Medjunarodna sedmice ljudskih prava/International Human Rights Week


Medjunarodna sedmice ljudskih prava

Predsjednik  Obama je ovu sedmicu proglasio Sedmicom ljudskih prava u čast 64. godišnjice  Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila 10. decembra 1948. godine.  Državna tajnica Hilarry Clinton je ovu deklaraciju nazvala “jednim od velikih postignuća prošlog vijeka”.  Usvajanjem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Sjedinjene Države i vlade širom svijeta priznaju da čovjeku pripadaju odredjena neotudjiva prava, te da ona služe kao “temelj slobode, pravde i mira u svijetu”.  Mi Univerzalnu deklaraciju vidimo ne samo kao podsjetnik o vrijednostima, nego i kao vodič za akciju.  I dalje ćemo se aktivno angažovati  kako bi ljudska prava postala stvarnost za sve osobe u Bosni i Hercegovini, bez obzira na to ko su i  gdje žive.  Želio bih spomenuti tri zajednice čija prava nisu zaštićena.

Sedamnaest godina nakon rata, BiH još uvijek nije ispunila svoje obaveze prema 100.000 osoba različitih etniciteta koje su još uvijek raseljene – uključujući nekih 8.000 koje još uvijek žive u kolektivnim centrima u cijeloj zemlji.  Parlament BiH je 2010. godine usvojio Revidiranu strategiju za provedbu Aneksa VII kojom bi se olakšao povratak raseljenih lica u predratne domove  ili bi im se omogućilo trajno rješenje u vidu pravedne kompenzacije u mjestu u kojem borave.  Ovo je bio pozitivan korak.  Sa ispunjavanjem ovih obaveza se može početi odmah, tako što će se osigurati sredstva za implementaciju zakona koji se bave ovim pitanjima, a koji su već usvojeni u Parlamentu BiH.  Na sličan način, BiH treba poboljšati položaj romske populacije i ispoštovati svoje obaveze u okviru članstva u Dekadi Roma EU.  Već dvije godine, bh. vlasti nisu poduzele ozbiljne korake u cilju provedbe strategije i još uvijek nisu imenovale  državnog koordinatora za Dekadu Roma. 

Drugo, ako postoji neki segment populacije koji se nedovoljno vidi, onda su to građani sa invaliditetom.  Prema procjenama, u BiH  ima 350.000 ljudi sa nekom vrstom invaliditeta, a preko osamdeset posto ih je trenutno nezaposleno.  Postoje zakoni kojima se zabranjuje diskriminacija na osnovu invaliditeta, a BiH je i potpisnik Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Nažalost, ovi zakoni se često ne poštuju, a nedostaje i svijest javnosti o pravima osoba sa invaliditetom. 

Mi u ambasadi pokušavamo popuniti ovu prazninu koja se odnosi na podizanje svijesti kroz jednomjesečne programe koje organizuje USAID i koji slave različitost među djecom, uključujući i djecu sa invaliditetom.  USAID radi sa ljudima koji su postali invalidi tokom rata i trenutno prima prijedloge lokalnih organizacija koji se tiču promoviranja prava osoba sa invaliditetom. Više na www.usaid.gov.ba.

Treći segment nevidljive populacije je lezbijska, gej, biseksualna i transrodna (LGBT) populacija.  Svjedok sam velikog napretka u protekloj godini otkako se mladi bh. gradjani organizuju i umrežavaju u nastojanju da traže svoja prava kao ravnopravni članovi društva.  Ohrabren sam napretkom koji su ostvarili ovi hrabri mladi ljudi.    Sjedinjene Države sa ponosom podržavaju lokalne LGBT grupe u njihovim aktivnostima na promovisanju jednakosti.  Prošle sedmice sam se sastao sa osobljem Otvorenog centra Sarajevo i na poklon dobio zastavu duginih boja, zastavu LGBT Pride, koju ćemo s ponosom izložiti u galeriji Ambasade SAD, tako da svi zvanični posjetioci mogu vidjeti da Sjedinjene Države podržavaju prava LGBT populacije.

