Sarajevska Hagada, zatvoren muzej i još jedna propuštena prilika

Sarajevska Hagada, zatvoren muzej i još jedna propuštena prilika


Dvije kustosice iz Metropoliten muzeja u New Yorku (MET), najvećeg muzeja umjetnosti u Sjedinjenim Državama i jednog od najcjenjenih i najposjećenih muzeja svijeta, posjetile su Bosnu i Hercegovinu kako bi se sastali sa predstavnicima Zemaljskog muzeja, Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH i drugima. U Sarajevo su došle vidjeti Hagadu,  koja je dio istorijsko- kulturnog blaga BiH i simbol bogate tradicije multikulturalnosti ove zemlje.

Kako što mnogi znaju, Metropoliten muzej se obratio nadležnim iz BiH u vezi izlaganja Hagade u METu.  Nažalost, zbog neriješenog statusa Zemaljskog muzeja, kao i drugih šest muzeja i biblioteka koje nemaju službeni status, Komisija je donijela negativnu odluku o ustupanju ovog eksponata  METu.  MET je jedan od najposjećenih muzeja i najveća turistička atrakcija u New Yorku koji želi da izloži najveće bh. blago. Ipak, još jedna prilika za ovu zemlju je propuštena zbog politike.

Pošto smo najčešće zaokupljeni političkim i ekonomskim pitanjima, zapostavljamo kulturne institucije na sopstvenu štetu. Za vrijeme mog mandata u BiH, shvatio sam važnost koju ovdje ima kultura. Muzika, scenska umjetnost i film su, izmedju ostalog, pomogli održati duh građana koji su godina bili izloženi ratnim nedaćama. Kulturni resursi jedne zemlje, isto kao i ekonomski i prirodni resursi, moraju biti zaštićeni.  Svjedoci smo svakodnevnih unutrašnjih političkih sukoba koji koče ekonomsko-društveni razvoj i reforme potrebne za evroatlantske integracije, te sprečavaju napredak BiH na kulturnom planu.  Institucije kulture su prinuđene da zatvore svoja vrata u iščekivanju političkih rješenja. Vrijeme prolazi, a ova zemlja propušta sve više i više prilika.

Izložba u Metropoliten muzeju bi mogla motivisati Amerikance, obične građane, investitore i turiste da svoju pažnju ponovo usmjere na BiH. Ali, kad to učine, šta će vidjeti? Investitori, donatori i turisti se mogu obeshrabriti ukoliko bh. vlasti i institucije nisu voljne zaštititi kulturno nasljeđe svoje zemlje.  Vrijeme je da vlasti regulišu pravni status Zemaljskog muzeja i sličnih institucija kako bi osigurali održivost i pristup svim kulturnim institucijama u BiH.   Vrijeme je da kustosi, direktori, bibliotekari i zaljubljenici u kulturu napuste stari način razmišljanja i učine istinski napor da modernizuju poslovanje svojih najvrednijih institucija kulture.  Apelujem na bh. vlasti da naprave konkretne korake  u cilju zaštite  svojih institucija kulture, tako da Zemaljski muzej postane prosperitetni dom Hagade gdje će građanima i posjetiocima biti omogućeno da vide kulturno bogatstvo koje nudi BiH.

Drago mi je bilo vidjeti da su kustosi ipak došli u BiH, uprkos odluci da se Hagada u ovom trenutku ne ustupi MATu, te da su predstavnice Metropoliten muzeja posjetile ovu zemlju po prvi put.  Razgovarali su o dugodišnjoj saradnji i povezanosti koju ovaj muzej ima sa vodećim muzejima u svijetu, o nadanjima da će se uspostaviti saradnja sa institucijama u BiH, a bila je to i izvanredna prilika da predstavnice METa vide Hagadu.  Iskreno se nadam da je ovo bila njihova tek prva posjeta i da će ih u budućnosti biti još; da će bh. institucije kulture biti funkcionalne a da će lokalne vlasti biti spremne razgovarati o mogućnosti izlaganja Hagade u SAD.  Vrijednost sarajevske Hagade nije samo u ljepoti same knjige već i u nevjerovatnoj priči o njenom opstanku kroz ratove i kroz razdoblja mira. To je priča koja zaslužuje da bude ispričana svijetu. 


###

The Sarajevo Haggadah, a Closed Museum, and Yet Another Missed Opportunity


This week, two curators from the Metropolitan Museum of Art in New York City (the Met), the largest art museum in the United States and one of the most respected and most visited museums in the world, visited Bosnia and Herzegovina to meet with representatives of the National Museum, the BiH Commission for the Protection of National Monuments and others.  They came to see the Sarajevo Haggadah, one of BiH’s historical and cultural treasures and a symbol of this country’s rich tradition of multiculturalism. As many are aware, the Metropolitan Museum approached authorities in BiH about exhibiting the Haggadah at the Met.  Unfortunately, due to the unresolved status of the National Museum, like six other museums and libraries with no official status, the Commission decided against pursing a loan at this time.  The Met, one of the most visited museums in the world and the largest tourist attraction in New York City, wants to display Bosnia and Herzegovina’s greatest treasure.  Yet, once again, this country misses out on an opportunity because of politics. While we often focus our attention on political life or business, we ignore cultural institutions to our detriment.  In my time in BiH, I have come to see the importance of cultural life here, where music, dramatic arts, and film, among others, helped maintain the spirit of a people challenged by years of hardship through the war.  Like economic and natural resources, a country’s cultural resources must be protected.  The political infighting we see almost daily holding up economic development, social development, and the reforms necessary for Euro-Atlantic integration is also holding Bosnia and Herzegovina back in the cultural world as well.  Cultural institutions are forced to shutter their doors and wait out political indecision.  And all the while this country misses more and more opportunities. 

An exhibit at the Met may well motivate Americans, ordinary citizens, investors and tourists, to take a second look at Bosnia and Herzegovina.  But when they do look, what will they see?  Investors, donors and tourists may well turn away if the BiH government and institutions are not willing to protect their country’s heritage.  It is time for the government to regularize the legal status of the National Museum and institutions like it to ensure the sustainability and accessibility of all of BiH’s cultural institutions.  It is time for curators, directors, and librarians and lovers of culture to drop the old mindset, and make a genuine effort to modernize the operations of their most valued cultural institutions.  I urge the government of Bosnia and Herzegovina to take the concrete steps to protect its cultural institutions, so that the Haggadah’s home is a thriving National Museum where citizens and visitors alike can see the cultural riches that Bosnia and Herzegovina has to offer.

I was glad to see that despite the decision not to loan the Haggadah at this time, the curators still came to BiH, the first time representatives of the Metropolitan Museum have visited this country.  They spoke about the museum’s long history of cooperation and collaboration with leading museums around the world, about their hope to develop a relationship with institutions here in Bosnia and Herzegovina, and most of all, about the delightful opportunity to see the Haggadah.  I sincerely hope that this was only their first visit, and that in the future, we will have them back, that BiH cultural institutions will be operating, and that local authorities will be ready and able to speak with them about the possibility of displaying the Haggadah in the U.S.  The Sarajevo Haggadah’s tremendous value comes not only in the beauty of the book but the incredible story of its survival through war and peacetime.  It is a story that deserves to be told around the world.

Comments