pet načina za promovisanje poslovnih investicija u BiH ove godine:

1. Pojednostavljenje procedura za osnivanje biznisa: BiH bi trebala u cijeloj zemlji uspostaviti šalter sale za registraciju firmi i omogućiti pojednostavljivanje, ubrzavanje i usklađivanje procedura preko entitetskih linija.  Investitorima treba omogućiti posjetu bilo kojoj lokaciji i registraciju poslovanja u cijeloj zemlji; ili bi se, alternativno, ove procedure mogle završiti veoma brzo putem internetske stranice. 

2. Smanjenje nivoa poreza i doprinosa: Preopterećenost poslodavca doprinosima za uposlenike nanosi štetu u pogledu konkurentnosti bh. firmi i u pogledu atraktivnosti BiH za investitore. Kako bi stimulisala poslovanje, BiH bi trebala ponuditi period umanjenih poreskih davanja ili poreskih olakšica za nove investitore ili one koji osnivaju firme. Dugoročno, ovi koraci bi zapravo povećali prihode za vladu, jer bi firme zapošljavale veći broj radnika.  Nastojanja  da se usklade porezi i privatizuju državne firme-gubitaši bi također bila od ključne važnosti za uvećavanje vladinih prihoda i za stvaranje mogućnosti da se na konkurentniju mjeru smanje doprinosi i dodatni porezi koje plaća poslodavac.   

3.  Modernizacija zakona o radu: Postojeći zakoni su nefleksibilni i zastarjeli. Uspješnom biznisu je potrebna sposobnost ekspeditivnog upošljavanja i otpuštanja što zahtijeva ambijent poslovanja i učinci radnika.  Uz to, sistem radnih knjižica se mora modernizovati ili potpuno promijeniti kako bi radnici imali uredne podatke o svom radnom iskustvu, uključujući i neplaćeno stažiranje, obrazovanje i obuku van zemlje.

4. Brzo rješavanje poslovnih sporova: Investitori izbjegavaju zemlje u kojima se ugovori ne mogu provesti, a nesporazumi riješiti u razumnom roku. Vrijeme je novac. BiH bi trebala strogo primjenjivati postojeće rokove u RS, Federaciji BiH i Distriktu Brčko kako bi se sporovi pred trgovačkim sudovima ubrzali i stimulisala medijacija poslovnih sporova ograničavanjem parnica i ubrzanjem njihovog rješavanja.

I na kraju, ali svakako ne manje važno:

5. Borba protiv korupcije: Kada zvaničnici traže dodatna plaćanja kako bi obavljali svoju dužnost, to povećava troškove poslovanja i doprinosi poslovnoj nesigurnosti. Svi plaćaju veću cijenu u vidu većih cijena i veće stope nezaposlenosti, jer se firme koje odbiju poslovati na taj način  izbacuju sa tržišta.  BiH treba usvojiti politiku nulte tolerancije za korupciju i osigurati stalne resurse za istragu, krivični progon i osudu korumpiranih zvaničnika na svim nivoima koji pokušavaju uzimati mito od poslovnih ljudi. Borba sa korupcijom je dugoročan napor, ali negdje se mora početi.  BiH su potrebni hrabri, nadahnuti lideri da zaustave praksu nekažnjavanja povezanu sa korupcijom. 

Apelujem na zvaničnike da se povežu sa biznismenima, saslušaju njihove probleme i iskoriste priliku za otklanjanje prepreka za poslovne investicije i ekonomska postignuća.  Ovo možda neće biti lako, ali je od ključne važnosti za budući prosperitet BiH.

###

Making 2013 the Year of Business Investment and Economic Growth in Bosnia and Herzegovina

 Since I arrived in Bosnia and Herzegovina, I have urged political leaders to make job creation and economic growth their top priorities.  But I have seen practically no leadership, no action, and no positive responses. Instead, politicians have focused on inter-party bickering and failed to take simple, positive steps that could create jobs and spur economic growth. I have sometimes wondered whether they are more interested in creating jobs for party members than serving the needs of the business community and BiH’s many unemployed and under employed citizens.

As we begin a new year, I urge BiH officials at all levels of government to make a commitment to adopting business-friendly policies to spur investment and economic growth. Signs of improvement in the global economy, as well as regional progress toward EU integration, will create opportunities for BiH. 

To seize these opportunities, BiH must create a business-friendly environment both to aid existing companies and to attract new companies to create jobs and economic opportunity for everyone.  Based on my conversations with business people across BiH, I propose the following top five ways to promote business investment in BiH this year

1. Make Business Start-Ups Simple: BiH should create country-wide one-stop shops for business registration and permitting to simplify, speed, and harmonize these processes across entity lines.  Investors should be able to visit any location and register their business country-wide.  Alternatively, this process could be accomplished very quickly using an internet website.  

2. Reduce Tax and Contribution Levels: Overly-burdensome employer contributions harm the competitiveness of BiH businesses and the attractiveness of BiH for investors.  To encourage business, BiH could provide a period of tax reductions or tax breaks to new investors and start-ups. Over the long run, these steps will actually increase revenue for the government as businesses hire more employees. Efforts to improve tax compliance and privatize loss-making government-owned companies are also critical in order to boost government revenue and make it possible to reduce the level of employer contributions and tax surcharges to more competitive levels.  

3.  Modernize Labor Laws: Current laws are inflexible and antiquated. Successful businesses need the ability to expeditiously hire and fire as business conditions and individual performance demand.  In addition, the “workbook” system needs to be modernized or abolished altogether to give workers credit for all their experience, including unpaid internships and education, employment and training outside the country.

4. Resolve Commercial Disputes Quickly: Investors avoid countries where contracts cannot be enforced and disputes resolved within a reasonable amount of time. Time is money. BiH should strictly enforce existing deadlines in the RS, Federation and Brcko District to speed resolution of commercial court cases and encourage mediation of business disputes to limit litigation and expedite their resolution.    

And last, but certainly not least:

5. Fight Corruption: When officials ask for extra payments to perform their duties, this adds to operating costs and business uncertainty. Everyone pays the cost in the form of higher prices and higher unemployment when businesses that refuse to pay are forced out of the market. BiH should adopt a policy of zero tolerance for corruption and ensure that resources are readily available to investigate, prosecute, and convict corrupt officials at all levels who attempt to solicit bribes from businesses. Fighting corruption is a long-term effort, but it must start somewhere. BiH needs courageous, inspired leadership to stop the culture of impunity associated with corruption.

I urge officials to reach out to business leaders, listen to their concerns, and seize the moment to remove obstacles to business investment and economic advancement. This may not be easy, but it is critical for BiH’s future prosperity.


Comments