Pozivam vas da razmislite šta ljudska prava znače za vas i šta možete uraditi kako biste promovisali toleranciju i razumijevanje u svojim zajednicama.  Nadam se da ćete odvojiti par minuta i početi čitanjem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima – ona predstavlja najviši ideal čovječanstva.  Takodjer apelujem na vas da se aktivirate tako što ćete učestvovati na dogadjajima ili manifestacijama koje vam odgovaraju, a tiču se poštivanja ljudskih prava. Primjerak Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima na svom jeziku možete naći http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx.

Kao što je rekao predsjednik Kennedy: “Svaki put kada neka osoba stane u odbranu ideala ili djeluje u pravcu poboljšanja stanja drugih ili se usprotivi nepravdi, ona izazove mali talas nade, a ukrštanjem putanja tih malih talasa stvorenih u milion različitih centara vitalnosti i odvažnosti stvara se sila koja može srušiti najčvršće zidove ugnjetavanja i otpora”.     
Neka svako od nas da doprinos rušenju zidova diskriminacije, konkretno, predrasuda koje trpe Romi, osobe sa invaliditetom i zajednica LGBT.

###

International Human Rights Week

President Obama declared this week Human Rights Week, in honor of the 64th anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights by the United Nations General Assembly, which took place December 10, 1948.  Secretary of State Hillary Clinton called the Declaration “one of the great accomplishments of the last century.”  In adopting the Universal Declaration of Human Rights, the United States and governments around the world recognized that human beings are endowed with certain inalienable rights, and that these serve as “the foundation of freedom, justice and peace in the world.”  We look to the Universal Declaration not just as a reminder of values, but as a guide for action.  We continue the hard work of making human rights a reality for every person in Bosnia and Herzegovina, no matter whom they are or where they live.  I would like to mention three communities whose rights are not protected.

Seventeen years after the war, BiH still has not met its obligations to the 100,000 persons of all ethnic backgrounds still displaced– including some 8,000 still living in collective centers throughout the country.  In 2010, the BiH parliament adopted the Revised Annex VII Strategy which called for facilitating the return of displaced persons to their pre-war homes or providing them lasting solutions with just compensation in their place of refuge.  This was a positive step.  Meeting these obligations can start now, by funding legislation already passed by the BiH Parliament that begins to address these issues.    Likewise BiH needs to further protect its Roma population and honor its commitments as part of its membership in the EU Roma Decade.  For two years, BiH authorities have failed to take serious steps toward implementing the strategy and have yet to appoint a State Coordinator for the Roma Decade.

Secondly, if there is one segment of the population that appears to be invisible, it is those citizens with disabilities.  There are an estimated 350,000 people living with disabilities in BiH and over eighty percent of them are currently unemployed.  Laws exist that prohibit discrimination based on disabilities, and Bosnia and Herzegovina is a signatory to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.  Unfortunatley,   these laws are  seldom adhered to, and lacking is public awareness of the rights of people with disabilities.   

We in the Embassy are trying to fill in part of the awareness void through a month-long series of programs by the Unites States Agency for International Development (USAID) that celebrates the diversity of all children, including those challenged with disabilities.  USAID has worked with people who became disabled during the war and is currently requesting proposals for local organizations which want to promote the rights of the disabled population.  Please see www.usaid.gov/ba.

A third segment of the invisible population is the Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) population.  I have seen great progress in the last year as young BiH citizens have begun organizing and networking in an effort to claim their rights as equal members of society.  I am encouraged by the progress made by these brave young people.  The United States is proud to support local LGBT groups in their work to promote equality.  I met with the staff at the Sarajevo Open Centre last week, and they presented me with a rainbow LGBT Pride flag, which will be proudly displayed in the United States Embassy’s gallery, so that all official visitors may see that the United States supports LGBT rights.

I urge you to think about what human rights mean to you and what you can do to promote tolerance and understanding in your community.  I hope you will start by taking a few minutes to read the Universal Declaration on Human Rights – it represents humanity’s best ideals.  I also urge you to take action, by participating in a human rights event or program that resonates for you.  You can find a copy of the Universal Declaration on Human Rights in your language at http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx.

As President Kennedy said, “Each time a person stands up for an ideal or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice, he or she sends forth a tiny ripple of hope, and crossing each other from a million different centers of energy and daring, those ripples build a current that can sweep down the mightiest walls of oppression and resistance.”

Let us all do our part to break down the walls of discrimination, in particular, the prejudices endured by the Roma, the disabled, and the LGBT community.

Comments