Promoting Inter-religious Dialogue and Reconciliation/Promoviranje medjureligijskog dijaloga i pomirenja

Promoviranje medjureligijskog dijaloga i pomirenja

Dok slavimo praznike i dočekujemo novu godinu, treba da zastanemo i zapitamo se da li smo u prethodnoj godini pokazali svoju ljubav drugim ljudima, uključujući i one koji ne pripadaju našoj vjerskoj tradiciji i kako bismo to mogli bolje uraditi ove godine. Jedna od najdirljivijih tradicija koju sam upoznao u BiH, a koja je jedna od tradicija Knjige jeste tradicija proslave praznika svih zajednica i poštivanja svih tradicija. Pomislio sam da su ovi praznici dobro vrijeme da se oda priznanje nekim vjerskim liderima koje sam upoznao, a koji su posvećeni promoviranju međureligijskog dijaloga i pomirenja i koji zaslužuju riječi hvale.

Među najboljim bosanskohercegovačkim “dobrim pastirima” je gospodin Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice BiH i utemeljitelj Međureligijskog vijeća BiH koje je jedna od vodećih bosanskohercegovačkih institucija u borbi za ljudska prava i jednakost. Među njima je i vladika Grigorije, novoizabrani predstavnik Srpske pravoslavne crkve u Međureligijskom vijeću  koji je 2011. vratio sjedište svoje eparhije u Mostar i pozvao raseljene Srbe da se vrate u svoje predratne domove i pomire sa susjedima Bošnjacima i Hrvatima. Iz sličnog se razloga divim katoličkom biskupu Franji Komarici u Banjoj Luci koji apeluje na “anđele” u ljudima – nikada na demone nacionalizma – dok strastveno zagovara prava Hrvata koji žele da se vrate u BiH. Konačno, čestitam Islamskoj zajednici u BiH na izboru novog reisu-l-uleme, Huseina efendije Kavazovića koji je, dok je bio tuzlanski muftija, često ustajao u odbranu prava i časti žrtava genocida čvrsto se držeći onoga što nam je rečeno u Qur’anskoj suri Aš-šura (42:40-43): “Strpljenje i oprost su najbolji pristup i Bog će ih nagraditi”. Također želim pomenuti lidere katoličkih i pravoslavnih zajednica, kardinala Puljića i mitropolita Nikolaja čijem liderstvu i posvećenosti dobrim međureligijskim odnosima treba odati priznanje. 

Međutim, istaknuti primjeri “dobrih pastira” nisu ograničeni samo na vrh vjerskih hijerarhija. Tokom svog boravka u BiH, vidio sam neke od najinspirativnijih djela moralnog liderstva među lokalnim svećenicima i vjernicima. U novembru sam bio duboko dirnut kada su srebrenički imam Damir Peštalić i njegove kolege iz Srpske pravoslavne crkve zajedno osudili srknavljenje nekoliko nadgrobnih spomenika na malom pravoslavnom groblju na brdu u blizini Memorijalnog centra Potočari. Jednako dirljiva bila je i situacija kada su srpski pravoslavni svećenik Radivoje Krulj i predsjednik Medžlisa Islamske zajednice, Salem efendija Dedović, zajedno objavili pismo u kojem su osudili vandalizam prema Župnom uredu u Mostaru, dok su određeni politički i vjerski lideri podsticali tenzije u tom gradu. U međuvremenu, Salem Ćemo, glavni imam u Foči gdje je naša ambasada finansijski podržala rekonstrukciju Aladža džamije i džamije i medrese Mehmed-paše Kukavice, svakodnevno svojim sugrađanima povratnicima govori o ljubavi prema susjedima i o tome da ne treba da se boje. 

Tokom prošle godine, Ambasada SAD podržavala je napore radne grupe sastavljene od  članova  MRV:  gospođe Božane Katave, gospođe Olivere Jovanović, gospodina Emira Kovačevića i gospodina Igora Kožemjakina koji su predstavnici bh. katoličke,  srpske pravoslavne, islamske i jevrejske zajednice. Svojim projektima su udružili stotine žena i mladih iz svih religijskih zajednica u međuvjerskim humanitarnim projektima, zajednički su pratili i osuđivali napade na sveta mjesta i borili se protiv predrasuda u vezi sa osobama zaraženim  HIV ili sidom i mnogim drugim pitanjima.  Također, moramo pohvaliti nekoliko  renomiranih pedagoga koji zajednički rade na omogućavanju bolje budućnosti za BiH, gradeći jake veze medju svojim institucijama i, što je najvažnije, medju studentima različitih vjera – posebno: dekana Fakulteta islamskih nauka, dr. Ismeta Bušatlića, dekana Srpskog pravoslavnog fakulteta, oca Borisa Brajovića, zamjenika rektora Univerziteta Istočno Sarajevo, Darka Đogu i profesora fra Ivu Markovića sa Franjevačkog teološkog fakulteta.

U ove praznične dane, također moramo pomenuti one koji svoju vjeru iskazuju pomažući drugima kojima je pomoć najpotrebnija – kao što su volonteri “La Benevolencije” i “Kruha Sv. Ante” -  koji rijetko  dobivaju publicitet ali koje bismo trebali posmatrati kao primjere iz psalma 113:7-8 “on siromašnog podigne iz pepela i pomogne jadnika u nevolji; on ih izdigne do prinčeva i najviših u narodu.” 

