Što je dosta, dosta je: Vrijeme je za borbu protiv korupcije u BiH/Enough is Enough: It’s Time to Fight Corruption in BiH


 Što je dosta, dosta je: Vrijeme je za borbu protiv korupcije u BiH

Svaki građanin kojeg sam upoznao ima nešto reći o korupciji.  Svake sekunde u kojoj se korupcija toleriše u ovoj zemlji, 47 KM biva ukradeno od privrede, što je novac koji se može iskoristiti za izgradnju puteva i škola ili plaću poštenog policajca. Svake godine rezultat korupcije je jednak direktnom porezu od 400 KM za svakog muškarca, ženu i dijete u BiH. To predstavlja ogroman gubitak koji građani ne mogu priuštiti. 

Korupcija je složen problem i moramo se protiv nje zajedno boriti, napasti je sa svih strana. Svaki građanin zna da su neki lideri koje je izabrao i pojedinci u vlasti i poslovnom svijetu korumpirani. Građani bi trebali biti bijesni zbog takvog djelovanja korumpiranih lidera i lošeg primjera koji daju novim generacijama. Neprihvatljivo je da građani misle da moraju platiti mito da bi dobili posao. Neprihvatljivo je da građani misle da se moraju uključiti u neku političku stranku da bi im se pružile osnovne usluge. A neprihvatljivo je i da međunarodna zajednica šuti o korupciji. E, više neće. Ambasada SAD opredijeljena je promociji građanskog zagovaranja programa za borbu protiv korupcije, obznanivanju prave cijene korupcije, podršci onima koji javno progovore o njoj, bez obzira koja je njihova pozicija, te podsticanju procesuiranja počinilaca.

Nažalost, korupcija nije ograničena samo na vladu, nego je ima u svim društvenim sektorima. Efekti korupcije mogu se osjetiti u svakodnevnom životu. Jučer sam imao priliku otvoriti konferenciju koju je podržao USAID, a na kojoj je Transparency International prezentirala podatke o ozbiljnoj ugroženosti integriteta univerziteta u BiH. Većina studenata vidi korupciju kao pojavu koja je široko rasprostranjena u visokoobrazovnom sistemu. Bio sam razočaran kada sam čuo da jedan od četiri studenta u BiH tvrdi da je lično naišao na korupciju, te da bi pola studenata bilo voljno platiti mito ukoliko ne postoji nikakav drugi način da polože ispit. Duboko vjerujem da univerziteti i škole uopšte moraju biti primjeri etičkog ponašanja. Univerziteti treba da odgajaju buduće lidere društvenih i ekonomskih reformi i moraju biti kolijevke nove produktivne energije i znanja. Međutim, ugled ovih institucija je izložen riziku. 

Potplaćivanje da bi se položio ispit i ostali oblici korumpiranog ponašanja samo umanjuju kvalitet obrazovanja i obeshrabruju mlade ljude u njihovom nastojanju da postignu najbolje rezultate tokom studija. Međutim, ohrabren sam činjenicom da je nekoliko univerziteta u BiH odlučilo koristiti prijedloge Transparency International za poboljšanje mehanizama i procedura za sprečavanje korupcije. Nadam se da će ostali slijediti njihov hrabri primjer. Apelujem na univerzitete u BiH da se bore protiv korupcije i zaštite svakog studenta ili profesora koji joj se otvoreno suprotstavi i koji prijavi slučaj korupcije.

SAD su ponosne što podržavaju lokalne organizacije poput Transparency International u identificiranju uzroka korupcije, pomoći svim nivoima vlasti u BiH u borbi protiv korupcije i praćenju efikasnosti politika borbe protiv korupcije. I vi se možete boriti protiv korupcije. Nedavno sam pomogao pokretanje projekta Jedistvene mreže građanskih organizacija za borbu protiv korupcije (ACCOUNT) kojem podršku pruža USAID. ACCOUNT je opredijeljen da da podršku civilnom društvu i poštenim vladinim zvaničnicima koji se bore da iskorijene korupciju u društvu. Posjetite internet stranicu www.account.ba ako želite saznati više.

Obećavam da ću biti uz one koji identificiraju slučajeve korupcije i kažu “dosta je više”. Ustanite, borite se za ono što je ispravno i uradite što vi možete da biste zaustavili korupciju u BiH. Što je dosta, dosta je.###

Enough is Enough: It’s Time to Fight Corruption in BiH

Every citizen I meet has a story about corruption.  Every second that corruption is tolerated in this country, 47 KM are stolen from the economy, money that could be used for building roads and schools, or paying honest policemen.  Every year the result is like a direct tax of 400 KM  on every man, woman, and child in Bosnia and Herzegovina.  That is a huge loss that citizens cannot afford. 

Corruption is a complex problem, and we have to fight it together, from all sides.  Every citizen knows that some of his or her elected leaders and others in government and business are corrupt.  Citizens should be outraged at the actions of corrupt leaders and the poor example they set for the next generation.  It is unacceptable that citizens feel they must pay a bribe in order to apply for a job.  It is unacceptable that citizens feel they must join a particular political party in order to ensure basic services.  And, it is unacceptable for the international community to stay silent on the question of corruption.  No longer.  The U.S. Embassy is committed to promoting citizen advocacy for anti-corruption programs, to unmasking the true cost of corruption, to supporting whistleblowers, whatever their position, and to encouraging the prosecution of perpetrators.

Unfortunately, corruption is not constrained to government, but pervades all aspects of society.  The effects of corrupt practices can be felt in your everyday life.  Yesterday, I had the opportunity to open a USAID-supported conference at which Transparency International presented data suggesting that the integrity of universities in BiH is seriously challenged.  Most students sees corruption as widespread in the higher education system.  I was disappointed to learn that one in four students in BiH says he or she has personally experienced corruption, and that half of students would be willing to pay a bribe if there were no other way to pass an exam.  I deeply believe that universities and schools in general must set the example for ethical behavior.  Universities should foster the future leaders of social and economic reforms and be cradles of new productive energy and knowledge.  However, the reputations of these institutions are at risk. 

Paying to pass exams and other corrupt behavior only diminishes the quality of education and discourages young people from excelling in their studies.  I am encouraged, however, to learn that several universities in BiH have decided to use Transparency International’s suggestions to improve the mechanisms and procedures for preventing corruption.  I hope the others will follow this courageous example.  I encourage the universities of Bosnia and Herzegovina to fight corruption and protect every student or professor who defies and reports corruption. 

The U.S. is proud to support local organizations, such as Transparency International, to identify the causes of corruption, to help all levels of government in Bosnia and Herzegovina fight against corruption, and to monitor the effectiveness of anti-corruption policies.  You can fight corruption too.  I recently helped to launch the USAID-supported Anti-Corruption Civic Organizations' Unified Network (ACCOUNT) project.  ACCOUNT is dedicated to supporting civil society and honest government officials to root out corruption in society.  Visit the project’s website at www.account.ba to learn more.

I promise to stand with those who identify corrupt practices and say, ‘”no longer.”  Put your foot down, stand up for what is right, and do your part to end corruption in BiH.  Enough is enough.

Comments