Sada, više nego ikada, BiH su potrebni “dobri pastiri” koji  žive u skladu sa zajedničkim učenjima Qur’ana, Tore i Novog zavjeta – koji su primjer Isusove propovijedi  u Evanđelju po Matiji:   Blagoslovljeni  su mirotvorci jer će se nazvati “djecom Božjom.”

Siguran sam da ima drugih vjernika čije bi se dobročinstvo u njihovim zajednicama i šire, po vašem mišljenju,  trebalo  pomenuti. Pozivam vas  da mi pišete o ljudima koji zaslužuju pohvale za svoj angažman u zajednici. 


###

Promoting Inter-religious Dialogue and Reconciliation

As we celebrate the holidays and begin the New Year, we should pause to reflect on how over the past year we have answered the call to love others, including those outside our own faith traditions, and how we might better answer that call over coming year.  One of the most moving traditions I have come to know here in BiH, one exemplifying the Scriptures, is that of celebrating all communities’ holidays and honoring all traditions.  I thought this holiday season would be a good time to recognize some of the religious leaders I have come to know who are dedicated to promoting inter-religious dialogue and reconciliation and deserve our praise.

Among the top of Bosnia and Herzegovina’s “good shepherds” is Mr. Jakob Finci, BiH Jewish Community President and founder of the BiH Inter-Religious Council (IRC), who is one of BiH’s leading champions for human rights and equality.  Also among them is Bishop Grigorije, the newly appointed Serbian Orthodox representative on the IRC, who in early 2011 returned his eparchy’s seat to Mostar and called upon displaced Serbs to return to their pre-war homes and to reconcile with their Bosniak and Croat neighbors.  For similar reasons, I greatly admire Catholic Bishop Franjo Komarica of Banja Luka for appealing to people’s “inner angels” -- never to the demons of nationalism -- as he passionately advocates for the rights of Croats seeking to return to BiH.  Finally, I congratulate BiH’s Islamic Community on electing as its new Reisu-l-ulema Husein effendi Kavazovic, who as the Tuzla Mufti so often stood up for the dignity and rights of genocide victims while holding fast to what we are told in 42:40-43 (“Ash-Shura”) of the Qu’ran:  patience and forgiveness are the best approach and will be rewarded by God.  I also want to mention the leaders of the Catholic and Orthodox communities, Cardinal Puljic and Metropolitan Nikolaj, respectively, who should be commended for their leadership and commitment to good inter-religious relations. 

However, powerful examples of “good shepherds” are not limited just to those at the top of the religious hierarchies.  During my time in BiH, I have seen some of the most inspiring acts of moral leadership among local-level clergy and laity.  In November, I was deeply moved as Srebrenica Imam Damir Pestalic stood beside me and his Serbian Orthodox counterparts to condemn the desecration of several headstones at a small Orthodox cemetery on a hilltop near the Srebrenica Genocide Memorial in Potocari.  Similarly moving, particularly while certain political and religious leaders were exacerbating tensions in Mostar, was how Serb Orthodox priest Father Radivoje Krulj and Mostar Islamic Community Mejlis President Salem effendi Dedovic came together in October to publish a joint letter condemning vandalism against the Catholic Parish Office in Mostar.  Meanwhile, Chief Imam Salem Cemo in Foca, where our Embassy supported the reconstruction of Aladza Mosque and Mehmed-pasa Kukavica Mosque and Medresa, day after day continues to inspire his fellow returnees to love their neighbors and be not afraid.

Over the year, the U.S. Embassy supported the efforts of the IRC’s working-level lay members:  Ms. Bozana Katava, Ms. Olivera Jovanovic, Mr. Emir Kovacevic and Mr. Igor Kozemjakin who represent BiH’s Catholic, Serbian Orthodox, Islamic, and Jewish communities, respectively.  Their projects have brought together hundreds of women and young people from all religious communities through inter-religious charitable activities, jointly tracked and condemned attacks on holy sites, and combated prejudice against persons with HIV/AIDS, among others.  We must also laud several widely respected pedagogues who are working together to secure BiH’s future by building strong relationships between their institutions and, most importantly, between students of different faiths -- especially:  Islamic Sciences Faculty Dean Dr. Ismet Busatlic, Serbian Orthodox Faculty Dean Father Boris Brajovic, East Sarajevo University Vice Rector Darko Djogo, and Franciscan Theology Faculty Professor Fra Ivo Markovic.

During this season, we should also recognize those who express their faith by helping those most in need – like the volunteers of “La Benevolencija” and “Kruh Sv. Ante” -- who rarely get publicity but to whom we should look as exemplars of Psalm 113:7-8, “He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap; he seats them with the princes of his people.”

Now more than ever, BiH needs such “good shepherds” who live up to the common teachings of the Qu’ran, the Torah, and the New Testament -- exemplified by Jesus’ sermon in the Gospel of Matthew 5:9, “Blessed are the peacemakers for they shall be called ‘children of God.’”

I am sure that there are other religious believers whom you feel should be recognized for their good works in their communities and broader.  I invite you to write to me about men and women who deserve praise for their service to your community.

Comments